Publisert 01.12.2022

Prosjektil Areal AS gir med dette i samhøve med plan- og bygningslovas § 12-8, melding om at fylgjande reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 0546.00 Detaljregulering for masseuttak på Storemyr

Planprogramet for konsekvensutgreiing sendes samstundes på høyring.

Publisert 01.12.2022

Kommunedirektøren vedtok den 04.11.2022 følgande reguleringsendring:

Plan 0282.01 - Detaljregulering for steinbrudd på Skareberget

Føremålet med endringa er å auke uttaksmengde og å forlengje driftstida for eksisterande masseuttak.

Publisert 24.11.2022

I samsvar med kommunelova § 14-3  ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudsjett 2023 - økonomiplan 2023 – 2026 ute til høyring.

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i møte 13. desember 2022.

Framlegg til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 74 kB)
Økonomiplan 2023-2026 (PDF, 2 MB)
Prisar 2023 (PDF, 623 kB)

Publisert 21.11.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 17.11.2022 følgande reguleringsendring:

Plan 0232.05 - Detaljregulering for Håland Aust

Føremålet med endringa er å fortette næringstomt med gards- og bruksnummer 4/85 med eit nytt lagerbygg.

Publisert 01.11.2022

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2022.

Publisert 31.10.2022

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Publisert 14.10.2022

Time kommune gjev med dette melding om at Utval for lokal utvikling i møte 06.10.2022 har vedtatt å leggja følgjande plan ut på høyring og offentleg ettersyn:

Publisert 22.09.2022

Føremålet med endringen er å leggje til rette for eit nytt lagerbygg på eigedom med gards- og bruksnummer 4/85. Som ein del av forslaget er det også lagt opp til å flytte eksisterande trasé for VA-ledning (som i dag går under eksisterende bebyggelse).

Publisert 09.09.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.09.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

Plan 0524.00 - Detaljregulering for bustader i Gamle Hognestadvegen  og Jacob bakars veg, Bryne

Føremålet med planen er å legga til rette for bustader i form av blokkleiligheter, rekkjehus og einebustader i rekkje