I følgje ny kommunelov, må kommunen ha ungdomsråd. Time kommune skal frå neste år opprette ungdomsrådet.

Ungdomsrådet i Time kommune skal ha 11 medlemmer. Alle medlemmer skal ha personleg varamedlem. Medlemmene til ungdområdet blir vald for 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år.

Til lag og foreningar som har utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2019.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Time formannskap vedtok 14.05.2019 å leggja følgjande plan ut til offentleg ettersyn:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen


Infomasjonsmøte om rehabilitering av veg, vass- og avløpsledningar i Tjødnavegen, Elisberget, Jonsokvegen, Tverrvegen og ein mindre del av Tunhagen.

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1.mars 2019

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for næring og bustadar med tilhøyrande anlegg og areal for å kunna opphalda seg ute.

Området kalt BF10 i kommunedelplanen for Bryne sentrum, er på ca. 7800 m2 og er avsett til blanda formål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0511.00 - Detaljregulering for Tjødnavegen, Bryne.

Reguleringsplanen for Tjødnavegen medfører endring av vegprofil, og dessutan flytting av fortauet og etablering av flomveg og førdrøyningsgrøft.

 

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgande reguleringsplan:

Plan 0500.00 - Detaljregulering for bustader i Hetlandsgata 26, Bryne

Planen leggja til rette for oppføring av 5 byhus og 7 leiligheiter.

 

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0475.00 - Detaljregulering for bustader i Pastellvegen 1, Bryne.

Reguleringsendringen medfører etablering av to nye frittliggende einebustader, og dessutan transformasjon av det verneverdige trafobygget om til bustad.