Utval for lokal utvikling har i møte, den 04.06.2020, fastsatt planprogram for plan 0523.00 Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvernaland.

 

Utval for lokal utvikling har i møte, den 04.06.2020, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og offentlieg ettersyn.

Planforslaget omfattar ny Frøyland bru og fortau langs fv 505 Kvernalandsvegen.

Time kommunestyre vedtok i møte den 16.06.2020  følgjande reguleringsplan: 

Plan 0516.00 - Detaljregulering for bustader og næring i Trallfavegen 7, Bryne

Nybygg med næring i 1. etasje (mot Trallfavegen), samt leilegheiter i 2.- 7. etasje. Parkering vil vera i 1. etasje, mens det vil vera uteopphaldsareal på tak over 1. etasje.

Utval for lokal utvikling har i møte, den 04.06.2020, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og offentlieg ettersyn.

Planen skal legga til rette for inntil 16 nye leiligheiter, næring i krysset Hetlandsgata/Rektor Sælands veg og parkering i underetasje/kjellar. Leiligheitene skal vere i 1.-4. etasje og næringa skal vere i 1.etasje. Innkøyring vert frå Hetlandsgata.

Time kommunestyre vedtok i møte den 16.06.2020  følgjande reguleringsplan:

Plan 0464.00 - Detaljregulering for bustader ved krysset Jernbanegata og Hognestadvegen, Bryne.

Planen leggje til rette for opptil 24 leiligheiter. Bygningsvoluma består av 2 nye leiligheitsbygg med tilhøyrande nedgravd parkeringsanlegg på gnr.3 og bnr. 66.

Rogaland fylkeskommune varsler med dette oppstart av detaljregulering for følgende kryss i Time kommune: 

  • Plan 0529.00: Krysset ved fylkesveg 505 Garborgvegen og fylkesveg 506 Arne Garborgs veg/Kvernelandsvegen.
  • Plan 0530.00: Krysset ved fylkesveg 506 Kvernelandsvegen og fylkesveg 506 Ålgårdsvegen.
  • Plan 0531.00: Krysset ved fylkesveg 506 Ålgårdsvegen og fylkesveg 4436 Lyevegen.

Fylkeskommunen utarbeider eigen reguleringsplan for kvart av kryssa.

Føremålet med planarbeida er å redusere talet på ulukker og konsekvensane av desse. Kryssa har hatt ei rekke ulukke med personskade. Ved å bygge rundkøyringar og venstresvingefelt blir kryssa enklare å lese, og tryggare for trafikantane.

NB! Dei politiske møta vert gjennomført på rådhuset. Grunna smittevernhensyn, vil ikkje møta vera open for publikum, men vil bli direktesendt, og kan også sjåast i opptak.

Saksdokumenta kan du lesa på heimesida.

  Forslag- og søknadsfrist er 1. juni 2020.

Utval for lokal utvikling vedtok å fastsetje planprogram for plan 0521.00 Detaljregulering for næringsområde TN3, Kvernaland.

 

Oppstart av planarbeid, samt høyring og offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen Fase 2: Områda  Kalberg/Frøyland/Kvernaland, samt justering/innskrenking av langsiktig grense landbruk.