Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2019.

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk.

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Føremålet med områdeplan er å gje oppdaterte føringar for byggesaker. Planen legg i hovudsak opp til at eksisterande forhold opprettholdes. Eit område på 2 dekar er foreslått til fortetting.

Hvilken endring gjelder:

  • Endring fra barnehage til boligformål
  • Endring av boligtyper
  • Diverse endring i bestemmelser

Kommunen har mottatt ein søknad om å skilje ut tomt til einebustad i eit område vist som jordbruk (LNFR) i kommuneplanen. Eigedomane det gjeld ligg langs Kong Haakonsveg og Eivindsholvegen på Bryne.

Søkar ynskjer å skilje ut ei tomt på 800 m2. Det er planlagt, ikkje søkt om, å byggje ein einebustad på 200 m2 og garasje på 50 m2.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Time formannskap vedtok 14.05.2019 å leggja følgjande plan ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

 

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for bustader på eksisterande eigedom.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-15, vert det lagt opp til felles behandling av reguleringa og byggesøknad.

 


Infomasjonsmøte om rehabilitering av veg, vass- og avløpsledningar i Tjødnavegen, Elisberget, Jonsokvegen, Tverrvegen og ein mindre del av Tunhagen.