Abonnenten sitt ansvar

Nokre viktige punkt du som abonnent er ansvarleg for:


Hugs at det er forbode med avfallskvern i Time kommune.

Alle røyr som går frå kommunale leidningar til bygningar på din eigendom er private. Om den private leidninga kun går til din eigedom, vert den kalla ei privat stikkleidning. Då er du aleine ansvarleg for vedlikehald. Dersom leidninga går til fleire eigedomar, vert ho kalla privat fellesleidning. For ein privat fellesleidning er du, saman med dei andre eigarane, solidarisk ansvarleg for vedlikehald. Kommunen kan ha kart/skisser over leidningar som du kan få utskrift av.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00