Publisert 26.02.2021

Utval for lokal utvikling har i møtet den 10.12.2020 vedtatt å leggja forslag til reguleringsplan ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Føremålet med områdeplanen er å sikre ei heilskapleg planleggjing og optimal utnytting av desse to kvartala. Planområdet ligg mellom Storgata, Erlandsbakken, Meierigata og Øgårdsbakken.

Publisert 26.02.2021

 

Grunna smittevern blir møta direkteoverført via nettsida til kommunen, og kan og sjåast i opptak.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

 

Publisert 23.02.2021

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Publisert 18.02.2021

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.09.2020 følgende reguleringsplan:

Plan 0504.00: Detaljregulering for hovedvannledning vest fra Langavatnet til Tjensvoll.

Planen legger til rette for at det kan bygges ny hovedvannledning.

Leidningen kjem inn frå Gjesdal kommune ved Fjermestadvatnet, går vidare nord for Frøylandsvegen, krysser Frøylandsvegen og går vidare sør for bustadområda på Kvernaland. Leidningen går over Kvernelandsvegen og vidare ut i Frøylandsvatnet og fortset inn i Klepp kommune.

Publisert 02.02.2021

Utval for levekår og Utval for lokal utvikling i Time kommune behandla 27.01. og 28.01.2021 sak om MUTE – kunst på Høg-Jæren. Saka vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 10.03.2021:

Publisert 19.01.2021

Rogaland fylkeskommune har utarbeida detaljregulering for følgjande kryss i Time kommune:

  • Plan 0529.00 - Detaljregulering for krysset fv 505 Garborgvegen x fv 506 Kvernelandsvegen
  • Plan 0530.00 - Detaljregulering for krysset fv 506 Kvernelandsvegen x fv 506 Ålgårdsvegen
  • Plan 0531.00 - Detaljregulering for krysset fv 506 Ålgårdsvegen x fv 4436 Lyevegen

Hensikta med arbeidet er å legge planar for å auke trafikksikkerheita i kryssa. Kryssa har hatt fleire ulukker med personskade. Ved å omregulere og bygge rundkøyring i to av kryssa og venstresvingefelt i eitt kryss, blir dei enklare å lese og tryggare å passere for trafikantar. Ombyggingen av kryssa er eit samla prosjekt for å gjere det meir trafikksikkert i området.

Rogaland fylkeskommune sender planen direkte på høyring og offentleg ettersyn etter avtale med Time kommune og i samsvar med plan- og bygningslova § 3-7.

Publisert 17.12.2020

Utval for lokal utvikling har i møte den 10.12.2020, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Formålet med reguleringsarbeidet er å betra overvasshandteringa i området, sikra mot flaumskadar og å oppdarbeide flaumvegar mot Frøylandsvatnet. I tillegg betre trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og køyrande i tilknyting til Kong Haakons veg.

Publisert 17.12.2020

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.20 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2021.

Publisert 27.11.2020

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2020.

Publisert 10.11.2020

Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar for kommunane på Jæren og den sørlege delen av Ryfylke.