Rettleiing til utarbeiding av tekniske planar

Generelle krav
 • Det skal utarbeidast ein samla teknisk plan i målestokk 1:500 for alle areal til felles og offentleg leik, parkering, renovasjon, gangvegar og kjørevegar. Planen skal visa terrengendring, murar, gjerde, beplanting, møblering, overvasshandtering, vassforsyning, avløp og belysning.
 • Tekniske planar som skal behandlast av Time kommune skal merkast med «Teknisk plan nr. – prosjektnavn» og sendast inn digitalt til post@time.kommune.no
 • Alle tekniske anlegg skal prosjekterast etter kommunaltekniske normer og forskrifter. Regelverk og vilkår er å finna under kvar fagområde.
 • Behandlinga av tekniske planar vert gjeve på bakgrunn av ein generell gjennomgang av dei innsende planane.
 • Ansvarleg prosjekterande er ansvarleg for rett dimensjonering/prosjektering og at ønska funksjon vert ivaretatt samt at anlegget kan gjennomførast etter godkjende planar.
Avvik, overlevering, grunneigaravtalar
 • Der det er nødvendig å avvika frå kommunale normer må dette søkast om på eigne ark, årsak til avvik må oppgjevast og forslag til løysing må visast.
 • Ved overlevering til Time kommune må det leggast med beskriving av kva delar av anlegget som skal overleverast til Time kommune ved overskøyting eller ved eigenerklæring. Anlegget som skal ervervast av kommunen må ha eige bruksnummer.
 • Grunneigaravtalar.
 • Tinglyst erklæring om rett til drift og vedlikehald av VA-anlegg dersom det ligg på privat eigedom.
 • Erklæring om rettighet
Plan for vatn og avløp
 • All planlegging, utføring og sluttdokumentasjon skal følgja felles kommunalteknisk VA-norm for Rogaland med lokale tilpasningar og vedlegg, VA-miljøblad og Standard abonnementsvilkår (administrative og tekniske bestemmelsar (ikkje fritt tilgjengeleg)).
 • Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i samband med tilknytting til offentlige vatn- og avløpsanlegg.
 • Filmdokumentasjon med trykk og tettleikstesting av røyr må gjerast etter igjenfylling av grøft, seinast før asfaltering.
Plan for overvatn

For planlegging og berekning skal desse retningslinjene følgjast:

Plan for lys

Plan for offentlige belysning skal utarbeidast av Lyse. All lyssetting skal planleggast etter:

Plan for leikeplass og grønt

Ved planlegging, utføring og dokumentering skal ein følgja norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland (PDF, 3 MB).

   

Plan for veg og skilt

For planlegging og utføring må du halda deg til følgjande regelverk:

Hugs at om du skal setta opp offentlege skilt må desse godkjennast av Statens vegvesen.

 

Krav til overtaking og sluttdokumentasjon

Komplett dokumentasjon for alle fagområde må leverast kommunen minst 14 dagar før overleveringsforretning. Dette må vera i tråd med VA norm Time kommune (PDF, 135 kB), kapittel 5.

All grunn som skal overførast til kommunen må vera tinglyst før overleveringsforretning skjer.