ⓘ Aktuell informasjon

Avgifter og prisar

.
 
 

Avgifter og prisar 2023

Administrasjon

Gebyr og eigenbetaling
Gebyr og eigenbetaling
Gebyr og eigenbetalingssatsar Pris
Pris på meklarpakkar frå 1 300 kr
Pris for vigsel utanfor kommunen sine opningstider 1100 kr

 

Kultur og idrett

Basseng
Basseng
Leige av: Betalingssatsar
Leige av symjehall/varmtvassbasseng 430 kr per time (utan badevakt) 630 kr per time (med badevakt)
Billettprisar offentleg bading 50 kr for både barn og vaksne

 

Kino
Kino
Kino Ordinær Barn
Barnefilmar med start før kl. 18 119 kr 109 kr
Filmar for ungdom/vaksne/alle filmar med start etter kl 18 139 kr 129 kr
Babykino* 129 kr
Seniorkino* 109 kr
Luksussalen* 179 kr
Ekstra lounge i luksussalen (per sete) +20 kr
Ekstra for luksusseter i sal 2 og 3 +20 kr +20 kr
Ekstra for sofa i sal 1, 2 og 3 +10 kr +10 kr

*Inkludert kaffi/te.

Spesialvisningar, premierefilmar og filmar med spesielt lang speletid kan få eigne billettprisar. Ved endringar i marknadssituasjonen, for eksempel justering av filmleigenivået, kan billettprisane justerast tilsvarande. Kioskvarer følger anbefalte prisar frå leverandøren Location, og blir indeksregulerte.

Bibliotek
Bibliotek
Gebyr Gebyrsats
Gebyr for purring av manglande innlevering av bøker 20 kr for første purring og 20 for andre purring. Erstatningskrav etter andre purring.

 

Kulturskulen
Prisliste Time kulturskule
Fag Organisering Årspris 2023
Instrument/vokal Individ 3 630 kr
Bankers Gruppe 3 630 kr
Drama/Dans og ballett Gruppe 3 630 kr
Kunstfag/Skapande skriving Gruppe 3630 kr
Korgruppe Gruppe 3630 kr
Materiell kunstfag 650 kr
Leiga av instrument 750 kr
Dans - fordjuping Gruppe 2 100 kr
Band (i tillegg til instrumentalplass) Gruppe 2 100 kr

 

Helse og velferd

Helse og velferd
Helse- og velferd
Tenster pris
Korttidsopphald i institusjon 185 kr per døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 105 kr per dag/natt
Leie av tryggleiksalarm/GPS 363 kr per månad
Aktivitetssenter 100% 633 kr per månad
Aktivitetssenter 40% 253 kr per måned
Aktivitetssenter 20% 126 kr per måned
Dagsenter 149 kr per dag
- med transport + 62 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 194 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 86 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 129 kr per dag
Utkjøyring av hjelpemiddel frå hjelpemiddellageret 207 kr per tur
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst

 

Praktisk bistand/heimehjelp

 

Prisar for praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2G 222 954 220 220
2G - 3G 222 955- 334 432 368 2 158
3G - 4G 334 433 - 445 909 368 2 441
4G - 5G 445 910 - 557 386 368 2 902
5G - 6G 557 387 - 668 863 368 3 693
6G 668 864 - 368 4 379

 

Oppvekst

Barnehage

Prisliste for barnehage frå 01.01.2023

Prisliste for barnehage frå 01.01.2023
Kommunale barnehagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Betaling for 11 mnd. 3000 kr 2590 kr 2310 kr
Matpengar 360 kr 300 kr 230 kr
105kr 85 kr 65 kr

 

Skulefritidsordning

Prisliste skulefritidsordning (SFO) frå 01.01.2023

Prisliste skulefritidsordning (SFO) frå 01.01.2023
Antal dagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke 2 d/ veke
Pris pr mnd. 3180 kr 2540 kr 1910 kr 1270 kr
Pris for 1. klassing 1270 kr 630 kr gratis gratis
Pris for 2. klassing frå 01.08.2023 1270 kr 630 kr gratis gratis
Pris per ekstra dag: 280 kr
Matpengar pr. mnd 220 kr 180 kr 130 kr 90 kr

 

Vaksenopplæring

Prisliste vaksenopplæring frå 01.01.2022

Prisliste vaksenopplæring frå 01.01.2022
Vaksenopplæring Pris
Norskprøve muntleg 900 kr
Norsprøve skriftleg 900 kr
Prøve i samfunnskunnskap 700 kr
Statsborgarprøven 700 kr
Norskurs dagtid 9000 kr
Nettkurs A2-B2-nivå pr.semester 7 000 kr
B2-kurs 4900 kr

 

