Publisert 25.01.2022

Det er foreslått endringar i føresegner for nokre rekkebustader i Kvernbakken på Frøyland-Kvernaland.

Publisert 19.01.2022

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søka om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Publisert 14.01.2022

Head Energy AS er engasjert av Ree Næringspark AS, for å utarbeide forslag til endring av reguleringsplan for Ree Næringspark, plan 0210.00, iht. plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.

Publisert 10.01.2022

Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 5-7 dagar før møtet.

Publisert 20.12.2021

Time kommunestyre vedtok i møte den 14.12.21 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2022.

Publisert 03.12.2021

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2021.

Publisert 03.12.2021

Utval for lokal utvikling vedtok i møte 18.11.2021 å fastsette planprogram for:

Plan 0535.00 – Detaljregulering NB4 Håland Del av gnr. 5 bnr. 2 m.fl.

Formålet med planen er å leggja til rette for utviding av eksisterande næringsverksemd, samt eventuelle nyetableringar innanfor område NB4.

Publisert 02.12.2021

Det skal fastsettast namn på ny idrettshall i Trallfavegen på Bryne. 

Publisert 02.12.2021

Det skal fastsettast namn på ny adresseparsell i nytt bustadfelt på Bryne, jf. Reguleringsplan 0482.00 Detaljregulering for bustadfortetting Reemarka, Bryne.