Reguleringsplanar

Ein reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som i detalj seier kva føremål dei ulike områda skal nyttast til.

Gjeldande reguleringsplan for ein eigedom eller eit område kan du finna fram til via artikkelen Finn gjeldande planar. Om du ikkje finn planen du leitar etter, ta kontakt med kommunen.

Under Kunngjeringar finn du planar som er ute til høyring og offentleg ettersyn.

Private forslagsstillarar som ønskjer å setja i gong med reguleringsarbeid, må kontakta arealplanseksjonen i Time kommune.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00