Skulefritidsordning (SFO)

Time kommune har seks barneskular der det er SFO-tilbod. Desse er skulane på Bryne, Hognestad, Rosseland, Frøyland, Lye og Undheim.

Informasjon om åpningstider på SFO finn ein ved å gå inn på SFO på den einskilde skule si nettside.

Påmelding, endring og oppseiing av SFO
  • Du kan melda barnet på via skulen sine nettsider eller på kommunen si nettside.
  • Ved spørsmål i samband med påmelding, kontakt heimeskulen til barnet.

Påmelding, endring av plass og oppseiing av SFO skjer elektronisk

Dersom du skal endra opphaldstid eller seia opp plassen så skal dette gjerast elektronisk 

  • Oppseiingstida er  2 månader og gjeld frå den 1. i kvar månad.
  • Ved oppseiing og endringar etter 1. mars må ein betala det same som før ut skuleåret – foreldrebetalinga vert altså ikkje endra eller redusert. Sjå vedtekter for meir informasjon.

Slik går du fram:

  1. Pålogging: https://skole.visma.com/time
  2. Velg ID  og du får tilgang med MinID/Buypass/Commfides
  3. Velg SFO tilbod og meld på SFO
  4. Velg startdato og det SFO tilbodet du ønskjer
  5. Kryss av for at du har lese vedtektene  til SFO
  6. Rettleiingshefte (PDF, 144 kB)

Rettleiingsfilm - youtube

Vedtekter for SFO
Informasjon om SFO - norsk
Informasjon om SFO - engelsk
Informasjon om SFO - polsk
Informasjon om SFO - arabisk
Kvalitetsplan for Skulefritidsordninga i Time
Informasjon om lågare pris på SFO dersom husstanden samla har låg inntekt

Pris og betaling

 

Prisliste skulefritidsordning (SFO) 01.01.2022
Antal dagar 5 d/veke 4 d/veke 3 d/veke
Pris pr mnd. 3085 kr 2465 kr 1850 kr
Pris for 1. klassing frå 01.08.2022 1235 kr 615 kr gratis
Pris per ekstra dag: 270 kr
Matpengar pr mnd 205 kr 170 kr 125 kr

 

Ein betaler for 11 månader per år. Ein betaler både for opphald og mat.

Informasjon til føresette om gratis kjernetid i SFO for 1.klasse 

Førsteklassingane i Noreg skal frå august 2022 få tilbod om gratis kjernetid i skulefritidsordninga. For 1.klassingar i Time kommune vil tilbodet om 3 dagar i skulefritidsordninga difor blir gratis frå 1. august.  

Om føresette ønskjer tilbod om 4 eller 5 dagar, vil prisen på eit 3 dagarstilbod bli trekt frå prisen på det tilbodet føresette vel.  

Døme:  3085 kr (5 dagar) – 1850 kr (3 dagar)= 1235 kr betalar ein for 5 dagar.  

Matpengar er rekna utanom pris på tilbodet. Dette må ein betale i tillegg.  

Dei vekene i skuleåret skulen har stengt og SFO er open, kan ein nytta dagane man har plass på SFO. Det er og mogleg å kjøpe opphald ekstra dagar. Denne ordninga gjeld og for ferieveka i slutten av juni og ved skulestart i august.  

Ein melder seg på tilbodet via Visma flyt skule. Det ligg lenke på heimesida til skulen. I oversikt over tilboda ein kan velje, er det eigne tilbod for 1.klasse. Føresette for 1.klassingar vel då det tilbodet dei ønskjer for sin elev.  

Søknadsfrist er 1. mars. Det er opent for påmelding via Visma Flyt skule frå 10. februar 2022.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Foreldre til barn i 1.- 4. klasse med samla inntekt under kr. 549 100,-  har rett til å søka om redusert foreldrebetaling. Foreldrebetaling skal utgjera maks 6% av husstanden si samla inntekt for ein fulltidsplass i SFO. 

Ein får ikkje automatisk lågare pris på SFO om ein har låg inntekt, foreldre må sjølv søka om å få redusert pris. Ein søker om redusert pris via Visma flyt skule under «søknader».  

Vedtak om reduksjon gjeld for eit skuleår om gongen.

For søknader før 1.august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1.august og ut skuleåret. Blir det søkt etter 1.august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadsstidspunktet, og ut skuleåret. 

Time kommune har ikkje ordning for søskenmoderasjon i SFO.

 

Søk redusert foreldrebetaling

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00