Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsler kan føregå i eigen kommune, i andre kommunar eller ved norske utanriksstasjonar.

Kor og når kan me gifte oss?

Seremonien vil finna stad i seremonirommet i Time rådhus fredagar kl. 12.00–14.30, samt laurdagar kl. 11.00–14.00. 

Det vert ikkje lagt opp til vigsel på såkalla raude dagar og  "inneklemte" dagar og heller ikkje i vekene 27, 28, 29, 30 og 31. 

I 2024 er følgjande laurdagar sett av til vigsel: 20. januar, 17. februar, 16. mars, 20. april, 25. mai, 15. og 22. juni, 24. august, 21. september, 19. oktober, 23. november og 14. desember.

Time kommune kan og tilby vigsel andre stader og til andre tidspunkt,  dette i så fall etter nærare avtale.

 

Bestilling av tid for vigsel


 

Kva kostar det?

Det er gratis og gifte seg i Time kommune, innanfor kommunen sine lokaler og opningstider. Dette gjelder også par som ikkje er busett i Norge.

For vigsel på laurdagar eller utanom kommunen sine opningstider vil det bli krevd eit gebyr på kr 1100.

Språk

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet sjølv sørga for tolk.

Erklæringar og attestar

Før vigselen må brudeparet sørga for at nødvendige skjema og attestar blir fylt ut og sende til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Dersom begge har norsk personnummer eller D-nummer kan de også søke digitalt. 

Behandlingstida er to-tre veker. Følgjande skjema må fyllast ut og sendast inn til folkeregisteret:
Eigenerklæringar, forlovarerklæringar og attestar

Alle desse skjema får du hjå Skatteetaten.

Skatteetaten skriv ut ein prøvingsattest som visar at vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylt. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn og den må då vidaresendast til vigsler (Time kommune). De velger sjølv om attesten vidareformidlast digital, sikker digital innsending til kommunen, eller som brevpost. Denne attesten er gyldig i 4 månader frå utskrivingsdato.

Original attest må leverast eller sendast til Time kommune seinast 14 dagar før vigselen.

Du kan sende attesten til

Time kommune, Politisk sekretariat
Postboks 39
4349 Bryne

Eller levera den på Time rådhus, Arne Garborgsveg 30, servicetorget

Korleis føregår seremonien?

Brudefolk, forlovarar og gjester bør møte opp 10-15 minuttar før avtalt tid for vigsel. Ein må vente utanfor seremonirommet til ein blir vist inn. Det skal vera to vitnar til stade under seremonien. Dette er vanlegvis forlovarane, men det kan også vera to andre myndige personar.

Brudeparet må vise fram legitimajson.

Seremonien varer i 5 - 10 minuttar. Sjølve vigselen føregår ved at vigslar les ein fastsatt tekst for borgarleg vigsel. I slutten av seremonien underteiknar brudeparet, vitna, vigslaren vigselprotokollen.

Dersom de ønsker å utveksle ringar, må dette gis beskjed om på førehand, gjerne når det blir bestilt tid for vigsel. Ein kan også gi beskjed til vigslar før seremonien startar. Ringane blir sett på når vigslar har erklært dykk som rette ektefolk.

De kan gjerne ha musikk eller diktlesing under seremonien, men dette må avklarast på førehand.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigslar.

Tekst i vigselsformularet (blir lest opp)

Kven kan vigsle?

Det er ordførar og varaordførar som føretar vigsler, men ved behov eller ønske kan også kommuneadvokat vigsle.

Følgjande personar er oppnemnte som vigslarar i Time kommune
- ordførar Andreas Vollsund
- varaordførar Gaute Stokka
- formannskapsmedlem Kirsten Oma Alstadsæter
- formannskapsmedlem Beate Aasen Bøe
- kommunedirektør Trygve Apeland
- kommuneadvokat Kristin Fernholt
- advokat Ian Johnsen