Det er forelått endringer innenfor B/F/K1. Forslaget er å endre byggegrensen for 6. etasje slik at det kan dannes et uteareal på taket mellom to bygningskropper. Mer informasjon om endringen kan leses i vedleggende nedenfor.

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk seinast 5 dagar før møtet.

Planen legg til rette for ny vassleidning som skal gå gjennom Time kommune. Leidninga kryssar kommunen frå Fjermestadvatnet, går vidare nord for Frøylandsvegen til leidninga kryssar Frøylandsvegen og går sør for bustadområda på Kvernaland. Leidninga går over Kvernelandsvegen og vidare til Frøylandsvatnet nord for Njåskog.

Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing. Konsekvensutreiinga er på høyring saman med planforslaget.

 

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Time formannskap vedtok 14.05.2019 å leggja følgjande plan ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

 

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for bustader på eksisterande eigedom.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-15, vert det lagt opp til felles behandling av reguleringa og byggesøknad.

 


Infomasjonsmøte om rehabilitering av veg, vass- og avløpsledningar i Tjødnavegen, Elisberget, Jonsokvegen, Tverrvegen og ein mindre del av Tunhagen.

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2019

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for næring og bustadar med tilhøyrande anlegg og areal for å kunna opphalda seg ute.

Området kalt BF10 i kommunedelplanen for Bryne sentrum, er på ca. 7800 m2 og er avsett til blanda formål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0511.00 - Detaljregulering for Tjødnavegen, Bryne.

Reguleringsplanen for Tjødnavegen medfører endring av vegprofil, og dessutan flytting av fortauet og etablering av flomveg og førdrøyningsgrøft.