Avgifter og prisar

Administrasjon

Gebyr og eigenbetaling
Gebyr og eigenbetaling
Gebyr og eigenbetalingssatsar % auke
Pris på meklarpakkar 2,7 % auke
Sal av stabstenester til Time kyrkjelege fellesråd 2,7 % auke

 

Kultur og idrett

Basseng
Basseng
Leige av: Betalingssatsar
Leige av symjehall/varmtvassbasseng 400 kr per time (utan badevakt) 600 kr per time (med badevakt)
Billettprisar offentleg bading 40 kr for både barn og vaksne

 

Kino
Kino
Kino Ordinær Barn
Barnefilmar med start før kl. 18 115 kr 105 kr
Filmar for ungdom/vaksne/alle filmar med start etter kl 18 135kr 125 kr
Babykino og Seniorkino 105 kr
Luksussalen (18 år) 175 kr
Ekstra for luksusseter i sal 2 og 3 20 kr 20 kr
Ekstra for sofa (bakre rad) i sal 1,2 og 3 10 kr 10 kr
Ekstra lounge i luksussalen (per sete) 20 kr 20 kr

 

Bibliotek
Bibliotek
Gebyr Gebyrsats
Gebyr for purring av manglande innlevering av bøker 20 kr for første purring og 20 for andre purring. Erstatningskrav etter andre purring.

 

Kulturskulen
Prisliste Time kulturskule
Fag Organisering Årspris 2021
Instrument/vokal Individ 3 400 kr
Bankers Gruppe 3 400 kr
Drama/Dans og ballett Gruppe 3 400 kr
Kunstfag/Skapande skriving Gruppe 3400 kr
Korgruppe Gruppe 3400 kr
Materiell kunstfag 600 kr
Leiga av instrument 700 kr

 

Omsorg

Andre tenester
Andre Tenester
Tenster pris
Korttidsopphald i institusjon 175 kr per døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 95 kr per dag/natt
Leie av tryggleiksalarm/GPS 340 kr per månad
Aktivitetssenter 615 kr per månad
- med transport +55 kr per dag
Dagsenter 145 kr per dag
- med transport + 55 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 180 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 80 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 120 kr per dag
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst

 

Prisar for praktisk bistand/heimehjelp
Prisar for praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2G 202 702 210 210
2G - 3G 202 703 - 304 053 340 2 010
3G - 4G 304 054 - 405 404 340 2 275
4G - 5G 405 405 - 506 755 340 2 700
5G - 6G 506 756 - 608 106 340 3 440
6G ,>608 106 340 4 080

 

Oppvekst

Barnehage

Prisliste for barnehage frå 01.01.2021

Prisliste for barnehage frå 01.01.2021
Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Betaling for 11 mnd. 3230 kr 2790 kr 2490 kr
Matpengar 330 kr 275 kr 215 kr
Bleieavtale 100 kr 80 kr 60 kr

 

Skulefritidsordning

Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2021

Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2021
Antal dagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Pris pr mnd. 2 995 kr 2 395 kr 1 795 kr
Matpengar 200 kr 165 kr 125 kr
Pris per ekstra dag: 260 kr

 

Vaksenopplæring

Prisliste vaksenopplæring frå 01.01.2021

Prisliste vaksenopplæring frå 01.01.2021
Vaksenopplæring Pris
Norskprøve muntleg 800 kr
Norsprøve skriftleg 800 kr
Prøve i samfunnskunnskap 600 kr
Statsborgarprøven 600 kr
Norskurs dagtid 8 700 kr
Nettkurs A2-B2-nivå pr.semester 7 000 kr
B2-kurs 4850 kr

 

Samfunn

Diverse prisar og avgiftar

 

 

Betalingssatsar

Festeavgift for gravplass

Gravlegging av urne i namna minnelund

Per grav per år 265 kr

Eingongskostnad per grav 4 000 kr

Gebyr for behandling av graveløyve og skiltplan

Per søknad      3 100 kr

Leige av offentleg areal til uteservering med alkohol. Gjeld kun område med gitt skjenkeløyve.

 

400 kr per m2 per år

 

Leige av offentleg areal til uteservering utan alkohol

100 kr per m2 per år

Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg

Utleigebustader: Indeksregulering etter føringane i husleigelova og leigekontraktane.

