Flyktningsituasjonen

Krigen i Ukraina har ført mange menneske på flukt, og Time tok derfor i mot 135 fleire flyktningar i 2022 enn opphaveleg planlagt. For 2023 har kommunestyret vedtatt at Time skal busetta 170 flyktningar.

På denne sida finn du informasjon om flyktningsituasjonen og korleis du kan bidra, og generell informasjon om beredskapen i Time. 

 

Bustadkompass

Det er mange reglar og mange ansvarlege i prosessen med busetting av flyktningar. Synest du det er vanskeleg å finna fram i all informasjonen? Hå kommune har laga eit bustadkompass som kan hjelpa deg med å gjera vegen til busetting enklare, som du i Time kommune også kan bruke.

Bustadkompass 

 

UDI har opprettet en Facebook side med offisiell og oppdatert informasjon

Informasjon til flyktninger fra Ukraina  er Facebook-siden UDI har oppretta med offisiell og oppdatert informasjon som er nyttig for flyktninger fra Ukraina. Informasjonen er på ukrainsk, russisk og norsk. På grunn av personvern vil det ikke være mulig å stille spørsmål på denne siden.  

Flyktningkrisa

Oppdatert informasjon om flyktningkrisa i Ukraina finn du på nettsidene til Utlendingsdirektoratet.

Flyktningar i Time

Time skal busetta 165 flyktningar i 2022. 

Kven gjer kva? 

  • Politiet: registrerer søknadar om asyl                         
  • UDI: gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssenter
  • IMDi: koordinerer busetting- og integreringsarbeid
  • Kommunar: gir tenester til dei som bur i mottak/akuttinnkvartering, og buset og integrerer flyktningar etter avtale med IMDi.                                 

Ukrainarar som ikkje har ein stad å bu, må kontakta politiet. 

AMOT

UDI har ein eigen søknadsordning for ukrainarar som ønsker eit førebels alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering (AMOT). Les meir om denne ordninga her. Denne ordninga er ikkje tilgjengeleg i Time. Det er kommunane sjølv som avgjer om denne ordninga skal tas i bruk i den enkelte kommune. 

Har du plass til flyktningar?

Me har behov for bustader til flyktningane som skal busettast i Time, og oppmodar alle som har hus, leilighet eller hybel tilgjengeleg om å melda frå om dette.

Personar som har dette tilgjengeleg i Time kan melda frå her:
Utleige av bustadar til flyktningar

Registrering / Har du flyktningar frå Ukraina buande hos deg?

Det er godt å sjå gode initiativ for å hjelpa folk frå Ukraina og at mange no er opptekne av flyktningkrisa.

Alle flyktningar som kjem til Noreg må registrera seg slik at dei får tatt nødvendig helsetest og får alle rettar flyktningstatus gir. Når ein flyktning er registrert vil vedkomande få eit D-nummer som er tilsvarande eit fødselsnummer. Dette gir mellom anna moglegheit for bankkonto og mobilabonnement i Noreg. I tillegg får dei moglegheit for språkopplæring, arbeid, bustad, introduksjonsprogram med meir. 

Registrering

Informasjon om korleis ukrainske borgarar kan søka kollektiv beskyttelse i Norge.
På nettsidene til UDI finn du meir informasjon retta direkte til flyktningar, familie til flyktningar og arbeidsgjevarar. 
 

Treng flyktningane helsehjelp?

Alle som oppheld seg i kommunen, anten det er turistar eller flyktningar som bur i private heimar, har rett på helsehjelp ved akutte behov.

Ved akutt og alvorleg sjukdom, ring legevakta 116 117.

Dersom gravide eller nyfødde nyleg er komne til landet kan helsestasjon kontaktast på tlf 51 77 62 36.

Meir informasjon om helsestasjon og jordmortenester

Krisereaksjoner og mestring (PDF, 598 kB)

Slik kan du hjelpa

På nettsidene til Frivillighet Norge finn du informasjon om korleis du kan støtta organisasjonar som har hjelpearbeid i Ukraina og blant flyktningane. 

