Avgifter og prisar

Time kommunestyre vedtok i møte den 14.12.21 følgjande endringar i kommunale gebyr, avgifter, betalingssatsar og forskrifter frå 01.01.2022
 
 

Avgifter og prisar 2022

Administrasjon

Gebyr og eigenbetaling
Gebyr og eigenbetaling
Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris
Pris på meklarpakkar 2,7 % auke
Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 2,7 % auke
Pris for vigsel utanfor kommunen sine opningstider 1000 kr

 

Kultur og idrett

Basseng
Basseng
Leige av: Betalingssatsar
Leige av symjehall/varmtvassbasseng 400 kr per time (utan badevakt) 600 kr per time (med badevakt)
Billettprisar offentleg bading 40 kr for både barn og vaksne

 

Kino
Kino
Kino Ordinær Barn
Barnefilmar med start før kl. 18 115 kr 105 kr
Filmar for ungdom/vaksne/alle filmar med start etter kl 18 140 kr 130 kr
Babykino og Seniorkino 110 kr
Luksussalen (18 år) 175 kr
Ekstra for luksusseter i sal 2 og 3 20 kr 20 kr
Ekstra for sofa (bakre rad) i sal 1,2 og 3 10 kr 10 kr
Ekstra lounge i luksussalen (per sete) 20 kr 20 kr

Spesialvisningar, premierefilmar og filmar med spesielt lang speletid kan få eigne billettprisar. Ved endringar i marknadssituasjonen, for eksempel justering av filmleigenivået, kan billettprisane justerast tilsvarande. Kioskvarer følgjer tilrådde prisar frå leverandøren Location, og blir indeksregulerte.

Bibliotek
Bibliotek
Gebyr Gebyrsats
Gebyr for purring av manglande innlevering av bøker 20 kr for første purring og 20 for andre purring. Erstatningskrav etter andre purring.

 

Kulturskulen
Prisliste Time kulturskule
Fag Organisering Årspris 2022
Instrument/vokal Individ 3 500 kr
Bankers Gruppe 3 500 kr
Drama/Dans og ballett Gruppe 3 500 kr
Kunstfag/Skapande skriving Gruppe 3500 kr
Korgruppe Gruppe 3500 kr
Materiell kunstfag 600 kr
Leiga av instrument 700 kr

 

Omsorg

Andre tenester
Andre Tenester
Tenster pris
Korttidsopphald i institusjon 180 kr per døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 98 kr per dag/natt
Leie av tryggleiksalarm/GPS 350 kr per månad
Aktivitetssenter 633 kr per månad
- med transport +57 kr per dag
Dagsenter 149 kr per dag
- med transport + 57 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 185 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 82 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 123 kr per dag
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst

 

Prisar for praktisk bistand/heimehjelp
Prisar for praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2G 212 798 215 215
2G - 3G 212 799 - 319 198 350 2 060
3G - 4G 319 199 - 425 597 350 2 330
4G - 5G 425 598 - 531 996 350 2 770
5G - 6G 531 997 - 638 398 350 3 525
6G ,>638 396 350 4 180

 

Oppvekst

Barnehage

Prisliste for barnehage frå 01.08.2022

Prisliste for barnehage frå 01.08.2022
Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Betaling for 11 mnd. 3050 kr 2630 kr 2350 kr
Matpengar 340 kr 285 kr 220 kr
Bleieavtale 100 kr 80 kr 60 kr

 

Skulefritidsordning

Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2022

Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2022
Antal dagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Pris pr mnd. 3085 kr 2465 kr 1850 kr
Pris for 1. klassing frå 01.08.2022 1235 kr 615 kr gratis
Pris per ekstra dag: 270 kr
Matpengar pr mnd 205 kr 170 kr 125 kr

 

Vaksenopplæring

Prisliste vaksenopplæring frå 01.01.2022

Prisliste vaksenopplæring frå 01.01.2022
Vaksenopplæring Pris
Norskprøve muntleg 900 kr
Norsprøve skriftleg 900 kr
Prøve i samfunnskunnskap 700 kr
Statsborgarprøven 700 kr
Norskurs dagtid 9000 kr
Nettkurs A2-B2-nivå pr.semester 7 000 kr
B2-kurs 4900 kr

 

Samfunn

Diverse avgifter og prisar

 

 

Betalingssatsar

Festeavgift for gravplass

Gravlegging av urne i namna minnelund

Per grav per år 270 kr

Eingongskostnad per grav 4 100 kr

Gebyr for behandling av graveløyve og skiltplan

Per søknad      3 200 kr

Leige av offentleg areal til uteservering med alkohol. Gjeld kun område med gitt skjenkeløyve.

