Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for næring og bustadar med tilhøyrande anlegg og areal for å kunna opphalda seg ute.

Området kalt BF10 i kommunedelplanen for Bryne sentrum, er på ca. 7800 m2 og er avsett til blanda formål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0511.00 - Detaljregulering for Tjødnavegen, Bryne.

Reguleringsplanen for Tjødnavegen medfører endring av vegprofil, og dessutan flytting av fortauet og etablering av flomveg og førdrøyningsgrøft.

 

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0475.00 - Detaljregulering for bustader i Pastellvegen 1, Bryne.

Reguleringsendringen medfører etablering av to nye frittliggende einebustader, og dessutan transformasjon av det verneverdige trafobygget om til bustad.

Føremålet med reguleringa er å legge til rette for bustadar med tilhøyrande anlegg, uteopphaldsareal og infrastruktur. Området ligg innanfor B11 som er avsett til bustadføremål i kommunedelplan for Bryne sentrum.

Endring i reguleringsbestemmelsene slik at eiendommen 3/61 får en høyere utnyttelse i antall boenheter samt byggehøyde.

Reguleringsendring medfører deling av eiendommen 10/140, slik at det kan oppføres ny enebolig på den fradelte eiendommen.

Planarbeidet skal legge til rette for ein utbetra vegstandard og auka trafikktryggleik langs Buevegen.