Publisert 26.02.2021

Utval for lokal utvikling har i møtet den 10.12.2020 vedtatt å leggja forslag til plan 0507.00 - områdeplan med alternativ 2 ut på høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med områdeplanen er å sikre ei heilskapleg planleggjing og optimal utnytting av desse to kvartala. Planområdet ligg mellom Storgata, Erlandsbakken, Meierigata og Øgårdsbakken.

Publisert 07.04.2021

Ved Ragnastølberget 7 er deler av friområde omregulert til bustad.

Publisert 25.03.2021

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 11.03.2021 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

Plan 0532.00 - Detaljregulering for bustader i Sælandsvegen, Undheim.

Formålet med planen er å legga til rette for 6 nye bustadar: to einebustadar og ein firemannsbustad, samt legga til rette for ny tilkomst for eksisterande tomannsbustad.

 

Publisert 25.03.2021

 

Grunna smittevern blir møta direkteoverført via nettsida til kommunen, og kan og sjåast i opptak.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

 

Publisert 22.03.2021

Time formannskap godkjende i møte 16. mars 2021 å leggja Høyringsforslag til Planprogram for samfunnsdelen Kommuneplan Time kommune 2022 – 2034 ut på høyring og offentleg ettersyn. 

 

Publisert 15.03.2021

Kom med innspel til Regionalplan for vannforvaltning 2022–2027 og delta på høyringsmøte 22. mars, kl. 12.00-14.00.

Publisert 23.02.2021

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Publisert 17.12.2020

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.20 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2021.

Publisert 27.11.2020

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2020.

Publisert 10.11.2020

Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar for kommunane på Jæren og den sørlege delen av Ryfylke.