Avgifter og prisar


Administrasjon

Administrasjon

Gebyr og eigenbetalingssatsar
Gebyr og eigenbetalingssatsar
Gebyr og eigenbetalingssatsar % auke
Pris på meklarpakkar 3,1 auke
Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 3,1% auke

 

Kultur og idrett

Kultur og idrett

Basseng
Basseng
Leige av: Betalingssatsar
Leige av symjehall/varmtvassbasseng 390 kr per time (utan badevakt) 580 kr per time (med badevakt)
Billettprisar offentleg bading 40 kr for både barn og vaksne

 

Kino
Kino
Kino Ordinær Barn
Barnefilmar med start før kl. 18 115 kr 105 kr
Filmar for ungdom/vaksne/alle filmar med start etter kl 18 135kr 125 kr
Babykino og Seniorkino 105 kr
Luksussalen (18 år) 175 kr
Ekstra for luksusseter i sak 2 og 3 20 kr
Ekstra for sofa (bakre rad) i sal 1,2 og 3 10 kr

 

Bibliotek
Bibliotek
Gebyr Gebyrsats
Gebyr for purring av manglande innlevering av bøker 20 kr for første purring, 30 for andre purring og 50 kr for erstatningskrav.

 

Kulturskulen
Prisliste Time kulturskule
Fag Organisering Årspris 2019
Instrument/vokal Individ 3 400 kr
Bankers Gruppe 3 400 kr
Drama/Dans og ballett Gruppe 3 400 kr
Kunstfag/Skapande skriving Gruppe 3400 kr
Korgruppe Gruppe 3400 kr
Materiell kunstfag 600 kr
Leiga av instrument 700 kr

 

Samfunn

Samfunn

Diverse priser og avgifter
Diverse avgifter og prisar
Diverse Betalingssats
Festeavgift for gravplass Per grav per år 258 kr
Gebyr for behandling av graveløyve og skiltplan Per søknad 3 000 kr
Leige av offentleg areal til uteservering med alkohol. Gjeld kun område med gitt skjenkeløyve. 400 kr per m2 per år
Leige av offentleg areal til uteservering utan alkohol. 100 kr per m2 per år.
Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg Utleigebustader: indeksregulering etter føringane i husleigelova og leigekontraktane. Kommunale bygg: Justering etter gjeldande leigeavtale.
Parkeringsavgift i Bryne måndag–fredag kl. 09.00–17.00 og laurdag kl. 09.00–14.00 Indre avgiftssone (Meierigata, Storgata og Lauritz Bellesens gate): 1. time 5 kr 2. time 25 kr Frå 3. time 35 kr
Ytre avgiftssone: 1. time 15 kr 2. time 20 kr Frå 3. time 25 kr
1 000 kr for periodekort (30 dagar)
Parkeringsløyve for offentleg tilsette på skilta parkeringsplassar: Årskort 1 200 kr Halvårskort 700 kr Månadskort 250 kr
El-bilar halv parkeringsavgift på app så snart råd er inntil nytt lovforslag om parkeringsavgifter på avgiftsbelagde kommunale parkeringsplassar er vedtatt.
Bilar med HC-kort betalar avgift i parkeringsanlegg der inn- og utkøyring er regulert med bommar. Elles fritak på parkeringsplassar merka med HC-skilt.

 

