I kommunane skal kommunestyra oppnemne meddommarar til Jæren tingrett, lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett og jordskiftemeddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024. Har du lyst å bli meddommar?

 

Etter §5 i Flaggreglementet av 27.12.2019 gjev Time kommune med dette melding om at Time formannskap i møte 28.01.2020 har vedtatt å legga utkast til Flaggreglement for Time kommune ut på høyring og offentleg ettersyn

 

Etter plan- og bygningslova §11-15 gjev Time kommune med dette melding om at Time kommunestyret i møte 17.12.2019 vedtok å eigengodkjenna:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

Time kommunestyre vedtok i møte den 17.12.19 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2020.

Det er utarbeidd utkast til utbyggingsavtale for reguleringsplan
0482.00 - Detaljregulering for bustader og friområde, Reemarka, Bryne.

I samsvar med kommunelova § 14-3  ligg Time formannskap sitt framlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 ute til høyring.
 

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak i møte 17. desember 2019.

 

Gjennom støtteordninga er det mange lag og organisasjonar i Time kommune som kan henta pengar til gode prosjekt som fører til at fleire barn og unge vert inkludert i organiserte fritidsaktivitetar.

I følgje ny kommunelov, må kommunen ha ungdomsråd. Time kommune skal frå neste år opprette ungdomsrådet.

Ungdomsrådet i Time kommune skal ha 11 medlemmer. Alle medlemmer skal ha personleg varamedlem. Medlemmene til ungdområdet blir vald for 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år.

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2019.