Desse endringane er godkjende:

  • Byggegrensa for inntrekt 4. etasje.
  • Det kan byggjast ei inntrekt 4. etasje på den lågaste delen av blokk BBB1.
  • Adkomstforholda i plan 0240.00.

Planen legg til rette for ny vassleidning som skal gå gjennom Time kommune. Leidninga kryssar kommunen frå Fjermestadvatnet, går vidare nord for Frøylandsvegen til leidninga kryssar Frøylandsvegen og går sør for bustadområda på Kvernaland. Leidninga går over Kvernelandsvegen og vidare til Frøylandsvatnet nord for Njåskog.

Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing. Konsekvensutreiinga er på høyring saman med planforslaget.

 

Saksdokumenta til kvart møte kan du lesa i papirversjon på serivcetorget eller elektronisk seinast 5 dagar før møtet.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Planområdet er på ca. 223 daa og omfattar i hovudsak eigedommen gnr.30, bnr.9.  Området vil bli regulert til ein kombinasjon av industri, lagar og kontor. I tillegg til nemnde formål vil det i planen bli tilrettelagt for nødvendig infrastruktur i tilknyting til næringsområdet.

Planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing. Planforslaget er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutgreiingar § 6a, og det blir vurdert at det skal utarbeidast konsekvensutgreiing i samsvar med forskriften på grunn av at samla tiltak vil overstiga eit brukareal på meir enn 15 000 m2.

Saman med varsel om oppstart blir òg sendt planprogram på høyring.

Time formannskap vedtok 14.05.2019 å leggja følgjande plan ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

 

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for bustader på eksisterande eigedom.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-15, vert det lagt opp til felles behandling av reguleringa og byggesøknad.

 


Infomasjonsmøte om rehabilitering av veg, vass- og avløpsledningar i Tjødnavegen, Elisberget, Jonsokvegen, Tverrvegen og ein mindre del av Tunhagen.

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2019

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for næring og bustadar med tilhøyrande anlegg og areal for å kunna opphalda seg ute.

Området kalt BF10 i kommunedelplanen for Bryne sentrum, er på ca. 7800 m2 og er avsett til blanda formål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.