Publisert 06.05.2021

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 29.04.2021 å leggje forslag til følgande reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

Plan 0528.00 - Detaljregulering for kraftintensiv næring i Undheimsvegen

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for kraftintensiv næringsverksemd. Det er særskild fokus på aktøra innen datalagring/datasenter og batteriproduksjon. Det skal og vurderast næringsverksemd som kan nytta overskotvarmen frå kraftintensiv næring.

Planområdet er ca 139 daa, og omfatter deler av eigedomane (gnr/bnr) 46/18, 46/47 og 46/216.

 

Publisert 06.05.2021

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 29.04.2021 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

 Plan 0533.00 - Detaljregulering for bustader i Blåberget, Kvernaland.

Formålet med planen er å legga til rette for fire nye bustader i felt BKS1, og innanfor felt BFS1 vert det lagt til rette for ei fortetting med i alt to bustadar ved eit seinare høve.

Publisert 30.04.2021

 

Grunna smittevern blir møta direkteoverført via nettsida til kommunen, og kan og sjåast i opptak.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

 

Publisert 29.04.2021

Forslag til endringen 

  • Felt N1  endres fra formål «kontor/industri» til «kontor/industri/tjenesteyting».
Publisert 29.04.2021

Foreslått endringer:

  • Endring av atkomstløsning til industriområdet
  • Endring av støyvoll.
  • Ny intern adkomst fra Ramshaugvegen.

Se vedlegg for begunnelse samt nærmere beskrivelse av omsøkt endringer.

Publisert 23.04.2021

Time kommunestyre vedtok i møte den 23.03.2021 følgande reguleringsplan:

  • Plan 0517.00 - Områdeplan for BF11, Bryne sentrum

Planen legg til rette for idretthallar, symjehall, uteopphaldsareal for Rosseland skule, samt område for bustader.

Publisert 23.04.2021

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.2020 følgande reguleringsplan:

  • Plan 0454.00 - Detaljregulering for forretning og bustader i Storgata 19-23, Bryne sentrum

Planen legg til rette for forretning og inntil 18 bustader.

Publisert 23.04.2021

Time kommunestyre vedtok i møte den 16.02.2021 følgande reguleringsplan:

  • Plan 0503.00 - Detaljregulering for fv 505 Frøyland bru, Kvernaland

Planen legg til rette for ny bru og fortau langs fv 505.

Publisert 20.04.2021

Aros Arkitekter AS gir med dette, på vegne av Stangeland Maskin AS, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for håndtering av overskuddsmasser på 5/1 og 5/34, Line, plan nr. 0539.00

Publisert 22.03.2021

Time formannskap godkjende i møte 16. mars 2021 å leggja Høyringsforslag til Planprogram for samfunnsdelen Kommuneplan Time kommune 2022 – 2034 ut på høyring og offentleg ettersyn.