Publisert 12.05.2022

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Publisert 09.05.2022

Det skal utarbeides en områdeplan for Orstad nord/Kalberg/Frøyland/Kvernaland i Time kommune og Klepp kommune for å etablere rammer for utbygging, samt rammer for videre detaljregulering.

Publisert 21.04.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 07.04.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0525.00 - Detaljregulering for bustader ved Tinghaugvegen, Bryne

Føremålet med planen er å legga til rette for bustader i form av blokkleilegheiter, rekkjehus, og einebustader i rekkje.

Publisert 11.04.2022

Time kommunestyre godkjende i møte 29. mars 2022 «Forskrift om gebyr for behandling av søknadar om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Time kommune». Forskrifta er kunngjort på Lovdata 5. april 2022.

Publisert 24.03.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 10.03.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0535.00 - Detaljregulering for næringsområde NB4, Håland

Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av eksisterande næringsverksemd, samt eventuelle nyetableringar innafor område NB4 på Håland.

Publisert 23.03.2022

I samsvar med § 12-8 og § 14-2 i plan- og bygningsloven og etter § 15 i forskrift om konsekvensutgreiing melder Aros arkitekter AS, på vegne av Planum AS, at reguleringsarbeid er satt i gang.

Publisert 22.03.2022

Publikum kan følgja møte digitalt gjennom direktesending på kommunen si nettside via webTV.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 7 dagar før møtet.
Partia har gruppemøte på rådhuset måndag 26. mars frå kl. 19.00.