Avgifter og prisar

Fullstendig prisliste 2019 (PDF, 2 MB)


Administrasjon

Administrasjon

Gebyr og eigenbetalingssatsar
Gebyr og eigenbetalingssatsar
Gebyr og eigenbetalingssatsar % auke
Pris på meklarpakkar 2,8 % auke
Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 2,8 % auke

 

Kultur og idrett

Kultur og idrett

Basseng
Basseng
Leige av: Betalingssatsar
Leige av symjehall/varmtvassbasseng 375 kr per time (utan badevakt) 565 kr per time (med badevakt)
Billettprisar offentleg bading 40 kr for både barn og vaksne

 

Kino
Kino
Kino Ordinær Barn
Barnefilmar med start før kl. 18 110 kr 100 kr
Filmar for ungdom/vaksne/alle filmar med start etter kl 18 130 kr
Babykino og Seniorkino 100 kr
Luksussalen (18 år) 170 kr
Ekstra for luksusseter i sak 2 og 3 40 kr
Ekstra for sofa (bakre rad) i sal 1,2 og 3 10

 

Bibliotek
Bibliotek
Gebyr Gebyrsats
Gebyr for purring av manglande innlevering av bøker 20 kr for første purring, 30 for andre purring og 50 kr for erstatningskrav.

 

Kulturskulen
Prisliste Time kulturskule
Fag Organisering Årspris 2019
Instrument/vokal Individ 3 300 kr
Bankers Gruppe 3 100 kr
Drama/Dans og ballett Gruppe 3 100 kr
Kunstfag/Skapande skriving Gruppe 3 100 kr
Begynnelse Gruppe 2 000 kr
Korgruppe Gruppe 2 000 kr
Materiell kunstfag 600 kr
Leiga av instrument 700 kr

 

Samfunn

Samfunn

Diverse priser og avgifter
Diverse avgifter og prisar
Diverse Betalingssats
Festeavgift for gravplass Per grav per år 250 kr
Gebyr for behandling av graveløyve og skiltplan Per søknad 2 900 kr
Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg Ingen endringar frå 2018
Parkeringsavgift i Bryne måndag–fredag kl. 09.00–17.00 og laurdag kl. 09.00–14.00 Indre avgiftssone (Meierigata, Storgata og Lauritz Bellesens gate): 1. time 5 kr 2. time 25 kr Frå 3. time 35 kr
Ytre avgiftssone: 1. time 15 kr 2. time 20 kr Frå 3. time 25 kr
900 kr for periodekort (30 dagar)
Parkeringsløyve for offentleg tilsette på skilta parkeringsplassar: Årskort 1 000 kr. Halvårskort 600 kr. Månadskort 200 kr.
El-bilar halv parkeringsavgift på app så snart råd er inntil nytt lovforslag om parkeringsavgifter på avgiftsbelagde kommunale parkeringsplassar er vedtatt.
Bilar med HC-kort betalar avgift i parkeringsanlegg der inn- og utkøyring er regulert med bommar. Elles fritak på parkeringsplassar merka med HC-skilt.

 

Vann, avløp, renovasjon og feiing
Vann, avløp, renovasjon og feiing
Avgift: Betalingssatsar
Vassavgift 740 kr pr. år (fast del) 12 kr pr. m3 (variabel del)
Vassmålaravgift 250 kr pr. år
Avlesingsgebyr for vassmålar viss ikkje abonnenten gjer det sjølv 1 500 kr pr. år
Avløpsavgift 1 625 kr pr. år (fast del) 19 kr m3 (variabel del)
Alle abonnentar utan vassmålar skal betala for forbruk av vatn og avløp etter følgjande bruksareal på bustaden 450 m2
Feieavgift 360 kr kvart år per pipeløp
Renovasjonsavgift for eit basisabonnement* 2 875 kr per år
Renovasjonsavgift for nedgrave avfallssystem 2 875 kr per år
Renovasjonsavgift med heimekompostering av matavfall (-25 %) 2 156 kr per år
Renovasjonsavgift med medium dunk for restavfall (140 liter) 3 115 kr per år
Renovasjonsavgift med stor dunk for restavfall (240 liter) 4 313 kr per år
Renovasjonsavgift med ekstra dunk for papiravfall (240 liter) eller biologisk avfall (140 liter) 3 594 kr per år
Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk 50 kr
*Eit basisabonnement er 120 liter restavfall inkl. plast, 140 liter biologisk avfall og 240 liter papir/papp. Tømmefrekvens for restavfall og biologisk avfall er 2. kvar veke og 4. kvar veke for papiravfall.

 

Tilknytningsgebyr for vann og avløp
Tilknytningsavgifter for vann og avløp
Tilknytingsavgifter for vatn og avløp Vatn Avløp
Normal sats – pris per ¾ ”vassmålar (ekvivalent) 25 000 kr 35 000 kr
Redusert sats – pris per ¾” vassmålar (ekvivalent) 5 600 kr 9 000 kr
Anna permanent tilknyting til kommunalt vatn- og/eller avløpsanlegg (vasspost, vatningsanlegg etc.), jf. § 8-1 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr 25 000 kr
*«Minste beløp», enkelteigedom, jf. § 8-2 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr: 200 000 kr berre vatn eller berre avløp 250 000 kr både vatn og avløp

 

Avgift for tømming av slamtank/septiktank
Avgift for tømming av slamtank/septiktank
Avgiftene er basert på tømming 2. kvart år Betalingssats
Årsgebyr - Slamtømming (fastledd) 845 kr
Årsgebyr - Slamtømming per kubikkmeter tank (variabelt ledd) 135 kr
Frammøte/bomtur 400 kr
Akutt/ekstra tømming utanom rute - fastledd per tømming 3 565 kr
Akutt/ekstra tømming utanom rute - variabelt ledd per kubikkmeter tank per tømming 265 kr

 

Forskrift om gebyrregulativ for 2019

Skule og barnehage

Oppvekst

Barnehage
Prisliste for barnehage
Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Betaling for 11 mnd. 3135 kr 2710 kr 2420 kr
Matpengar 320 kr 270 kr 210 kr
Bleieavtale 100 kr 80 kr 60 kr

 

 

Skulefritidisordning SFO
Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2019
Pris pr md. 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
- betalar 11 md. per år 3 015 kr 2 415 kr 1 810 kr
Pris per ekstra dag: 240 kr

 

Vaksenopplæring
Prisliste vaksenopplæring
Vaksenopplæring Dagtid Kveld
Pris per semester 8 635 kr 4 060 kr

 

Omsorg

Omsorg

Praktisk bistand/heimehjelp
Prisar praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2 G 193 766 210 210
2 G - 3 G 193 767 - 290 649 320 1 900
3 G - 4 G 290 650 - 387 532 320 2 150
4 G - 5 G 387 533 - 484 415 320 2 550
5 G - 6 G 484 416 - 581 298 320 3 250
,">6 G ,">581 298 320 3 850

 

Andre tenester
Andre tenester
Andre tenester pris
Tryggleiksalarm 340 kr per md.
Leie av GPS 260 kr per md.
Aktivitetssenter med transport 115 kr per dag
Aktivitetssenter utan transport 85 kr per dag
Dagsenter for eldre med transport 165 kr per dag
Dagsenter for eldre utan transport 135 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 125 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 72 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 110 kr per dag
Korttidsopphald i institusjon inntil 60 døgn pr. kalenderår 165 kr pr. døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 85 kr pr. dag/natt
Langtidsopphald i institusjon Vert berekna ut frå inntekt

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00