Strategiar, planar og reglement

Her finn du aktuelle strategiar, planar og reglement for skulane i Time kommune.

Overgangsplan frå grunnskule til vidaregåande skule

Time kommune, Klepp kommune, Bryne vgs og Øksnevad vgs har utarbeidd plan for overgangsarbeidet mellom grunnskule og vidaregåande skule.

Målet er å få flest mogleg til å gjennomføra vidaregåande opplæring.

Plan overgang til vidaregåande opplæring 2021 (PDF, 2 MB)

 

Overgangsplan 0-16 år

Time kommune har utarbeidd ein plan som gjeld overgangar for barn i barnehage og skule. Målsetjinga er at alle overgangar skal sikra at barn får gode overgangar i barnehage og skule.

I planen finn du omtalt blant anna:

Overgang mellom:

  • barnehagar
  • barnehage/skule
  • skule/sfo
  • barneskule/ungdomsskule
  • ungdomsskule/vidaregåande skule

Du finn og tema barn med særskilte behov, og tema om fleirspråklege barn.

Overgangsplan 0-16 år (PDF, 642 kB)

Handlingsplan ved urovekkjande skulefråver
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar
Barn i to heimar, rettleiar
Handlingsplan mot vald og trakassering i skulane
Kvalitetsplan for skulefritidsordninga (SFO)
Bruk av pedagogisk analysemodell for å fremja eit godt læringsmiljø i Timeskulen
Strategiplan oppvekst 2016-2022
Rutine for samarbeid mellom skule og barnevern i Time kommune
Orden og åtferdsreglement

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00