Tilskotsordningar

Time kommune kan gi stønad til kostnaskrevjande vatn- og avløpsløysingar.

Dei siste åra har kommunen løyva kr 300 000,- i årleg tilskot til stønadsordninga. Tildeling av midler vert vurdert i samband med utarbeiing av økonomiplanen, i november/desember. Tiltak som hindrer eller reduserer fare forureining, som til dømes private avløpsreinseanlegg vert prioritert. Det kan og søkast om tilskot til privat vassforsyning, som til dømes brønnboring.

Spørsmål om stønadsordninga kan rettast til Time kommune si avdeling for vatn- og avløp.

Utfyllande vilkår for søknad (PDF, 20 kB).

 

Tilskot til kostnadskrevjande private vatn- og avløpsløysingar for 2019.


Tildelte midler til tilskotsordninga for 2019 er no brukt opp. Dette skuldast i hovudsak at alle pengane for 2018 vart tildelt i først halvår. Søkjarar som difor ikkje kunne få stønad i fjor, har fått sine tilskot tidleg i 2019.

Midler til tilskotsordninga vert vanlegvis løyva i samband med økonomiplan arbeidet i desember. Rådmannen vil orientera politikarane om ståa.

Time kommune vil ta i mot nye søknadar, men det er usikkert om og når det vil verta løyva meir pengar til stønadsordninga, eller om vilkåra for tildeling av stønad vil verta endra. Ei avklaring er venta i løpet av våren 2019.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00