Utval for lokal utvikling vedtok i møte 27.08.2020 at planarbeidet for denne planen skal avsluttes.

Utval for lokal utvikling godkjente i møte 01.10.20 at utkast til forbodssoner for bruk av fyrverkeri i Kvernaland sentrum og Stemmen vert sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Eit mindre areal er omregulert frå barnehage/leik til bustad.

Foreslått endringer:

  • Endring av støyvoll.
  • Endring av atkomstløsning til industriområdet

Se vedlegg for begunnelse samt nærmere beskrivelse av omsøkt endringer.

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Føremålet med planen er å leggja til rette for 5 konsentrerte bustader og ca. 20 blokkbustader på inntil 4 etasjar. Busetnad med tilhøyrande landskapsplan, trafikkområde og parkering vert forma innanfor plangrensa som vist i kart. Planen vert utarbeida i samsvar med Kommunedelplan for Bryne sentrum, delområdet BF5.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2. jf Forskrift om konsekvensutgreiing.

Det er startet planarbeid for nye bustader på Undheim. Bustadene skal kjøyre ut i Sælandsvegen.

 

NB! Dei politiske møta vert gjennomført på rådhuset. Møta blir direktesendt, og kan også sjåast i opptak.

Saksdokumenta kan du lesa på heimesida.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-11 melder Arkitektkontoret Vest AS om at følgjande reguleringsarbeid vert sett i gang:

 

Plan 0525.00 Detaljregulering for bustader ved Tinghaugvegen, Bryne

Planområdet viser i vedlegg lengre nede i artikkelen.

Det varsles og om oppstart av forhandlinger mellom utbyggjar og Time kommune om utbyggjingsavtale etter plan og bygningsloven §17-4.