Time idrettsråd

Idrettsrådet er eit felles og demokratisk valt organ for alle idrettslaga i kommunen. Rådet er eit bindeledd mellom idretten og kommunen. 

Idrettsrådet deler informasjon om arbeidet sitt på Time idrettsråd si side på Facebook.

Om Time idrettsråd

 1. Idrettsrådet skal
  1. arbeide for at idretten kan spele ei viktigare rolle og få betre rammevilkår i lokalsamfunnet
  2. gjere prioriteringar på vegner av idrettslaga
  3. dokumentere og synleggjere omfanget av idretten i lokalsamfunnet og utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  4. vere ein møteplass og utviklingsarena i skjeringspunktet mellom offentleg og frivillig virke
 2. Idrettsrådet skal vere eit idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgåver primært på lokalt nivå
 3. Alle saker som er av felles interesse for idretten, skal sendast til kommunen gjennom idrettsrådet

Kontaktinformasjon

timeidrettsrad@gmail.com 

Styret 2022-2023

Leiar: Gunn Djønne Salte Berland
Nestleiar: Judith Sørensen Håland
Sekretær: Jon Garman Laland
Kasserar: Sverre Bernt
Styremedlem: Ingrid Nese Veen
Varamedlem 1: Birger Heigre
Varamedlem 2: Trond Sikveland