Vassmålar

Alle som er tilknytt vassforsyninga i Time kommune skal ha vassmålar og tilbakeslagssikring.

Vatn og avløp - Vassmålar

Vassmålaravlesing

Time kommune sender kvart år ut brev i slutten av året, og frå då av kan du registera målarstanden her. Siste frist for avlesing er 20. desember. Du er sjølv ansvarleg for den årlege avlesinga av forbruket. For manglande avlesning kjem eit gebyr på kr 1 500,- .

Vassmålaren er eigd av kommunen og du betalar for så mykje vatn du brukar. For å oppdaga eventuelle lekkasjar er det derfor lurt å lese av vassmålaren jamleg.

 

Klikk for stort bilete

For deg som framleis ikkje har vassmålar

Ta kontakt med ein autorisert røyrleggjar som installerer vassmålaren i tråd med forskrift for vass- og avløpsgebyr. Du betaler for installasjonen.

Viser vassmålaren stort forbruk?

Har du større forbruk enn forventa, bør du finne årsaka. Ein kran som dryp, ein lekkasje eller eit rennande toalett kan fort bli dyrt (PDF, 258 kB). Mistenkjer du lekkasje, kan du sjekke det sjølv med å slå av alt vassforbruk i huset og sjå om hjulet/skiva på vassmålaren beveger seg.

Lovar og reglar

Med heimel i Forureiningsforskrifta § 16-4 andre ledd kan kommunen krevja at alle abonnentane sitt årsforbruk skal fastsettast ut frå målt forbruk.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00