Vasskvalitet

Tapping av vatn frå kran - Klikk for stort bilete

Time kommune får drikkevatnet frå IVAR (interkommunalt vann- og avløpsverk). IVAR leverer drikkevatnet på kommunegrensa, og Time kommunes vassleidningsnett fører vatnet vidare til deg.

 

Utover IVAR si overvåking av drikkevasskvaliteten har Time kommune eit fast program for å ta prøver av vassleidningsnettet sitt.

Hardheit

Drikkevatnet i Time kommune er “mjukt” med ein verdi på 3 ºdH. Det er derfor ikkje nødvendig å bruka blautgjeringsmiddel eller saltar i vaskemaskinen.

Sårbare abonnentar

Ved driftsforstyrring på vassleidningsnettet er det spesielt låg terskel for å varsla såkalla sårbare abonnentar. Me tilbyr denne tenesta spesielt til verksemder som er avhengig av vassforsyninga i den daglege drifta. Du registrerer sjølv kva telefonnummer som skal få sms-varsling ved stenging av vatnet.

 

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00