Pris og betaling

Foreldre skal ikkje betala meir enn maksprisen for ein barnehageplass, og maks 6 % av husstanden si samla inntekt. 

Makspris

Prisar

Maksprisen gjeld alle typar barnehager, både kommunale og private. Grensa vert fastsett av Stortinget. Barnehagane kan kreva betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Ein betaler for 11 mnd pr år, for kommunale barnehagar er juli betalingsfri. 

Søskenmoderasjon

Barn nummer to får 30 % søskenmoderasjon og barn nummer tre og vidare får 50 % søskenmoderasjon.

Rett til redusert foreldrebetaling

Husstandar med samla årleg inntekt under kr. 574 750,- har frå 1. januar 2020 rett til redusert foreldrebetaling, det gjeld både kommunale og private barnehagar.

I tillegg har 2, 3, 4 og 5 åringar rett på 20 timar gratis kjernetid i veka dersom husstanden si samla inntekt er under  kr. 566 100,-

De søker redusert betaling i den kommunen der barnet er folkeregistrert, og det er foresatte som bur på same adresse der barnet er folkeregistrert,  som har rett til å søka.

Vanleg saksbehandlingstid er ca 3 veker.

 

Søk redusert foreldrebetaling

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00