Publisert 27.09.2022

Kommunalsjef samfunn gjorde den 16.11.2021 vedtak etter delegert fullmakt å godkjenna forslag til reguleringsendring i følgjande reguleringsplan:

0404.00 - Områderegulering for bustad, næring og friområde på Re og Svertingstad 

Publisert 22.09.2022

Føremålet med endringen er å leggje til rette for eit nytt lagerbygg på eigedom med gards- og bruksnummer 4/85. Som ein del av forslaget er det også lagt opp til å flytte eksisterande trasé for VA-ledning (som i dag går under eksisterende bebyggelse).

Publisert 13.09.2022

Det er foreslått endringer i plankart og føresegner for å endre bustadtype frå famliebustader til mindre bustader tilpassa mellom anna fystegongsetablerarar

Publisert 09.09.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.09.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

Plan 0524.00 - Detaljregulering for bustader i Gamle Hognestadvegen  og Jacob bakars veg, Bryne

Føremålet med planen er å legga til rette for bustader i form av blokkleiligheter, rekkjehus og einebustader i rekkje

Publisert 08.09.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.09.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0543.00 – Detaljregulering for utvidelse av Jæren DPS, Bryne

Formålet med planen er å legga til rette for nybygg tilhørende Jæren DPS. I tillegg skal det reguleres et offentlig friområde sør i planen.

Publisert 08.09.2022

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.09.2022 å fastsette planprogram for følgande planarbeid:

Plan 0548.00 - Områdeplan for NK1-NK4, RK1-RK5, GK1-GK3, BK1, BK5-BK6 og omkøyringsveg, Kvernaland

Publisert 02.09.2022

Time kommune har mottatt forslag til endring i reguleringsplanen for Bryne stadion.

Publisert 31.08.2022

Den 15.06.2022 blei det godkjend at Spødabakken barnehage kan byggjast høgare.

Publisert 03.08.2022

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Publisert 17.06.2022

Publikum kan følgja møte digitalt gjennom direktesending på kommunen si nettside via webTV.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 7 dagar før møtet.
Partia har gruppemøte på rådhuset måndag 20. juni frå kl. 19.00.