Publisert 03.08.2022

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Publisert 21.07.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 23.06.2022 følgande planendring:

Plan 0448.00 - Detaljregulering for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell.

Føremålet med endringa er å endre og "omrokkere" boligformålene innenfor delfeltene B1, B2, B8, B9, B10 og B11.

Publisert 15.07.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte 23.06.2022 å fastsette planprogram for:

Plan 0547.00 - Detaljregulering for jordforbedring og massepåfylling, Trædet.

Føremålet med planen er å leggje til rette for massepåfylling og jordforbetring på eiendommen.

Publisert 30.06.2022

Time kommunestyre vedtok i møte den 21.06.2022 følgande reguleringsplan:

Plan 0512.00: Detaljregulering for bustader i Biskop Hognestads gate 7 og 9, Bryne

Føremålet med reguleringsarbeidet er å legga til rette for bustadfortetting med 18-20 leilegheiter i ein bustadblokk.

Publisert 24.06.2022

Time kommunestyre vedtok i møte den 21.06.2022 følgjande reguleringsplan:

Plan 0532 - Detaljregulering for bustader i Sælandsvegen, Undheim

Planen legg til rette for 9 nye bustader på Undheim. 

Publisert 17.06.2022

Time kommunestyre vedtok i møte den 29.03.2022 følgjande reguleringsplan:

Plan 0537.00 Reguleringsplan for bustader i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland

Planen legg til rette for 16 nye bueiningar innafor planområdet, med tilhøyrande uteopphaldsareal, leikeplass og parkering. I tillegg omstruktureres eksisterande offentlige parkeringsplass som ligg i planområdet.

Publisert 17.06.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 02.06.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0544.00 Detaljregulering for bustader i Kolheivegen 10, Bryne

Føremålet med planen er å legga til rette for ei utviding av eksisterande bufellesskap på Kolheia, på eiga tomt. Det skal byggast tre nye leilighetar og ein utvida personalbase.

Publisert 17.06.2022

Publikum kan følgja møte digitalt gjennom direktesending på kommunen si nettside via webTV.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 7 dagar før møtet.
Partia har gruppemøte på rådhuset måndag 20. juni frå kl. 19.00.

Publisert 14.06.2022

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.06.2021 følgjande reguleringsplan:

Plan 0530.00 - Detaljregulering for krysset fv 506 Kvernelandsvegen x fv 506 Ålgårdsvegen

Plannen legg til rette for at det kan byggast rundkøyring i krysset.

Publisert 14.06.2022

Planlegging av ny svømmehall på Bryne er igang. Du kan kome med innspill