PPT

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) er eit støtte- og hjelpeapparat som greier ut særskilde behov hos barn, unge og vaksne. Me rettleier skular og barnehagar i tilpassing av ordinært tilbod, og gjev råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak.

Ei tilvising til PPT kan ha mange og samansette årsaker

  • Mistanke om forsinka utvikling
  • Språk- og kommunikasjonsvanskar
  • Lærevanskar
  • Fagvanskar
  • Vanskar med konsentrasjon og merksemd
  • Åtferdsvanskar
  • Sosiale og emosjonelle vanskar
  • Funksjonshemming


 

 

Kontaktinfo

Marit Sandsmark Stabel
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 60 78
Mobil 903 61 572