Publisert 17.09.2021

 

I forbindelse med den internasjonale eldredagen vert det eldrefest på Hotell Jæren, torsdag 30. september kl. 16.00.

Publisert 10.09.2021

Utval for lokal utvikling vedtok i møtet den 02.09.2021 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

Plan 0536.00 - Detaljregulering for bustader i Bruavegen, Undheim

Formålet med planen er å legga til rette for fire einebustader i felt BKS2 og BKS3, og innanfor felt BKS1 blir det lagde til rette for ein fortetting med i alt tre bustader ved fremtidig utbygging av tomta.

Publisert 08.09.2021

Grunna smittevern blir møta direkteoverført via nettsida til kommunen, og kan og sjåast i opptak.


Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Publisert 03.09.2021

Føremålet med planarbeidde er å leggja til rette for høgare tettleik på eksisterande næringsområde, og regulera nye næringsområde på areal avsett til framtidig næringsverksemd. Område rundt foreslått planområde inneheld eksisterande næringsbygningar med tilhøyrande infrastruktur. Planforslaget rommar følgjande eigedommar  gnr./bnr. 5/2, 5/39, 4/149 og 5,32. Eigedom 5/2 og 5/39 er i dag et ubygd område, medan 4/149 og 5/32 består av Aarbakke og fylkesvegen(Brøytvegen) innanfor planområdet.

 

Planforslaget blir utarbeidd som detaljplan med konsekvensutgreiing i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-9 og 4-1.

 

Publisert 02.07.2021

For å kunna stemma ved Stortings- og sametingsvalet 13. september må du vera ført opp i manntalet.

Publisert 29.06.2021

Utval for lokal utvikling godkjende i møte 23.06.2021 å leggja høyringsforslag til planprogram for Klima- og miljøplan 2022-2032 ut på høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 25.06.2021

Stortings- og sametingsval 2021

Publisert 22.03.2021

Time formannskap godkjende i møte 16. mars 2021 å leggja Høyringsforslag til Planprogram for samfunnsdelen Kommuneplan Time kommune 2022 – 2034 ut på høyring og offentleg ettersyn.