I samsvar med kommunelova § 14-3  ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 ute til høyring.
 

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i møte 17. desember 2019.

 

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk på heimesida.

Gjennom støtteordninga er det mange lag og organisasjonar i Time kommune som kan henta pengar til gode prosjekt som fører til at fleire barn og unge vert inkludert i organiserte fritidsaktivitetar.

Kommunestyret har i møte den 12.11.2019 gjort vedtak om å godkjenne følgjande reguleringsplan.

Plan 0482.00: Detaljregulering for bustadfortetting Remarka, Bryne

I følgje ny kommunelov, må kommunen ha ungdomsråd. Time kommune skal frå neste år opprette ungdomsrådet.

Ungdomsrådet i Time kommune skal ha 11 medlemmer. Alle medlemmer skal ha personleg varamedlem. Medlemmene til ungdområdet blir vald for 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år.

Lokal utvikling har i møte den 31.10.2019 gjort vedtak om å legga følgjande reguleringsplan ut på høyring og offentleg ettersyn.

Plan 0515.00 - Detaljregulering for tenesteyting i Gamle Bryne Mek., Bryne

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2019.

Hvilken endring gjelder:

  • Endring fra barnehage til boligformål
  • Endring av boligtyper
  • Diverse endring i bestemmelser

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Time formannskap vedtok 14.05.2019 å leggja følgjande plan ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen