Me er glade for å kunna spreia nytt om at me har fått besøksvertar på Bryneheimen og på Sivdamheimen.  

 Ordførar Andreas Vollsund har trekt 11 heldige vinnarar blant dei som har gått alle ti turane i 2020.  

Gjennom støtteordninga er det mange lag, organisasjonar og andre aktørar i Time kommune som kan henta pengar til gode prosjekt som fører til at fleire barn og unge vert inkludert i organiserte fritidsaktivitetar.

Hald deg mest mogleg heime, begrens talet på nærkontaktar, og bruk munnbind på offentleg transport, er bodskapen frå kommuneoverlegane på Jæren.

Regjeringa kom i går med nye nasjonale tiltak for å bekjempa koronapandemien. Hovudbodskapen er at folk skal halda seg mest mogleg heime, og begrensa den sosiale kontakten med andre dei neste vekene.

 Kommuneoverlegane i Klepp, Time og Hå er uroa over den auka smitten på Jæren, og ber folk om å vera ekstra nøye på å følgja smittevernråda framover.

Ordføraren har invitert til halvdagssamling / informasjonsmøte den 3. november for kommunestyremedlemmane før behandling av kommuneplanen 2018-2030 sin arealdel fase 2.   

Skulebruksplanen for 2020-2028 blei vedteken i Time kommunestyre 27.oktober. 

 

Årets skumlaste kveld nærmar seg! Men korleis kan me få det både skummelt og trygt på ein gong?

Frå 1. november er Jæren kemnerkontor ein del av skatteetaten. 
 

  I budsjettforslaget for 2021 foreslår rådmannen at kommunen skal fortsetta satsinga på folkehelse, tidleg innsats og digitalisering. Samtidig er det økonomiske handlingsrommet til kommunen stramt, og rådmannen foreslår derfor tiltak for å redusera utgiftene og auka inntektene.

   

Influensavaksinen er no klar. Me anbefaler både personar i risikogruppa og helsepersonell å ta denne.

Nå er det bestemt kven som får dei ulike kulturprisane for 2020.

   

TV-aksjonen i år vert digital 

 

Bustadplan 2020-2040 er vedteken av kommunestyret 15.  september 2020.