Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 overtok kommunane oppgåva med borgarleg vigsel.

Borgarleg vigsler kan føregå i eigen kommune, i andre kommunar eller ved norske utanriksstasjonar.

Kor og når kan me gifte oss?

Seremonien vil finna stad i seremonirommet i Time rådhus fredagar kl. 12.00 – 14.30, samt laurdagar kl. 11.00 – 14.00. 

I 2019 er følgjande laurdagar sett av til vigsel: 19. januar, 16. februar, 9. mars, 6. og 27. april, 25. mai, 15. og 29. juni, 10. og 31. august, 14. september, 19. oktober, 16. november og 14. desember.

Time kommune kan òg tilby vigsel andre stader og til andre tidspunkt, dette i så fall etter nærare avtale.

 

Bestilling av vigsel

Bestilling av tid for vigsel


 

Vigsel

Kva kostar det?

Det er gratis og gifte seg, med unntak med omsyn til normal stad eller tidspunkt kan medføra krav om dekning av meirkostnader.

Språk

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet sjølv sørga for tolk.

Erklæringar og attestar

Før vigselen må brudeparet sørga for at nødvendige skjema og attestar blir fylt ut og sende til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Dersom begge har norsk personnummer eller D-nummer kan de også søke digitalt. 

Behandlingstida er to-tre veker. Følgjande skjema må fyllast ut og sendast inn til folkeregisteret:
Eigenerklæringar, forlovarerklæringar og attestar

Alle desse skjema får du hjå Skatteetaten

Skatteetaten skriv ut ein prøvingsattest som visar at vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylt. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn. Brudeparet kan vidaresende den til vigsler (Time kommune) i Altinn eller skrive den ut og sende den i posten/ levera på rådhuset. Denne attesten er gyldig i 4 månader frå utskrivingsdato.

Original attest må leverast eller sendast til Time kommune seinast 14 dagar før vigselen.

Du kan sende attesten til

Time kommune, Politisk sekretariat
Postboks 39
4349 Bryne

Eller levera den på Time rådhus, Arne Garborgsveg 30, servicetorget

Korleis føregår seremonien?

Brudefolk, forlovarar og gjester bør møte opp 10-15 minuttar før avtalt tid for vigsel. Ein må vente utanfor seremonirommet til ein blir vist inn. Det skal vera to vitnar til stade under seremonien. Dette er vanlegvis forlovarane, men det kan også vera to andre myndige personar.

Brudeparet må vise fram legitimajson.

Seremonien varer i 5 - 10 minuttar. Sjølve vigselen føregår ved at vigslar les ein fastsatt tekst for borgarleg vigsel. I slutten av seremonien underteiknar brudeparet, vitna, vigslaren vigselprotokollen.

Dersom de ønsker å utveksle ringar, må dette gis beskjed om på førehand, gjerne når det blir bestilt tid for vigsel. Ein kan også gi beskjed til vigslar før seremonien startar. Ringane blir sett på når vigslar har erklært dykk som rette ektefolk.

De kan gjerne ha musikk eller diktlesing under seremonien, men dette må avklarast på førehand.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigslar.

Tekst i vigselsformularet (blir lest opp)

Kven kan vigsle?

Det er ordførar og varaordførar som føretar vigsler, men ved behov eller ønske kan også kommuneadvokat vigsle.

Følgjande personar er oppnemnte som vigslarar i Time kommune
- ordførar Reinert Kverneland
- varaordførar Sverre Risa
- kommuneadvokat Kristin Fernholt