Avgrensa høyring: Plan 0545.00 - Detaljregulering for bustader i BK3, Kvernaland

Opprinneleg forslag blei sendt på offentlge ettersyn og høyring i februar-mars 2023, og la opp til 48 bueningari rekkjehus og lågblokk, med parkering på eiga tomt. Etter fleire merknadar til forslaget, blant anna ei motsegn frå Statsforvaltaren, er det nå levert inn eit revidert planforslag.

Grunna større endringer i planforslag sendast forslaget ut på ei ny begrensa høyring.

Meir utfyllande informasjon om endringane kan lesast i vedlegga nedenfor.

Har du innspel?
Du kan gi innspill til planendrinen ved å senda brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no 

Frist for å sende inn merknad til planendringa er 08.12.2023.

Vedlegg:

01 Plankart Nivå 1 (PDF, 426 kB)

02 Plankart Nivå 2 (PDF, 628 kB)

03 Føresegner (PDF, 129 kB)

04 Planomtale (PDF, 7 MB)

05 ROS-analyse (PDF, 2 MB)

06 Illustrasjonar (PDF, 2 MB)

07 Snitt (PDF, 195 kB)

08 Merknadsoppsummering (PDF, 334 kB)

09 Situasjonsplan (PDF, 3 MB)

10 Solstudie juni (PDF, 315 kB)

11 Solstudie mars (PDF, 314 kB)

12 Solstudie uteoppholdsareal juni (PDF, 233 kB)

13 Solstudie uteoppholdsareal mars (PDF, 233 kB)

14 Mobilitetsplan (PDF, 3 MB)

15 Støyvurdering (PDF, 350 kB)

16 VA-rammeplan (PDF, 7 MB)

17 Renovasjonsteknisk plan (PDF, 406 kB)

18 Massedisponeringsplan (PDF, 3 MB)

19 Blågrønn faktor notat (PDF, 367 kB)

20 Blågrønn faktor beregning (PDF, 194 kB)

21 Blågrønn faktor illustrasjon (PDF, 317 kB)

22 Klima- og energinotat (PDF, 222 kB)