Kommunale bygg: Justering etter gjeldande leigeavtale.

Parkeringsavgift i Bryne

måndag–fredag kl. 09.00–17.00 og

laurdag kl. 09.00–14.00

 

Indre avgiftssone (Meierigata, Storgata og Lauritz Bellesens gate):
Første time        10 kr
Andre time         30 kr
Frå tredje time   35 kr

Ytre avgiftssone:
Første time      20 kr
Andre time       25 kr
Frå tredje time 30 kr

1 200 kr for periodekort (30 dagar)

 

 

Parkeringsløyve for offentleg tilsette på skilta parkeringsplassar:

  • Årskort       1 300 kr
  • Halvårskort   800 kr
  • Månadskort  350 kr

 

El-bilar halv parkeringsavgift på app inntil nytt lovforslag om parkeringsavgifter på avgiftsbelagde kommunale parkeringsplassar er vedtatt.

Bilar med HC-kort betalar avgift i parkeringsanlegg der inn- og utkøyring er regulert med bommar. Elles fritak på parkeringsplassar merka med HC-skilt.

 

 

 
Vann, avløp, renovasjon og feiing

 

Betalingssatsar

Vassavgift

 

 1 050 kr  per år (fast del)

 13,50 kr  per m3 (variabel del)

Vassmålarleige

      260 kr  per år 

Gebyr ikkje avlest vassmålar

   1 500 kr  per år

Gebyr vassmålaravlesning (oppmøtegebyr)

   1 500 kr  per år

Avløpsavgift

 

   1 750 kr  per år (fast del)

   21,50 kr  per m3 (variabel del)

Alle abonnentar utan vassmålar skal betala for forbruk av vatn og avløp etter følgjande bruksareal på bustaden

            

      450 m2

Feieavgift

 465 kr  kvart år per pipeløp

Renovasjonsavgift for eit basisabonnement*

Renovasjonsavgift for nedgrave avfallssystem

Renovasjonsavgift med heimekompostering av matavfall (-25 %)

Renovasjonsavgift med medium dunk for restavfall (140 liter)

Renovasjonsavgift med stor dunk for restavfall (240 liter)

Renovasjonsavgift med ekstra dunk for papiravfall (240 liter) eller biologisk avfall (140 liter)

   3 240 kr  per år

   3 240 kr  per år

   2 445 kr  per år

   3 505 kr  per år

   4 830 kr  per år

              

   4 035 kr  per år

Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk

        50 kr

*Eit basisabonnement er 120 liter restavfall inkl. plast, 140 liter biologisk avfall og 240 liter papir/papp. Tømmefrekvens for restavfall og biologisk avfall er 2. kvar veke og 4. kvar veke for papiravfall.

Renovasjonsavgifta omfattar og bruk av aktuelle henteordningar for grovavfall, farleg avfall og hageavfall.

Tilknytingsavgifter for vatn og avløp

Tilknytingsavgifter for vatn og avløp

Vatn

Avløp

Normal sats – pris per 3/4" vassmålar (ekvivalent)

         28 000 kr

         41 000 kr

Redusert sats – pris per 3/4" vassmålar (ekvivalent)

           7 500 kr

         11 500 kr

Anna permanent tilknyting til kommunalt vatn- og/eller avløpsanlegg (vasspost, vatningsanlegg etc.), jf. § 8-1 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr

 

 

         28 000 kr

 

«Minste beløp», enkelteigedom, jf. § 8-2 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr:

  • 200 000 kr berre vatn eller berre avløp
  • 250 000 kr både vatn og avløp
Avgift for tømming av slamtank/septiktank

Avgiftene er basert på tømming 2. kvart år

 

Årsgebyr - Slamtømming (fastledd)

                           700 kr

Årsgebyr - Slamtømming per kubikkmeter tank (variabelt ledd)

                           110 kr

Frammøte/bomtur

                           450 kr

Akutt/ekstra tømming utanom rute - fastledd per tømming

                         4 135 kr

Akutt/ekstra tømming utanom rute - variabelt ledd per kubikkmeter tank per tømming

                           300 kr

 

Forskrift om gebyrregulativ for 2021

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00