 

410 kr per m2 per år

 

Leige av offentleg areal til uteservering utan alkohol

105 kr per m2 per år

Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg

Utleigebustader: Indeksregulering etter føringane i husleigelova og leigekontraktane.

Kommunale bygg: Justering etter gjeldande leigeavtale.

Parkeringsavgift i Bryne

måndag–fredag kl. 09.00–17.00 og

laurdag kl. 09.00–14.00

 

Indre avgiftssone (Meierigata, Saronsbrotet, Øgårdsbakken, Storgata og Lauritz Bellesens gate):
Første time        10 kr
Andre time         30 kr
Frå tredje time   35 kr

Ytre avgiftssone:
Første time      20 kr
Andre time       25 kr
Frå tredje time 30 kr

El-bilar halv parkeringsavgift på app inntil nytt lovforslag om parkeringsavgifter på avgiftsbelagde kommunale parkeringsplassar er vedtatt. Bilar med HC-kort betalar avgift i parkeringsanlegg der inn- og utkøyring er regulert med bommar. Elles fritak på parkeringsplassar merka med HC-skilt.

1 200 kr for periodekort (Storstova og Timehallen, 30 dagar)

Parkering for offentleg tilsette

 

Parkeringsløyve for offentleg tilsette på skilta parkeringsplassar:

  • Årskort       1 300 kr
  • Halvårskort   800 kr
  • Månadskort  350 kr
  • Dagsparkering 20 kr

 

 

 
Vann, avløp, renovasjon og feiing

 

Betalingssatsar

Vassavgift

 

 1 050 kr  per år (fast del)

 13,00 kr  per m3 (variabel del)

Vassmålarleige

      260 kr  per år 

Gebyr ikkje avlest vassmålar

   1 500 kr  per år

Gebyr vassmålaravlesning (oppmøtegebyr)

   1 500 kr  per år

Avløpsavgift

 

   1 750 kr  per år (fast del)

   20,60 kr  per m3 (variabel del)

Alle abonnentar utan vassmålar skal betala for forbruk av vatn og avløp etter følgjande bruksareal på bustaden

            

      450 m2

Feieavgift

 475 kr  kvart år per pipeløp

Renovasjonsavgift for eit basisabonnement*

Renovasjonsavgift for nedgrave avfallssystem

Renovasjonsavgift med heimekompostering av matavfall (-25 %)

Renovasjonsavgift med stor dunk for restavfall (240 liter)

Renovasjonsavgift med ekstra dunk for papiravfall (240 liter) eller biologisk avfall (140 liter)

   3 300 kr  per år

   3 300 kr  per år

   2 475 kr  per år

 

   4 950 kr  per år

              

   4 125 kr  per år

Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk

        50 kr

*Eit basisabonnement er 120/140 liter restavfall inkl. plast, 140 liter biologisk avfall og 240 liter papir/papp. Tømmefrekvens for restavfall og biologisk avfall er 2. kvar veke og 4. kvar veke for papiravfall.

Renovasjonsavgifta omfattar og bruk av aktuelle henteordningar for grovavfall, farleg avfall og hageavfall.

Tilknytingsavgifter for vatn og avløp

Tilknytingsavgifter for vatn og avløp

Vatn

Avløp

Normal sats – pris per 3/4" vassmålar (ekvivalent)

         28 700 kr

         42 000 kr

Redusert sats – pris per 3/4" vassmålar (ekvivalent)

           7 700 kr

         11 800 kr

Anna permanent tilknyting til kommunalt vatn- og/eller avløpsanlegg (vasspost, vatningsanlegg etc.), jf. § 8-1 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr

 

 

         28 700 kr

 

«Minste beløp», enkelteigedom, jf. § 8-2 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr:

  • 200 000 kr berre vatn eller berre avløp
  • 250 000 kr både vatn og avløp
Avgift for tømming av slamtank/septiktank

Avgiftene er basert på tømming 2. kvart år

 

Årsgebyr - Slamtømming (fastledd)

                           1000 kr

Årsgebyr - Slamtømming per kubikkmeter tank (variabelt ledd)

                           115 kr

Frammøte/bomtur

                           460 kr

Akutt/ekstra tømming utanom rute - fastledd per tømming

                         4 240 kr

Akutt/ekstra tømming utanom rute - variabelt ledd per kubikkmeter tank per tømming

                           310 kr

 

Forskrift om gebyrregulativ for 2022

 

 

Fullstendig oversikt over prisar 2022 (PDF, 2 MB)

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00