Høyring og offentleg ettersyn: Plan 0555.00 Detaljregulering for bustader i Linevegen, Bryne

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 07.03.2024 å leggja forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0555.00 –Detaljregulering for bustader i Linevegen, Bryne

Føremålet med planen er å leggja til rette for fortetting med inntil 8 rekkehus med tilhørende uteoppholdsareal, lekeplass, parkering og kjøreadkomst.

Fullstendig omtale av planen, samt saksframstilling med vedlegg, finn de ved å følgje lenka merka "plandokumenter". For å gje uttale til planen trykk på “Gje uttale” under.

Plandokumenter

Gje uttale

Frist for å senda inn merknad til planen er 06.05.2024