Veg og parkering

Brøyting

Meld feil på brøyting

Statens vegvesen har ansvar for brøyting av fylkesvegane i kommunen. Time kommune har ansvar for å brøyta dei kommunale vegane. Ettersom det er mange kommunale vegar, har politikarane i Time vedtatt kven av desse som skal prioriterast.

Private vegar må eigar sjølv ta ansvar for.
 

Ny standard for vintervedlikehald

Driftsavdelinga i Time kommune har utarbeida ein ny standard for vintervedlikehald. Den nye standarden legg opp til ei strengare prioritering av kva vegar som skal brøytast og saltast.    

Økonomi og miljø  

Årsaka til den nye standarden er todelt: Time kommune merker som alle andre at prisane stig, og driftsnivået i kommunen må tilpassast ramane, for at kommunen sitt driftsbudsjett skal koma i balanse.   Kommunen har tidlegare ettersteva svart asfalt året rundt på kommunale vegar, noko som krev mykje ressursar.  

Den andre årsaka til ny standarden for vintervedlikehald, er miljøaspektet. Sjølv om strøing med salt er effektivt mot glatte vegar, kan store mengder salt gjera skade i naturen. At driftsavdelinga køyrer mindre med store køyretøy og brukar mindre salt på vegane i Time kommune, vil vera positivt for naturen sin del.     

Den nye standarden for vintervedlikehald inneber at dei kommunale vegane i kommunen er delt inn i 2 grupper: pri 1 og pri 2 - der pri 1 skal prioriterast først.   

Følgande standard skal etterstevas i den nye vintervedlikehaldsplanen:   

Vegar   

Dersom bilar som er normalt utstyr for vinterkøyring ikkje kjem opp bratte bakkar, skal det strøast med salt/strøsand og strøinga vert utført etter eige kart.  Strøing skal helst skje innan klokka 07:00 vekedagar og 09:00 helgedagar. 

Ved snødybde 5 - 10 cm eller meir på samle- og åtkomstvegar, vert det iverksett brøyting. Veger på pri 1 skal prioriterast først. På Bryne og Kverneland vert brøyting på vegar i pri 2 utført på dagtid i vekedagar.

I resten av kommunen vert pri 2 brøyta etter at pri 1 er ferdig, uavhengig om det er helg eller kveldstid i vekedagar.    

Gang og sykkelvegar

Gang og sykkelvegar skal vera like framkommelege som vegen dei ligg ved sidan av. På gang- og sykkelvegar skal det i hovudsak brukast strøsand. Sanden vert etterfylt ved behov.  Ved snø blir pri 1 brøyta først, etterfylgt av pri 2. Det kan i tillegg brukast salt for å hindre at det legg seg ein is-såle på vegen.

Parkeringsplassar  

Parkeringsplassar skal i utgangspunkt ikkje strøast. Ved unormale, krevjande forhold skal det strøast der bilar køyrar.   

Prioriteringskart Bryne

kart over Bryne - Klikk for stort bileteRød markering viser vegar som skal prioriterast først, medan blå markering viser vegar som er 2. prioritet.
Prioriteringskart Kverneland

kart Kverneland - Klikk for stort bileteRød markering viser vegar som skal prioriterast først, medan blå markering viser vegar som er 2. prioritet.

Prioriteringskart Lye

kart Lye - Klikk for stort bileteRød markering viser vegar som skal prioriterast først, medan blå markering viser vegar som er 2. prioritet.

Prioriteringskart Undheim

Kart Undheim - Klikk for stort bileteRød markering viser vegar som skal prioriterast først.

Prioriteringskart kommunale bygdavegar

kart Time - Klikk for stort bileteRød markering viser kva kommunale bygdavegar som skal prioriterast først, med blå markering viser 2. prioritering.

 

Me oppfordrar alle som ferdast i trafikken til å bruka gode dekk og broddar når det trengs, og til å visa omsyn til vêr, køyreforhold og kvarandre.   

Gatelys

Har du observert feil på nokon av gatelysa i Time kommune, kan du registrera dette i Meld feil på gatelys direkte til Lyse

Det er Lyse som ansvarleg for feil på gatelys.

Parkering - Bryne

Det er tre parkeringssoner i Bryne. I den raude sona i sentrum er parkeringa rimeleg første timen, og deretter må du betala høgare avgift for kvar time du står parkert. I sona som er merka med svart linje på kartet, startar prisane litt høgare, men stig ikkje så raskt dei neste timane du står parkert. I sona som er merka med stipla linje er det berre lov å parkere på merka plassar.

I bustadområde i stipla sone vil det vera skilta parkering forbudt utanom merka plassar frå måndag til fredag frå 09.00-17.00.

Parkeringsordninga gjeld berre offentlege parkeringsplassar med blått skilt. Private parkeringsplassar har svart skilt.

Nokre av gatene i området vil få nye merka parkeringsplassar. Desse vert plasserte der det er mogleg å ha parkering samtidig som utrykkingskjøretøy, renovasjonsbil og brøytebil kan komma fram.

Har du spørsmål om parkeringsplanen (PDF, 4 MB) kan du kontakta kommunen.

Her finn du prisar. Det er og mogleg å betala for parkering med EasyPark.

Ver og merksam på at det stadig er endringar der ute i verda, og at det derfor kan henda at kartet ikkje alltid stemmer 100%.

Parkeringsløyve for personar med nedsett funksjonsevne
Vegnorm for Sør-Rogaland

Fleire kommunar i Sør-Rogaland har i fellesskap utarbeidd Vegnorm for Sør-Rogaland (PDF, 19 MB).

Graveløyve

Vil du gjera arbeid på offentleg veg eller veggrunn må du søka om dette. Endringar på offentleg veg skal gjerast i tråd med Time kommunes lokale rettleiar. (PDF, 4 MB)

Arbeidsvarslingsplan må søkast om på eige skjema, under arbeidsvarsling.

Arbeidsvarsling

Skjema for arbeidsvarsling. (XLSX, 225 kB)

Arbeidsvarsling skal utførast som i beskrive i Handbok 301: Arbeid på og ved veg.

Har du spørsmål kan du ta kontakt på e-post: arbeidsvarsling@time.kommune.no.

Klipping av hekkar (frisiktsoner)

I denne brosjyra (PDF, 978 kB) finn du informasjon om kva avstandar det skal vera frå hekkar og buskar til gang- og sykkelvegar og fortau.

Trafikktryggleik

Ønsker du å søka om trafikksikringstiltak på kommunal veg, ber me om at dette vert fremma gjennom velforeiningar eller nabogrupper.  Dette for å sikra at tiltak er i tråd med nabolaget sine ønske.  Dersom slike foreiningar ikkje finnes der du bur, rår me til at du presenterer ei liste med underskrifter frå andre bebuarar i nabolaget ditt.  Gjeld det skuleveg kan sak fremjast gjennom FAU. 

Saksbehandlingstid. 
Det kan ta lang tid frå innspel kjem til saka vert ferdig behandla. Somme tiltak må setjast på venteliste i påvente av økonomiske midlar. 

Kontakt

For spørsmål om veg og trafikksikring, kontakt Innbyggarservice på telefon 51 77 60 00

For spørsmål om asfaltering, kontakt Årne Skrettingland:  Aarne.Skrettingland@time.kommune.no (telefon 481 96 612).

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00