Høyring: Endring av plan 0476 - Boliger og barnehage langs Hetlandsgata og Kjeldevegen, Bryne

Føremålet med planenndringa er å leggja til rette for å oppnå betre planløysingar og sikre private uteareal som er i tråd med overordna føringar.

Meir utfyllande informasjon om endringane kan ein lesa i vedlegga nedenfor.

Har du innspel?
Du kan koma med innspel til planendringa ved å senda brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no 

Frist for å sende inn merknad til planendringa er 22.02.2024.

Vedlegg:

01 Søknad om planendring (PDF, 3 MB)

02 Plankart (PDF, 561 kB)

03 Bestemmelser (PDF, 212 kB)

04 Illustrasjonsplan (PDF, 317 kB)

05 Sol/skygge-analyse (PDF, 23 MB)

06 3D-illustrasjoner (PDF, 11 MB)