Det er foreslått en endring i arealformål innanfor planen.

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.09.2020  følgande reguleringsplan:

Plan 0519.00 - Detaljreguleringsplan for bustader i Skulegata 25, Bryne.

Planforslaget legg til rette for garasje eller carport, tilbygg, og bod for BFS1, carport og bod for BFS2 og einebustad med utleigeeining, garasje eller carport, og bod for BFS3

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.09.2020  følgande reguleringsplan:

Plan 0514.00 - Detaljregulering for bustader i Røsslyngvegen 1A, Bryne.

Planforslaget legg til rette for rekkehus med 3 bueiningar, adkomstveg, tilhøyrande hageareal, nærleikeplass og parkeringsplassar.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-11 melder Arkitektkontoret Vest AS om at følgjande reguleringsarbeid vert sett i gang:

 

Plan 0525.00 Detaljregulering for bustader ved Tinghaugvegen, Bryne

Planområdet viser i vedlegg lengre nede i artikkelen.

Det varsles og om oppstart av forhandlinger mellom utbyggjar og Time kommune om utbyggjingsavtale etter plan og bygningsloven §17-4.

Asplan Viak as varsler med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høyring av planprogram for:

Plan 0528.00 - Detaljregulering for kraftintensiv næring i Undheimsvegen, Undheim.

 

 

Etter plan- og bygningslova §11-12 gir Time kommune med dette melding om at arbeidet med ein svært avgrensa revisjon av kommunedelplan for Bryne sentrum vert sett i gang. I medhald av § 11-13 i lova har formannskapet i møte den 01.09.2020 vedtatt å leggja forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for oppføring av 4 nye einebustader.

Planarbeidet utløysar ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2, jamfør Forskrift om konsekvensutgreiing.