Publisert 15.03.2021

Kom med innspel til Regionalplan for vannforvaltning 2022–2027 og delta på høyringsmøte 22. mars, kl. 12.00-14.00.

Publisert 23.02.2021

Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune kan søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

Publisert 17.12.2020

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.20 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2021.

Publisert 27.11.2020

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2020.

Publisert 10.11.2020

Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 personekvivalentar for kommunane på Jæren og den sørlege delen av Ryfylke.

Publisert 09.11.2020

Utval for lokal utvikling godkjente i møte 01.10.20 at utkast til forbodssoner for bruk av fyrverkeri i Kvernaland sentrum og Stemmen vert sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 19.12.2019

Time kommunestyre vedtok i møte den 17.12.19 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2020.

Publisert 12.12.2019

Det er utarbeidd utkast til utbyggingsavtale for reguleringsplan
0482.00 - Detaljregulering for bustader og friområde, Reemarka, Bryne.