Publisert 07.06.2021

Føremålet med reguleringa er å legga til rette for ei god stadutvikling på Lye ved å utvikla Larheia. Planen skal legga til rette for bustadbygging med tilhøyrande anlegg, grøntareal og kombinert busetnad.

I kommuneplanen 2018-2030 er området avsett til bustad, kombinert busetnad, offentlege føremål, næring og grøntareal. 

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2. jf Forskrift om konsekvensutgreiing.

Det vert samtidig varsla at etter plan- og bygningslova § 17-4, at det skal settast i gang forhandlingar om utbyggingsavtale med Jæren Tomteutvikling Holding AS.

Publisert 01.06.2021

Grunna smittevern blir møta direkteoverført via nettsida til kommunen, og kan og sjåast i opptak.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Publisert 06.05.2021

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 29.04.2021 å leggje forslag til følgande reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

Plan 0528.00 - Detaljregulering for kraftintensiv næring i Undheimsvegen

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for kraftintensiv næringsverksemd. Det er særskild fokus på aktøra innen datalagring/datasenter og batteriproduksjon. Det skal og vurderast næringsverksemd som kan nytta overskotvarmen frå kraftintensiv næring.

Planområdet er ca 139 daa, og omfatter deler av eigedomane (gnr/bnr) 46/18, 46/47 og 46/216.

 

Publisert 06.05.2021

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 29.04.2021 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

 Plan 0533.00 - Detaljregulering for bustader i Blåberget, Kvernaland.

Formålet med planen er å legga til rette for fire nye bustader i felt BKS1, og innanfor felt BFS1 vert det lagt til rette for ei fortetting med i alt to bustadar ved eit seinare høve.

Publisert 22.03.2021

Time formannskap godkjende i møte 16. mars 2021 å leggja Høyringsforslag til Planprogram for samfunnsdelen Kommuneplan Time kommune 2022 – 2034 ut på høyring og offentleg ettersyn. 

 

Publisert 15.03.2021

Kom med innspel til Regionalplan for vannforvaltning 2022–2027 og delta på høyringsmøte 22. mars, kl. 12.00-14.00.

Publisert 23.02.2021

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Publisert 17.12.2020

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.20 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2021.

Publisert 27.11.2020

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2020.

Publisert 10.11.2020

Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar for kommunane på Jæren og den sørlege delen av Ryfylke.