Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 05.03.2020 å legge forslag til områdeplan ut på høyring og offentlig ettesyn.

Formålet med denne planen er å få områdevise avklaringar på arealbruken mellom Rosseland skule og Hetlandsgata. Planen skal blant annet avklare plassering av ny idrettshall og svømmehall i tilknyting til Timehallen, utviding av uteområda for Rosseland skule, samt styrke grøntdrag og rekreasjonsområder.

Oppstart av planarbeid, samt høyring og offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen Fase 2: Områda  Kalberg/Frøyland/Kvernaland, samt justering/innskrenking av langsiktig grense landbruk.

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa på heimesida.

Utval for lokal utvikling har godkjent endring i plankart og bestemmelser for B/F/K1.

Endringen består hovedsaklig i at det tillates oppført to bygningskropper med uteoppholdsareal mellom disse.

I kommunane skal kommunestyra oppnemne meddommarar til Jæren tingrett, lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett og jordskiftemeddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024. Har du lyst å bli meddommar?

 

Rådmannen har godkjent en endring i reguleringsbestemmelsene.

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 05.03.2020 å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget legger til rette for en ny enebolig med utleieenhet og garasje for BFS3, et tilbygg og frittstående garasje samt en carport for BFS1 og en caport som er sammenbygget med yttervegg for BFS2.

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 05.03.2020 å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget legger til rette for rekkehus med 3 boenheter, adkomstveg, tilhørende hageareal og parkeringsplass.

Etter §5 i Flaggreglementet av 27.12.2019 gjev Time kommune med dette melding om at Time formannskap i møte 28.01.2020 har vedtatt å legga utkast til Flaggreglement for Time kommune ut på høyring og offentleg ettersyn