Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk seinast 5 dagar før møtet.

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Føremålet med planarbeidet er å tilretteleggja området til deponi for reine gravemasser, som etter kvart og etappevis vil opparbeidast til fulldyrka jord og jordbruksføremål.

 

Kommunalsjef samfunn gjorde den 17.01.2019 vedtak etter delegert fullmakt å godkjenna forslag til reguleringsendring i følgjande reguleringsplan:

0404.00 - Reguleringsendring - Områderegulering for bustad, næring og friområde på Re og Svertingstad. Reguleringsplanen inneber ein omdisponering av areal frå friområde til bustadsføremål.

 

 

Føremålet med planen er å regulera om eigendomane til bustadsføremål der det er ønskeleg med eit påbygg og garasje for 25A, gnr/bnr 3/750, ein carport for 25B, gnr/bnr 3/751, og det er ønskeleg med ein ny einebustad med garasje for 25C, gnr/bnr 3/92. Det vil tilretteleggjast med garasje/carport og dessutan ein biloppstillingsplass for kvar av boenhetene.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

 

 

Føremålet med planen er å leggja til rette for næring og bustader.

Planområdet er ein del av kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026, område S33.

Bygg og anlegg framtidig: Sentrumsføremål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2019

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for næring og bustadar med tilhøyrande anlegg og areal for å kunna opphalda seg ute.

Området kalt BF10 i kommunedelplanen for Bryne sentrum, er på ca. 7800 m2 og er avsett til blanda formål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0511.00 - Detaljregulering for Tjødnavegen, Bryne.

Reguleringsplanen for Tjødnavegen medfører endring av vegprofil, og dessutan flytting av fortauet og etablering av flomveg og førdrøyningsgrøft.