Høyring og offentlig ettersyn: Plan 0552.00 - Detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum

Utvalg for lokal utvikling vedtok i møte den 07.03.2024 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0552.00 - Detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum

Planforslaget legger til rette for utviding av kjøpesenteret og areal for moglegheit for anna næring og tenesteyting. I tillegg opnar planen for etablering av 80 bueiningar på tak over ny del til kjøpesenter.

Fullstendig omtale av planen, samt saksframstilling med vedlegg, finn de ved å følgje lenka merka "Plandokument". Du kan gje uttale til planen i brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller ved å sende di uttale til post@time.kommune.no. 

Plandokument

Frist for å gje merknader til planen er 20.05.2024.

Artikkelliste

Viser 1-10 av 18 artikler, side 1 av 2