Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar for kommunane på Jæren og den sørlege delen av Ryfylke.

Utval for lokal utvikling godkjente i møte 01.10.20 at utkast til forbodssoner for bruk av fyrverkeri i Kvernaland sentrum og Stemmen vert sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Planområdet er ca. 2,6 daa og området omfattar eigedommane 46/231, 46/79 og 46/84 i Time kommune. Eigedommen der tiltak blir planlagd er 46/231. Føremålet med planen er å leggja til rette for etablering av inntil 4 bueiningar i form av einebustader på eigedommen 46/231. Dei to andre eigedommane vil bli verande uendra. Framkomme til planområdet vil bli frå Smedavegen til 46/231, og frå Bruavegen til 46/79 og 46/84 via 46/110.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2. jf Forskrift om konsekvensutgreiing.

Utval for lokal utvikling vedtok å fastsetje planprogram for plan 0521.00 Detaljregulering for næringsområde TN3, Kvernaland.

 

Etter plan- og bygningslova §11-15 gjev Time kommune med dette melding om at Time kommunestyret i møte 17.12.2019 vedtok å eigengodkjenna:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

Time kommunestyre vedtok i møte den 17.12.19 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2020.

Det er utarbeidd utkast til utbyggingsavtale for reguleringsplan
0482.00 - Detaljregulering for bustader og friområde, Reemarka, Bryne.