Publisert 22.01.2021

Eit planforslag var på høyring i tidsrommet 02.04.-25.05.2020.

Føremålet med ny, avgrensa høyringa er å få innspel til eit nytt, alternativ planforslag der ein åpnar for bustad og symjehall vest for Timehallen, samt to idrettshallar øst for Timehallen.

Publisert 21.01.2021

Planområdet er på ca. 180 daa og vert planlagt regulert til næringsareal for kategori II verksemder – industri, lager, kontor og plasskrevjande varehandel, inkludert handel med trelast og andre større byggevarer, og sal av drivstoff. Det blir sett av minimum 20 m grønt buffer mot bustadområde. I reguleringsplan som gjeld i dag, er området regulert til landbruk, medan det i kommuneplanen er omdisponert til næringsføremål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2. jf Forskrift om konsekvensutgreiing.

Publisert 19.01.2021

Rogaland fylkeskommune har utarbeida detaljregulering for følgjande kryss i Time kommune:

  • Plan 0529.00 - Detaljregulering for krysset fv 505 Garborgvegen x fv 506 Kvernelandsvegen
  • Plan 0530.00 - Detaljregulering for krysset fv 506 Kvernelandsvegen x fv 506 Ålgårdsvegen
  • Plan 0531.00 - Detaljregulering for krysset fv 506 Ålgårdsvegen x fv 4436 Lyevegen

Hensikta med arbeidet er å legge planar for å auke trafikksikkerheita i kryssa. Kryssa har hatt fleire ulukker med personskade. Ved å omregulere og bygge rundkøyring i to av kryssa og venstresvingefelt i eitt kryss, blir dei enklare å lese og tryggare å passere for trafikantar. Ombyggingen av kryssa er eit samla prosjekt for å gjere det meir trafikksikkert i området.

Rogaland fylkeskommune sender planen direkte på høyring og offentleg ettersyn etter avtale med Time kommune og i samsvar med plan- og bygningslova § 3-7.

Publisert 14.01.2021

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.2020  følgande reguleringsplan:

Plan 0510.00 - Detaljregulering for bustader i Solberget 17, Kvernaland

Formålet med planen er å legga til rette for 4 nye bustader innanfor planområdet.

Publisert 12.01.2021

Formålet med planarbeidet er å legga til rette for næring på omsøkte eigedom. Området rundt inneheld eksisterande næringsbygningar med tilhøyrande infrastruktur. Omsøkte tomt (5/2) er i dag utan bygg innanfor planområdet. Det vil gjennomførast ei særskild vurdering av langsiktig grense for landbruk der eventuelle justeringar med omdisponering av næringsareal og LNF skal utførast i tilknyting til den planlagte næringsvirksemda og andre spesielle forhold.

Planforslaget skal utarbeidast som detaljplan med konsekvensutgreiing i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1.

Publisert 07.01.2021

Time kommune varsler endring av plan 0476.00 på vegne av grunneier med gnr/ bnr: 2/ 719.

Bakgrunn for endringen

Realiseringen av plan 0476.00 har for grunneier med gnr/ bnr: 2/719 ført til en uønsket overgang mellom hagen og det offentlige friområdet o_Fri4.  Dermed har Time kommune kommet til enighet med grunneieren av eiendommen gnr. 2, bnr. 719 om salg av noe tilleggsareal av eiendommen med gnr 2, bnr. 101.

Hvor er det foreslått å gjøre endring 

Det foreslås en endring for eiendommen med gnr. bnr.2/101.

Hva er foreslått endret

  • En liten del av eiendommen på gnr/ bnr: 2/101 endres fra friområde til boligformål.
  • Endringen omfatter et areal på ca. 102 m² som grenser mot gnr/ bnr: 2/719.

 

Publisert 17.12.2020

Utval for lokal utvikling har i møte den 10.12.2020, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Formålet med reguleringsarbeidet er å betra overvasshandteringa i området, sikra mot flaumskadar og å oppdarbeide flaumvegar mot Frøylandsvatnet. I tillegg betre trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og køyrande i tilknyting til Kong Haakons veg.

Publisert 17.12.2020

Utval for lokal utvikling har i møtet den 19.11.2020, vedtatt å legga følgande reguleringsplan ut på høyring og til offentleg ettersyn:

Plan 0509.00 - Detaljregulering for bustader ved Skogsvegen, Kvernaland

Publisert 17.12.2020

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.20 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2021.