NB! Dei politiske møta vert gjennomført på rådhuset. Grunna smittevernhensyn, vil ikkje møta vera open for publikum, men vil bli direktesendt, og kan også sjåast i opptak.

Saksdokumenta kan du lesa på heimesida.

  Forslag- og søknadsfrist er 1. juni 2020.

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 23.04.2020 å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring: Formålet med planen er å legge til rette for 4 nye boliger innenfor planområdet.

Merke : Støyrapport er utarbeidet i forbindelse med plan 0520.00 – Detaljregulering for boliger i O.G. Kvernelands veg 22, 24 og 26, Kvernaland. Plan 0510.00 berøres av samme støykilde (fv 4424) og det er derfor ikke utarbeidet egen rapport.

Utval for lokal utvikling vedtok å fastsetje planprogram for plan 0521.00 Detaljregulering for næringsområde TN3, Kvernaland.

 

Oppstart av planarbeid, samt høyring og offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen Fase 2: Områda  Kalberg/Frøyland/Kvernaland, samt justering/innskrenking av langsiktig grense landbruk.

I kommunane skal kommunestyra oppnemne meddommarar til Jæren tingrett, lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett og jordskiftemeddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024. Har du lyst å bli meddommar?

 

Etter §5 i Flaggreglementet av 27.12.2019 gjev Time kommune med dette melding om at Time formannskap i møte 28.01.2020 har vedtatt å legga utkast til Flaggreglement for Time kommune ut på høyring og offentleg ettersyn

 

Etter plan- og bygningslova §11-15 gjev Time kommune med dette melding om at Time kommunestyret i møte 17.12.2019 vedtok å eigengodkjenna:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen