Formålet med planarbeidet er å legga til rette for næring på omsøkte eigedom. Området rundt inneheld eksisterande næringsbygningar med tilhøyrande infrastruktur. Omsøkte tomt (5/2) er i dag utan bygg innanfor planområdet. Det vil gjennomførast ei særskild vurdering av langsiktig grense for landbruk der eventuelle justeringar med omdisponering av næringsareal og LNF skal utførast i tilknyting til den planlagte næringsvirksemda og andre spesielle forhold.

Planforslaget skal utarbeidast som detaljplan med konsekvensutgreiing i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1.

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2020.

I samsvar med kommunelova § 14-3 ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudjsett 2021 - økonomiplan 2021 - 2024 ute på høyring.

Kommunetyret skal gjera endeleg vedtak i møte 15. desember 2020.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-11 melder Arkitektkontoret Vest AS om at følgjande reguleringsarbeid vert sett i gang:

Plan 0537.00 - Detaljregulering for boliger i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland

Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for ein busetnad av rekkehus og blokkbusetnad. Plassering og val av bustadtypologi er tenkte i forhold til terreng og landskap, solforhold for omgivnader og omkringliggande busetnad og tilpassing av volum til området.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing.

Det varsles også at arbeid med utbyggingsavtale.

NB! Dei politiske møta vert gjennomført på rådhuset. Møta blir direktesendt, og kan også sjåast i opptak.

Saksdokumenta kan du lesa på heimesida.

Endringen gjelder delfelt BBB3, som i gjeldende plan er regulert til syv leiligheter/byhus over tre plan. Delfeltet ønskes justert til en mer tradisjonell leilighetsbebyggelse, tilsvarende BBB1 og BBB2.

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for en omdisponering av en eksisterende eneboligtomt for å legge til rette for tre boliger med hybel i underetasjen. Eiendommen hvor tiltaket planlegges er 2/265.

Etter plan- og bygningslova §17-3 leggjar Time kommune med dette utkast til utbyggingsavtalen for «Reguleringsendring for bustadfortetting sør for Brøytvegen, Håland» – Plan 0458.00 ut til offentleg ettersyn:

Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar for kommunane på Jæren og den sørlege delen av Ryfylke.

Utval for lokal utvikling godkjente i møte 01.10.20 at utkast til forbodssoner for bruk av fyrverkeri i Kvernaland sentrum og Stemmen vert sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.