Temaplanar og strategiar

Her finn du planar og strategiar for enkelte tema eller tenester. Dei er utarbeida for å utdjupa og konkretisera oppfølginga av kommuneplanen.

Arbeidsgjevarstrategi
Barnehagebruksplan 2022-2026
Bustadplan 2024-2040
Eigarskapspolitikk 2016-2019
Folkehelseprofil 2018 - 2021
Frivilligstrategi 2022 - 2030
Handlingsplan Aldersvennlig lokalsamfunn
Handlingsplan for pårørandearbeid i Time kommune
Handlingsplan Leve hele livet
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Hovudplan for vatn og avløp
Kommunedelplan for energi og klima 2011 - 2022
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Kulturplan 2019 - 2027
Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga SFO
Landbruksplan 2016 - 2026
Lønnpolitisk plan 2023
Planstrategi for Time 2019-2023
Plan for demensomsorga 2021 - 2025
Plan for mangfald og inkludering 2018-2025
Plan for legetenesta 2022-2030
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2023
Skulebruksplan for Time 2020-2028
Strategiplan Helse og velferd 2022 - 2030
Strategiplan for oppvekst 2023-2029
Trafikksikringsplan
Veteranplan for kommunane Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Time

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00