PPT

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) er eit støtte- og hjelpeapparat som greier ut særskilde behov hos barn, unge og vaksne. Me rettleier skular og barnehagar i tilpassing av ordinært tilbod, og gjev råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak.

Ei tilvising til PPT kan ha mange og samansette årsaker

  • Mistanke om forsinka utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvanskar
  • Lærevanskar
  • Fagvanskar
  • Vanskar med konsentrasjon og merksemd
  • Åtferdsvanskar
  • Sosiale og emosjonelle vanskar
  • Funksjonshemming

 

Besøksadressen vår er :
 

Røyrvika 2, 2.etg.
Bryne

 

Kontaktinfo

Marit Sandsmark Stabel
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 60 78
Mobil 903 61 572
Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Kart