Utval for lokal utvikling har i møte, den 04.06.2020, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og offentlieg ettersyn.

Planen skal legga til rette for inntil 16 nye leiligheiter, næring i krysset Hetlandsgata/Rektor Sælands veg og parkering i underetasje/kjellar. Leiligheitene skal vere i 1.-4. etasje og næringa skal vere i 1.etasje. Innkøyring vert frå Hetlandsgata.

Utval for lokal utvikling har i møte, den 04.06.2020, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og offentlieg ettersyn.

Planforslaget omfattar ny Frøyland bru og fortau langs fv 505 Kvernalandsvegen.

NB! Dei politiske møta vert gjennomført på rådhuset. Grunna smittevernhensyn, vil ikkje møta vera open for publikum, men vil bli direktesendt, og kan også sjåast i opptak.

Saksdokumenta kan du lesa på heimesida.

  Forslag- og søknadsfrist er 1. juni 2020.

Utval for lokal utvikling vedtok å fastsetje planprogram for plan 0521.00 Detaljregulering for næringsområde TN3, Kvernaland.

 

Oppstart av planarbeid, samt høyring og offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen Fase 2: Områda  Kalberg/Frøyland/Kvernaland, samt justering/innskrenking av langsiktig grense landbruk.

I kommunane skal kommunestyra oppnemne meddommarar til Jæren tingrett, lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett og jordskiftemeddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024. Har du lyst å bli meddommar?

 

Etter §5 i Flaggreglementet av 27.12.2019 gjev Time kommune med dette melding om at Time formannskap i møte 28.01.2020 har vedtatt å legga utkast til Flaggreglement for Time kommune ut på høyring og offentleg ettersyn

 

Etter plan- og bygningslova §11-15 gjev Time kommune med dette melding om at Time kommunestyret i møte 17.12.2019 vedtok å eigengodkjenna:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen