Avgifter og prisar

.
 
 

Avgifter og prisar 2024

Administrasjon

Gebyr og eigenbetaling
Gebyr og eigenbetaling
Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris
Pris på meklarpakkar frå 1 300 kr
Pris for vigsel utanfor kommunen sine opningstider 1100 kr

 

Kultur og idrett

Basseng
Basseng
Leige av: Betalingssatsar
Leige av symjehall/varmtvassbasseng 430 kr per time (utan badevakt) 630 kr per time (med badevakt)
Billettprisar offentleg bading 50 kr for både barn og vaksne

 

Kino
Kino
Kino Ordinær Barn
Barnefilmar med start før kl. 18 119 kr 109 kr
Filmar for ungdom/vaksne/alle filmar med start etter kl 18 139 kr 129 kr
Babykino* 129 kr
Seniorkino* 109 kr
Luksussalen* 179 kr
Ekstra lounge i luksussalen (per sete) +20 kr
Ekstra for luksusseter i sal 2 og 3 +20 kr +20 kr
Ekstra for sofa i sal 1, 2 og 3 +10 kr +10 kr

*Inkludert kaffi/te.

Spesialvisningar, premierefilmar og filmar med spesielt lang speletid kan få eigne billettprisar. Ved endringar i marknadssituasjonen, for eksempel justering av filmleigenivået, kan billettprisane justerast tilsvarande. Kioskvarer følger anbefalte prisar frå leverandøren Location, og blir indeksregulerte.

Bibliotek
Bibliotek
Gebyr Gebyrsats
Gebyr for purring av manglande innlevering av bøker 20 kr for første purring og 20 for andre purring. Erstatningskrav etter andre purring.

 

Kulturskulen
Prisliste Time kulturskule 01.01.2024
Fag Organisering Årspris 2024
Instrument/vokal Individ 3 790 kr
Bankers Gruppe 3 790 kr
Drama/Dans og ballett Gruppe 3 790 kr
Kunstfag/Skapande skriving Gruppe 3790 kr
Korgruppe Gruppe 3790 kr
Materiell kunstfag 680 kr
Leiga av instrument 780 kr
Dans - fordjuping Gruppe 2 200 kr
Band (i tillegg til instrumentalplass) Gruppe 2 200 kr

 

Helse og velferd

Helse og velferd
Helse- og velferd
Tenster pris
Korttidsopphald i institusjon 193 kr per døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 110 kr per dag/natt
Leie av tryggleiksalarm/GPS 379 kr per månad
Aktivitetssenter 100% 660 kr per månad
Aktivitetssenter 40% 264 kr per måned
Aktivitetssenter 20% 131 kr per måned
Dagsenter 162 kr per dag
- med transport + 65 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 200 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 89 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 134 kr per dag
Utkjøyring av hjelpemiddel frå hjelpemiddellageret 216 kr per tur
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst

 

Praktisk bistand/heimehjelp

 

Praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2G 237 240 - 230
2G - 3G 237241- 355 861 391 2 296
3G - 4G 355 862-474 481 391 2 597
4G - 5G 474 482-593 101 391 3 088
5G - 6G 593 102-711 721 391 3 930
6G 711 722 391 4 659

 

Oppvekst

Barnehage

Prisliste for barnehage frå 01.08.2024

Prisliste for barnehage frå 01.08.2024
Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Betaling for 11 mnd. 2000 kr 1727 kr 1540 kr
Matpengar 380 kr 315 kr 240 kr
Bleieavtale 110kr 90 kr 70 kr

 

Skulefritidsordning

Prisliste skulefritidsordning (SFO) frå 01.01.2024

Prisliste skulefritidsordning (SFO) frå 01.01.2024
Pris pr md. (11md. pr år) 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/ veke
Elevar 1. trinn 1330 kr 660 kr gratis gratis
Elevar 2. trinn 1330 kr 660 kr gratis gratis
Elevar 3.- 4. trinn 3340 kr 2660 kr 2000 kr 1330 kr
Matpengar 230 kr 190 kr 140 kr 100 kr
Pris pr ekstra dag 295 kr

 

Vaksenopplæring

Prisliste vaksenopplæring frå 01.01.2024

Prisliste vaksenopplæring frå 01.01.2024
Vaksenopplæring Pris
Norskprøve muntleg 940 kr
Norsprøve skriftleg 940 kr
Prøve i samfunnskunnskap 740 kr
Statsborgarprøven 740 kr
Norskurs dagtid 9400 kr
Nettkurs A2-B2-nivå pr.semester 5400 kr
B2-kurs 5400 kr

 

Samfunn

Diverse avgifter og prisar
Diverse avgifter og prisar
Diverse Betalingssats
Festeavgift for gravplass. Gravlegging av urne i namna minnelund. Per grav per år 300 kr. Eingongskostnad per grav 4 450 kr.
Gebyr for behandling av graveløyve og skiltplan. Per søknad 3 500 kr.
Leige av offentleg areal til uteservering med alkohol. Gjeld kun område med gitt skjenkeløyve. 450 kr per m2 per år.
Leige av offentleg areal til uteservering utan alkohol. 115 kr per m2 per år.
Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg. Utleigebustader: Indeksregulering etter føringane i husleigelova og leigekontraktane. Kommunale bygg: Justering etter gjeldande leigeavtale.
Parkeringsavgift i Bryne måndag–fredag kl. 09.00–17.00 og laurdag kl. 09.00–14.00. Indre avgiftssone (Meierigata, Saronsbrotet, Øgårdsbakken, Storgata og Lauritz Bellesens gate): Første time 10 kr Andre time 33 kr Frå tredje time 40 kr Ytre avgiftssone: Første time 20 kr Andre time 28 kr Frå tredje time 35 kr El-bilar halv parkeringsavgift på app inntil nytt lovforslag om parkeringsavgifter på avgiftsbelagde kommunale parkeringsplassar er vedtatt. Bilar med HC-kort betalar avgift i parkeringsanlegg der inn- og utkøyring er regulert med bommar. Elles fritak på parkeringsplassar merka med HC-skilt.
Langtidsparkering/periodekort. Det kan kjøpast periodekort (30 dagar) frå automat til p-plass ved Storstova og ved Timehallen. 1200 kr (30 dagar).
Parkering for offentleg tilsette. Parkeringsløyve for offentleg tilsette på skilta parkeringsplassar: Årskort: 1 600 kr. Halvårskort: 1 000 kr. Månadskort: 400 kr. Dagsparkering: 30 kr. MC-parkering på MC-plass halv pris.

 

Vann, avløp, renovasjon og feiing
Vann, avløp, renovasjon og feiing
Avgift: Betalingssatsar
Vassavgift 2 325 kr per år (fast del). 25 kr per m3 (variabel del).
Vassmålarleige 270 kr per år.
Gebyr ikkje avlest vassmålar 1500 kr per år.
Gebyr vassmålaravlesning (oppmøtegebyr) 1500 kr per gang.
Avløpsavgift 2 625 kr per år (fast del). 35 kr m3 (variabel del).
Alle abonnentar utan vassmålar skal betala for forbruk av vatn og avløp etter følgjande bruksareal på bustaden 450 m2.
Feieavgift 396 kr kvart år per pipeløp.
Renovasjonsavgift for eit basisabonnement* 3 700 kr per år.
Renovasjonsavgift for nedgrave avfallssystem 3 700 kr per år.
Renovasjonsavgift med heimekompostering av matavfall (-25 %) 2 775 kr per år.
Renovasjonsavgift med stor dunk for restavfall (240 liter) 5 550 kr per år.
Renovasjonsavgift med ekstra dunk for papiravfall (240 liter) eller biologisk avfall (140 liter) 4 620 kr per år.
Ny hageavfallsordning (eigen dunk) 370 kr per år.
Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk 55 kr.
*Eit basisabonnement er 120/140 liter restavfall inkl. plast, 140 liter biologisk avfall og 240 liter papir/papp. Tømmefrekvens for restavfall og biologisk avfall er 2. kvar veke og 4. kvar veke for papiravfall. Renovasjonsavgifta omfattar og bruk av aktuelle henteordningar for grovavfall, farleg avfall og hageavfall.

 

Tilknytingsavgifter for vatn og avløp
Tilknytningsavgifter for vann og avløp
Tilknytingsavgifter for vatn og avløp Vatn Avløp
Normal sats – pris per ¾ ”vassmålar (ekvivalent) 35 760 kr. 52 200 kr.
Redusert sats – pris per ¾” vassmålar (ekvivalent) 9 600 kr 14 640 kr
Anna permanent tilknyting til kommunalt vatn- og/eller avløpsanlegg (vasspost, vatningsanlegg etc.), jf. § 8-1 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr 35 760 kr
*«Minste beløp», enkelteigedom, jf. § 8-2 i forskrifta for vann- og avløpsgebyr: 200 000 kr berre vatn eller berre avløp 250 000 kr både vatn og avløp

Forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Avgift for tømming av slamtank/septiktank
Avgift for tømming av slamtank/septiktank
Avgiftene er basert på tømming 2. kvart år Betalingssats
Årsgebyr - Slamtømming (fastledd) 1 250 kr.
Årsgebyr - Slamtømming per kubikkmeter tank (variabelt ledd) 143 kr.
Frammøte/bomtur 560 kr.
Akutt/ekstra tømming utanom rute - fastledd per tømming 530 kr.
Akutt/ekstra tømming utanom rute - variabelt ledd per kubikkmeter tank per tømming 380 kr.

 

Forskrift om gebyrregulativ for 2023
Forskrift om gebyrregulativ for 2024

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00