Veg og parkering

Graveløyve

Vil du gjera arbeid på offentleg veg eller veggrunn må du søka om dette. Endringar på offentleg veg skal gjerast i tråd med Time kommunes lokale rettleiar. (PDF, 4 MB)

Arbeidsvarslingsplan må søkast om på eige skjema, under arbeidsvarsling.

Arbeidsvarsling

Skjema for arbeidsvarsling. (XLSX, 225 kB)

Arbeidsvarsling skal utførast som i beskrive i Handbok 301: Arbeid på og ved veg.

Har du spørsmål kan du ta kontakt på e-post: arbeidsvarsling@time.kommune.no.

Gatelys

Har du observert feil på nokon av gatelysa i Time kommune, kan du registrera dette i Meld feil.

Parkeringsløyve for personar med nedsatt funksjonsevne
Klipping av hekkar (frisiktsoner)

I denne brosjyra (PDF, 978 kB) finn du informasjon om kva avstandar det skal vera frå hekkar og buskar til gang- og sykkelvegar og fortau.

Brøyting

Statens vegvesen har ansvar for brøyting av fylkesvegane i kommunen. Time kommune har ansvar for å brøyta dei kommunale vegane. Ettersom det er mange kommunale vegar, har politikarane i Time vedtatt kven av desse som skal prioriterast.

Private vegar må eigar sjølv ta ansvar for.

Trafikktryggleik

Ønsker du å søka om trafikksikringstiltak på kommunal veg, ber me om at dette vert fremma gjennom velforeiningar eller nabogrupper.  Dette for å sikra at tiltak er i tråd med nabolaget sine ønske.  Dersom slike foreiningar ikkje finnes der du bur, rår me til at du presenterer ei liste med underskrifter frå andre bebuarar i nabolaget ditt.  Gjeld det skuleveg kan sak fremjast gjennom FAU. 

Saksbehandlingstid. 
Det kan ta lang tid frå innspel kjem til saka vert ferdig behandla. Somme tiltak må setjast på venteliste i påvente av økonomiske midlar. 

Kontakt

For spørsmål om veg og trafikksikring, kontakt Innbyggarservice på telefon 51 77 60 00

For spørsmål om asfaltering, kontakt Årne Skrettingland:  Aarne.Skrettingland@time.kommune.no (telefon 481 96 612).