Samfunn

Diverse avgifter og prisar
Diverse avgifter og prisar
Diverse Betalingssats
Festeavgift for gravplass Per grav per år 280 kr. Eingongskostnad per grav 4 250 kr.
Gebyr for behandling av graveløyve og skiltplan Per søknad 3 320 kr.
Leige av offentleg areal til uteservering med alkohol. Gjeld kun område med gitt skjenkeløyve. 425 kr per m2 per år.
Leige av offentleg areal til uteservering utan alkohol. 110 kr per m2 per år.
Husleige i kommunale utleigebustadar og utleigeprisar for kommunale bygg Utleigebustader: Indeksregulering etter føringane i husleigelova og leigekontraktane. Kommunale bygg: Justering etter gjeldande leigeavtale.
Parkeringsavgift i Bryne måndag–fredag kl. 09.00–17.00 og laurdag kl. 09.00–14.00 Indre avgiftssone (Meierigata, Saronsbrotet, Øgårdsbakken, Storgata og Lauritz Bellesens gate): Første time 10 kr Andre time 30 kr Frå tredje time 35 kr Ytre avgiftssone: Første time 20 kr Andre time 25 kr Frå tredje time 30 kr El-bilar halv parkeringsavgift på app inntil nytt lovforslag om parkeringsavgifter på avgiftsbelagde kommunale parkeringsplassar er vedtatt. Bilar med HC-kort betalar avgift i parkeringsanlegg der inn- og utkøyring er regulert med bommar. Elles fritak på parkeringsplassar merka med HC-skilt. 1 200 kr for periodekort (Storstova og Timehallen, 30 dagar).

 

Vann, avløp, renovasjon og feiing
Vann, avløp, renovasjon og feiing
Avgift: Betalingssatsar
Vassavgift 1900 kr per år (fast del). 19 kr per m3 (variabel del).
Vassmålarleige 260 kr per år.
Gebyr ikkje avlest vassmålar 1500 kr per år.
Gebyr vassmålaravlesning (oppmøtegebyr) 1500 kr per år.
Avløpsavgift 2500 kr per år (fast del). 27 kr m3 (variabel del).
Alle abonnentar utan vassmålar skal betala for forbruk av vatn og avløp etter følgjande bruksareal på bustaden 450 m2.
Feieavgift 380 kr kvart år per pipeløp.
Renovasjonsavgift for eit basisabonnement* 3300 kr per år.
Renovasjonsavgift for nedgrave avfallssystem 3300 kr per år.
Renovasjonsavgift med heimekompostering av matavfall (-25 %) 2475 kr per år.
Renovasjonsavgift med stor dunk for restavfall (240 liter) 4950 kr per år.
Renovasjonsavgift med ekstra dunk for papiravfall (240 liter) eller biologisk avfall (140 liter) 4125 kr per år.
Kjøp av kvitteringsmerke for ekstra restavfallssekk 50 kr.
*Eit basisabonnement er 120/140 liter restavfall inkl. plast, 140 liter biologisk avfall og 240 liter papir/papp. Tømmefrekvens for restavfall og biologisk avfall er 2. kvar veke og 4. kvar veke for papiravfall. Renovasjonsavgifta omfattar og bruk av aktuelle henteordningar for grovavfall, farleg avfall og hageavfall.

 

Tilknytingsavgifter for vatn og avløp
Tilknytningsavgifter for vann og avløp
Tilknytingsavgifter for vatn og avløp Vatn Avløp
Normal sats – pris per ¾ ”vassmålar (ekvivalent) 29 800 kr. 45 500 kr.
Redusert sats – pris per ¾” vassmålar (ekvivalent) 8000 kr 12 200 kr
Anna permanent tilknyting til kommunalt vatn- og/eller avløpsanlegg (vasspost, vatningsanlegg etc.), jf. § 8-1 i forskrifta for vass- og avløpsgebyr 29 800 kr
*«Minste beløp», enkelteigedom, jf. § 8-2 i forskrifta for vann- og avløpsgebyr: 200 000 kr berre vatn eller berre avløp 250 000 kr både vatn og avløp

Forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Avgift for tømming av slamtank/septiktank
Avgift for tømming av slamtank/septiktank
Avgiftene er basert på tømming 2. kvart år Betalingssats
Årsgebyr - Slamtømming (fastledd) 1040 kr.
Årsgebyr - Slamtømming per kubikkmeter tank (variabelt ledd) 119 kr.
Frammøte/bomtur 470 kr.
Akutt/ekstra tømming utanom rute - fastledd per tømming 440 kr.
Akutt/ekstra tømming utanom rute - variabelt ledd per kubikkmeter tank per tømming 320 kr.

 

Forskrift om gebyrregulativ for 2022
Forskrift om gebyrregulativ for 2023

 

 

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00