Reglement

Politisk saksbehandlingsreglement
Forskrift om godtgjersle for folkevalde i Time kommune 2023 - 2027
Eigarskapspolitikk i Time kommune
Etiske retningsliner i Time kommune