Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for bustader på eksisterande eigedom.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-15, vert det lagt opp til felles behandling av reguleringa og byggesøknad.

 


Infomasjonsmøte om rehabilitering av veg, vass- og avløpsledningar i Tjødnavegen, Elisberget, Jonsokvegen, Tverrvegen og ein mindre del av Tunhagen.

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2019

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for næring og bustadar med tilhøyrande anlegg og areal for å kunna opphalda seg ute.

Området kalt BF10 i kommunedelplanen for Bryne sentrum, er på ca. 7800 m2 og er avsett til blanda formål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0511.00 - Detaljregulering for Tjødnavegen, Bryne.

Reguleringsplanen for Tjødnavegen medfører endring av vegprofil, og dessutan flytting av fortauet og etablering av flomveg og førdrøyningsgrøft.

 

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgande reguleringsplan:

Plan 0500.00 - Detaljregulering for bustader i Hetlandsgata 26, Bryne

Planen leggja til rette for oppføring av 5 byhus og 7 leiligheiter.

 

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0499.00 – Detaljregulering for bustad og næring i Solbergkvartalet, Bryne.

Reguleringsplanen legg opp til at fire eksisterande einebustader rivast / flyttast og vert erstatta med eit delvis nedgravd parkeringsanlegg med forretning mot Torggata. Oppå parkeringsanlegget vert lagt det opp til fire leilegheitsbygg med totalt 22 bustader.

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0475.00 - Detaljregulering for bustader i Pastellvegen 1, Bryne.

Reguleringsendringen medfører etablering av to nye frittliggende einebustader, og dessutan transformasjon av det verneverdige trafobygget om til bustad.

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.18 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2019.

Føremålet med reguleringa er å legge til rette for bustadar med tilhøyrande anlegg, uteopphaldsareal og infrastruktur. Området ligg innanfor B11 som er avsett til bustadføremål i kommunedelplan for Bryne sentrum.