PPT

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) er eit støtte- og hjelpeapparat som greier ut særskilde behov hos barn, unge og vaksne. Me rettleier skular og barnehagar i tilpassing av ordinært tilbod, og gjev råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. 

Time PPT mottek søknader om spesialundervisning for vaksne. Innbyggjarar som ikkje er deltakarar ved Bryne kompetansesenter skal ta kontakt med Teneste- og samordningskontoret tlf. 476 08 160 ( bemanna kvardagar frå kl. 08- 15)  som vil vurdera om saka omhandlar omsorgstenester eller opplæring. Ved opplæring blir saka tilvist PPT.  

Ei tilvising til PPT kan ha mange og samansette årsaker

  • Mistanke om forsinka utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvanskar
  • Lærevanskar
  • Fagvanskar
  • Vanskar med konsentrasjon og merksemd
  • Åtferdsvanskar
  • Sosiale og emosjonelle vanskar
  • Funksjonshemming

Tilvising til synspedagog (DOCX, 15 kB)

Rutinane ved spesialpedagogisk hjelp for vaksne i Time kommune kan du lesa her: Rutinar ved spesialundervisning for vaksne (PDF, 404 kB)

Besøksadressen vår er :
 

Røyrvika 2, 2.etg.
Bryne

Kontaktinfo

Marit Sandsmark Stabel
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 60 78
Mobil 903 61 572
Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00

Adresse

Kart