Vann, avløp, renovasjon og feiing
Vann, avløp, renovasjon og feiing
Avgift: Betalingssatsar
Vassavgift 775 kr per år (fast del) 13,50 kr per m3 (variabel del)
Vassmålaravgift 250 kr per år
Gebyr ikkje avlest vassmålar 1 500 kr per år
Avløpsavgift 1 685 kr per år (fast del) 21,50 kr m3 (variabel del)
Alle abonnentar utan vassmålar skal betala for forbruk av vatn og avløp etter følgjande bruksareal på bustaden 450 m2
Feieavgift 430 kr kvart år per pipeløp
Renovasjonsavgift for eit basisabonnement* 2 875 kr per år
Renovasjonsavgift for nedgrave avfallssystem 2 875 kr per år
Renovasjonsavgift med heimekompostering av matavfall (-25 %) 2 156 kr per år
Renovasjonsavgift med medium dunk for restavfall (140 liter) 3 115 kr per år
Renovasjonsavgift med stor dunk for restavfall (240 liter) 4 313 kr per år
Renovasjonsavgift med ekstra dunk for papiravfall (240 liter) eller biologisk avfall (140 liter) 3 594 kr per år
Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk 50 kr
*Eit basisabonnement er 120 liter restavfall inkl. plast, 140 liter biologisk avfall og 240 liter papir/papp. Tømmefrekvens for restavfall og biologisk avfall er 2. kvar veke og 4. kvar veke for papiravfall.

 

Tilknytningsgebyr for vann og avløp
Tilknytningsavgifter for vann og avløp
Tilknytingsavgifter for vatn og avløp Vatn Avløp
Normal sats – pris per ¾ ”vassmålar (ekvivalent) 26 500 kr 39 200 kr
Redusert sats – pris per ¾” vassmålar (ekvivalent) 6 000 kr 10 100 kr
Anna permanent tilknyting til kommunalt vatn- og/eller avløpsanlegg (vasspost, vatningsanlegg etc.), jf. § 8-1 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr 26 500 kr
*«Minste beløp», enkelteigedom, jf. § 8-2 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr: 200 000 kr berre vatn eller berre avløp 250 000 kr både vatn og avløp

 

Avgift for tømming av slamtank/septiktank
Avgift for tømming av slamtank/septiktank
Avgiftene er basert på tømming 2. kvart år Betalingssats
Årsgebyr - Slamtømming (fastledd) 620 kr
Årsgebyr - Slamtømming per kubikkmeter tank (variabelt ledd) 100 kr
Frammøte/bomtur 400 kr
Akutt/ekstra tømming utanom rute - fastledd per tømming 3 565 kr
Akutt/ekstra tømming utanom rute - variabelt ledd per kubikkmeter tank per tømming 265 kr

 

Forskrift om gebyrregulativ for 2020

Skule og barnehage

Oppvekst

Barnehage
Prisliste for barnehage
Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Betaling for 11 mnd. 3135 kr 2710 kr 2420 kr
Matpengar 320 kr 270 kr 210 kr
Bleieavtale 100 kr 80 kr 60 kr

 

 

Skulefritidisordning SFO
Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2020
Pris pr md. 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
- betalar 11 md. per år 2 915 kr 2 330 kr 1 750 kr
Matpengar 195 kr 160 kr 120 kr
Pris per ekstra dag: 250 kr

 

Vaksenopplæring
Prisliste vaksenopplæring
Vaksenopplæring Pris
Norskprøve muntleg 800 kr
Norsprøve skriftleg 800 kr
Prøve i samfunnskunnskap 600 kr
Statsborgarprøven 600 kr
Norskurs dagtid 8 700 kr
Nettkurs A2-B2-nivå pr.semester 7 000 kr

 

Omsorg

Omsorg

Praktisk bistand/heimehjelp
Prisar praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2 G 199 716 210 210
2 G - 3 G 199 717-299 574 330 1 960
3 G - 4 G 299 575-399 432 330 2 220
4 G - 5 G 399 433-499 290 330 2 630
5 G - 6 G 499 291-599 148 330 3 350
,">6 G ,">599 149 330 3 970

 

Andre tenester
Andre tenester
Andre tenester pris
Tryggleiksalarm 340 kr per md.
Leie av GPS 340 kr per md.
Aktivitetssenter 600 pr.md.
- med transport +50 kr per dag
Dagsenter 140 kr per dag
-med transport +50 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 180 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 75 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 115 kr per dag
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst
Korttidsopphald i institusjon inntil 60 døgn pr. kalenderår 170kr pr. døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 90 kr pr. dag/natt
Langtidsopphald i institusjon Vert berekna ut frå inntekt

Berekning av langtidsopphald ut i frå inntekt

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00