Veg og parkering

Gatelys

Har du observert feil på nokon av gatelysa i Time kommune, kan du registrera dette i Meld feil på gatelys direkte til Lyse

Det er Lyse som ansvarleg for feil på gatelys.

Parkering - Bryne

Det er tre parkeringssoner i Bryne. I den raude sona i sentrum er parkeringa rimeleg første timen, og deretter må du betala høgare avgift for kvar time du står parkert. I sona som er merka med svart linje på kartet, startar prisane litt høgare, men stig ikkje så raskt dei neste timane du står parkert. I sona som er merka med stipla linje er det berre lov å parkere på merka plassar.

I bustadområde i stipla sone vil det vera skilta parkering forbudt utanom merka plassar frå måndag til fredag frå 09.00-17.00.

Parkeringsordninga gjeld berre offentlege parkeringsplassar med blått skilt. Private parkeringsplassar har svart skilt.

Nokre av gatene i området vil få nye merka parkeringsplassar. Desse vert plasserte der det er mogleg å ha parkering samtidig som utrykkingskjøretøy, renovasjonsbil og brøytebil kan komma fram.

Har du spørsmål om parkeringsplanen (PDF, 4 MB) kan du kontakta kommunen.

Her finn du prisar. Det er og mogleg å betala for parkering med EasyPark.

Ver og merksam på at det stadig er endringar der ute i verda, og at det derfor kan henda at kartet ikkje alltid stemmer 100%.

Parkeringsløyve for personar med nedsett funksjonsevne
Vegnorm for Sør-Rogaland

Fleire kommunar i Sør-Rogaland har i fellesskap utarbeidd Vegnorm for Sør-Rogaland (PDF, 19 MB).

Graveløyve

Vil du gjera arbeid på offentleg veg eller veggrunn må du søka om dette. Endringar på offentleg veg skal gjerast i tråd med Time kommunes lokale rettleiar. (PDF, 4 MB)

Arbeidsvarslingsplan må søkast om på eige skjema, under arbeidsvarsling.

Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling: Sweco

Arbeidsvarsling skal utførast som i beskrive i Handbok 301: Arbeid på og ved veg.

Loggbok kan sendast til Morten Bjorland på e-post: Morten.Bjorland@time.kommune.no.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Morten Bjorland på e-post: Morten.Bjorland@time.kommune.no eller telefon: 954 48 222.

 

Klipping av hekkar (frisiktsoner)

I denne brosjyra (PDF, 978 kB) finn du informasjon om kva avstandar det skal vera frå hekkar og buskar til gang- og sykkelvegar og fortau.

Trafikktryggleik

Ønsker du å søka om trafikksikringstiltak på kommunal veg, ber me om at dette vert fremma gjennom velforeiningar eller nabogrupper.  Dette for å sikra at tiltak er i tråd med nabolaget sine ønske.  Dersom slike foreiningar ikkje finnes der du bur, rår me til at du presenterer ei liste med underskrifter frå andre bebuarar i nabolaget ditt.  Gjeld det skuleveg kan sak fremjast gjennom FAU. 

Saksbehandlingstid. 
Det kan ta lang tid frå innspel kjem til saka vert ferdig behandla. Somme tiltak må setjast på venteliste i påvente av økonomiske midlar. 

Kontakt

For spørsmål om veg og trafikksikring, kontakt Innbyggarservice på telefon 51 77 60 00

For spørsmål om asfaltering, kontakt Årne Skrettingland:  Aarne.Skrettingland@time.kommune.no (telefon 481 96 612).

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00