Vakttelefonar

Legevakt

Tlf: 116 117

Vatn, avløp og renovasjon

Beredskapsvakta er ope heile døgnet. Du kan kontakta oss om akutte hendingar som vasslekkasjer, kloakklekkasjer og lause kumlokk i Time kommune.

Telefon: 901 68 099

Hvis hendinga ikkje er akutt, meld feil her. Her kan du registrere di melding til kommunen om vatn, avløp, renovasjon, vei, park og miljø/forureining. Eventuelle skildringar og informasjon om deg sjølv vil ikkje vera synlege på internett, og er berre tilgjengeleg for den som behandlar meldinga di.

Akutte hendingar for barnevernet 

Dagtid: 905 37 185.
Kveld og helg (barnevernvakten): 905 41 321.

Alarmtelefon for barn og unge

Tlf: 116 111

Krisesenteret

Du som opplever vold i familien eller frå ein som står deg nær, kan få gratis hjelp på Krisesenteret
Tlf: 51 53 06 23 (døgnåpent)

Psykososialt kriseteam

Innbyggarar med behov for krisehjelp skal som hovudsak kontakta festlege eller legevatkta. Time og Klepp kommunar har etablert felles psykososialt kriseteam. Dette teamet skal sørgja for at innbyggjarane i Time og Klepp får nødvendig hjelp i krisesituasjonar. Psykososialt kriseteam kan nåast på same telefonnummer som legevakta, tlf. 116117.

Rogaland brann og redning

Tlf: 51 91 85 20

Time lensmannskontor

Telefon 02800.
Pb 158, 4349 Bryne
Besøksadresse: Arne Garborgsveg 15/17, Bryne
Opningstid på kvardagar: 08.15-15.00.

Veterinærvakt

Veterinærvakt for produksjonsdyr og hest: 51 42 00 00.
Veterinærvakt for smådyr i Sør-Rogaland: 51 29 02 99
Melding om dyr utan eigar eller ulovleg hunderase, kontakt politiet på tlf. 02800.

Skada vilt og daude dyr

Melding om daude og lidande dyr skal sendast til Timevakta på tlf. 901 68 099 (døgnvakt).

Dyrevern

For bekymringsmeldingar om dyr, kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.
Dyrevernnemnd for produksjonsdyr Sør (Time, Klepp, Sandnes, Gjesdal og Hå): tlf: 415 59 207.
Dyrevernnemnd for sports – og selskapsdyr (alle kommunar): tlf: 905 31 723.
Dyrevernnemnd for fisk i akvakultur (alle kommunar): tlf: 975 03 037.
Melding om dyr utan eigar eller ulovleg hunderase, kontakt politiet på tlf. 02800.

Straumsvikt (Lyse)

Ved straumsvikt eller avbrotne kablar, kontakt driftsentralen på tlf. 51 90 88 17 (heile døgnet).

Forureining

Ved melding om forureining, kontakt brannvesenet på tlf. 51 50 22 00

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00