Kommunestyret har i møte den 12.11.2019 gjort vedtak om å godkjenne følgjande reguleringsplan.

Plan 0482.00: Detaljregulering for bustadfortetting Remarka, Bryne

I følgje ny kommunelov, må kommunen ha ungdomsråd. Time kommune skal frå neste år opprette ungdomsrådet.

Ungdomsrådet i Time kommune skal ha 11 medlemmer. Alle medlemmer skal ha personleg varamedlem. Medlemmene til ungdområdet blir vald for 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år.

Lokal utvikling har i møte den 31.10.2019 gjort vedtak om å legga følgjande reguleringsplan ut på høyring og offentleg ettersyn.

Plan 0515.00 - Detaljregulering for tenesteyting i Gamle Bryne Mek., Bryne

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk på heimesida.

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2019.

Hvilken endring gjelder:

  • Endring fra barnehage til boligformål
  • Endring av boligtyper
  • Diverse endring i bestemmelser

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Time formannskap vedtok 14.05.2019 å leggja følgjande plan ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

 

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for bustader på eksisterande eigedom.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-15, vert det lagt opp til felles behandling av reguleringa og byggesøknad.

 


Infomasjonsmøte om rehabilitering av veg, vass- og avløpsledningar i Tjødnavegen, Elisberget, Jonsokvegen, Tverrvegen og ein mindre del av Tunhagen.