Rådmannen foreslår endringar i planen i eit område mellom Storgata og Lauritz Bellesens gate.

Det er foreslått fleire endringar i planen:

 - Endring i byggegrense

- Endring av uteopphaldsareal

- Diverse endringar i føresegnene

- Byggetrinn

Lokal utvikling har i møte den 28.11.2019 gjort vedtak om å legga denne reguleringsplanar ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

Utval for lokal utvikling har i møte den 28.11.2019, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og til offentlieg ettersyn.

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk på heimesida.

Time kommunestyre vedtok i møte 24.09.2019 følgende reguleringsplan:

Plan 0483.00 - Detaljregulering for bustader ved Åslandsbekken, Kvernaland

Planen legger til rette for boligfortetting.

Time kommunestyre vedtok i møte den 17.12.19 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2020.

Det er utarbeidd utkast til utbyggingsavtale for reguleringsplan
0482.00 - Detaljregulering for bustader og friområde, Reemarka, Bryne.

I samsvar med kommunelova § 14-3  ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 ute til høyring.
 

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i møte 17. desember 2019.

 

Gjennom støtteordninga er det mange lag og organisasjonar i Time kommune som kan henta pengar til gode prosjekt som fører til at fleire barn og unge vert inkludert i organiserte fritidsaktivitetar.