Begrensa høyring: Plan 0541.00 - Områdeplan for BL1, BLF1 og GL2, Lye

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for god stadsutvikling på Lye, gjennom å utvikle Larheia og delar av området sør for skule- og barnehageområdet.

Planforslaget blei sendt på høyring den 13.04.2023, men grunna større endringar i planforslaget legg ein forslaget ut på ei ny begrensa høyring.

Meir utfyllande informasjon om endringane kan ein lese i vedlegga nedenfor.

Har du innspel?
Du kan koma med innspel til planendringa ved å senda brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no 

Frist for å senda inn fråsegn til planendringa er 26.02.2024.

Vedlegg:

00 Endringer etter offentlig ettersyn (PDF, 96 kB)

01 Plankart 30-06-23 (PDF, 2 MB)

02 Bestemmelser 15-01-2024 (PDF, 203 kB)

03 Planbeskrivelse 19-01-2024 (PDF, 4 MB)

04 Illustrasjonsplan områdeplan (PDF, 2 MB)

05 Illustrasjonsplan detaljplan (PDF, 2 MB)

06 Sol og skygge 21 mars (PDF, 4 MB)

07 Sol og skygge 21 juni (PDF, 3 MB)

08 Snitt (PDF, 8 MB)

09 Støyrapport (PDF, 11 MB)

10 VA-rammeplan 25-09-2023 (PDF, 16 MB)