Temaplanar og strategiar

Her finn du planar og strategiar for enkelte tema eller tenester. Dei er utarbeida for å utdjupa og konkretisera oppfølginga av kommuneplanen.

Temaplanar og strategiar

Arbeidsgjevarstrategi
Barnehagebruksplan 2016-2024, revidert 2020
Eigarskapspolitikk 2016-2019
Folkehelseprofil 2018 - 2021
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Handlingsplan ved urovekkjande skulefråver
Kommunedelplan for energi og klima 2011 - 2022
Innovasjonsstrategi
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Kommunikasjonsstrategi 2017-2020
Kulturplan 2019 - 2027
Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga SFO
Landbruksplan 2016 - 2026
Lokaldemokrati handlingsplan 2018 - 2020
Næringsstrategi 2015-2020
Planstrategi for Time 2019-2023
Plan for mangfald og inkludering 2018-2025
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2023
Skulebruksplan for Time 2020-2028
Strategi for digitalisering og infrastruktur 2017-2020
Stategiplan for omsorg 2013 - 2025
Strategiplan for oppvekst 2016 - 2022
Trafikksikringsplan
Veteranplan for kommunane Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Time