Om du ønsker å bidra for flyktninger som kjem til Time kan du ta kontakt med Time Frivilligsentral.

Kjæledyr frå Ukraina

Mattilsynet må registrera og kontrollera alle dyr som kjem til Noreg med ukrainske flyktningar.  Dette må gjerast for å minimera risikoen for spreijng av dødelege sjukdommar, som rabies, til menneske og dyr her til lands. Dersom kjæledyra ikkje har blitt kontrollert ved grensepassering er det utruleg viktig at kommunane, medhjelparar eller eigarane av kjæledyret straks tek kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Sjå meir informasjon om kjæledyr frå Ukraina / Pets from Ukraine

Eigenberedskap, jod og tilfluktsrom

Slik klarer du deg i ei krise

Norge er eit land som for dei fleste er trygt og godt, men likevel kan det oppstå kriser som kan koma overraskande på oss alle. I ei krise er det mange som treng hjelp. Dersom ein stor del av innbyggarane i ein kommune er i stand til å ta vare på seg sjølv, kan offentlege ressursar settast inn der behovet er størst. 

Jodtablettar

Mange spør oss om jodtabletter. Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) seier det er lite sannsynleg at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtablettar. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jodtablettar lagra heime, og hovudgrunnen til det er at atomubåtar og atomisbrytarar seglar langs norskekysten. 

DSA anbefaler at kommunen har jod til personar under 18 år, gravide og ammande. Time kommune har eit lager med jodtablettar som dekker denne målgruppa. Det er etablert eit system for utdeling dersom kommunen får beskjed om det. Føresette må i utgangspunktet gje samtykke dersom barn skal kunna ta jod mens dei er i barnehagen / på skulen. Me ber derfor føresette om å logga seg inn i Visma Flyt skule via skulen si heimeside og gi samtykke dersom de ønsker dette.

Jodtablettar skal kun nyttast dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. 

Du kan lesa meir om bruk av jodtablettar ved atomulukker på nettsidene til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet (DSA)

Tilfluktsrom

I Time kommune er det totalt 73 tilfluktsrom med 7827 plassar. Det er både offentlege og private tilfluktsrom og det er Sivilforsvaret som har ansvar for tilsyn av begge kategoriar. Offentlege tilfluktsrom er bygde for å kunna gi vern for allmenta, ved at dei personane  som måtte vera i nærområdet, kan søkja vern i ein beredskapssituasjon. Private tilfluktsrom er bygde og dimensjonerte for å kunna gi vern for dei personane som normalt oppheld seg på eigedommen der tilfluktsrommet er.

Det er eit offentleg tilfluktsrom i kommunen og det er plassert i Sivdamsenteret på Bryne. Det er skilta frå Arne Garborgs veg og har 290 plassar.

I tillegg har kommunen 11 private tilfluktsrom med tilsaman omlag 1606 plassar. Desse  er plassert på skular og institusjonar i Bryne og tettstadane.  Dei fleste private tilfluktsromma er det private bedrifter i kommunen som har.

I Noreg er det omlag 25 000 tilfluktsrom med plass til ca 2,5 millionar menneske.

Sjå nettsidene til Sivilforsvaret for meir informasjon.

Treng du nokon å snakka med?

Dersom du er engsteleg eller treng nokon å snakka med i lys av krigen i Ukraina, finst det mange tilbod. Frivillige organisasjonar tilbyr støtte og informasjon. Fleire har hjelpetelefonar, chat-tenester og støttegrupper som kan vera til god hjelp. 

Du finn ei god oversikt på nettsidene til Helsenorge.

Nytt frå regjeringa

Les siste nytt om Norge og Ukraina på regjeringen.no

Тут ви знайдете інформацію для біженців з України
Informasjonsbrosjyre med praktisk informasjon for flyktningar