I kommunane skal kommunestyra oppnemne meddommarar til Jæren tingrett, lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett og jordskiftemeddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024. Har du lyst å bli meddommar?

 

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Kommunestyret har i møte den 18.02.2020 gjort vedtak om å godkjenne følgjande reguleringsplan.

Plan 0515.00: Detaljregulering for for tjenesteyting i Gamle Bryne Mek, Bryne

 

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa på heimesida.

Kommunalsjef samfunn godkjente forslag til endring i bestemmelsene den 11.02.2020.

Endring:

Reguleringsendringen omfatter bestemmelser til delfeltene DB6, DB7, DB8 og DB9.

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 23.01.2020 å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.

Planen legge til rette for opptil 24 leiligheter. Bygningsvolumene består av 2 nye leilighetsbygg med tilhørende nedgravd parkeringsanlegg på gnr.3 og bnr. 66.

Asplan Viak as varsler med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høyring av planprogram for:

Plan 0523.00 - Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvarnaland.

 

Etter §5 i Flaggreglementet av 27.12.2019 gjev Time kommune med dette melding om at Time formannskap i møte 28.01.2020 har vedtatt å legga utkast til Flaggreglement for Time kommune ut på høyring og offentleg ettersyn

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 10 -1, skal planstrategien kunngjerast for å kunna gi høve til å koma med innspel og merknader.

 

Time kommune varsler oppstart av planarbeid for eit område i sentrum av Kvernaland.

Planen skal fastsette rammer for arealbruk i eit område på vestsida av fv. 505, Kvernelandsvegen. Planområdet skal ha innkøyring frå krysset ved Theodor Dahls veg. Det skal og vurderast midlertidige avkøyringar.