PPT i skule

PPT undersøkjer om elevar kan ha behov for ekstra hjelp i skulen gjennom observasjon, kartlegging og testar. Dersom du som føresett er bekymra tek du kontakt med skulen, som først gjer sine undersøkingar og set i gang utprøving av tiltak.

Dersom eleven framleis har vanskar, kan skulen i lag med føresette sende ei tilvising til PPT. PPT vil då kartleggje kva behov eleven har, og rettleie skulen i korleis dei bør arbeida vidare. Viss PPT vurderer det slik  at eleven har behov for spesialundervisning, vil me utarbeida ei sakkunnig vurdering, jamfør Opplæringslova.

Har eleven rett på spesialundervisning skal rektor deretter fatta eit vedtak som stadfester dette.

Tilvisningsskjema

Pedagogisk rapport (PDF, 19 kB)

Utdanningsdirektoratet – om spesialundervisning

 

Besøksadressen vår er :
 

Morenefaret 1
4340 Bryne

Kontaktinfo

Silje Helland Sotnakk
LeiarTime PPT
E-post
Mobil 90 17 64 93
Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 47 60 81 60

Adresse