Eigedomstenester

Eigedomstenester er ei samlebetegnelse for mange tema, og vil kort seie ei endring i eigedomsgrenser. Kommunen krev gebyr for dei fleste av desse tenestene.

Grensejustering

For å retta opp lite hensiktsmessige grenser mellom eigedommar, kan det søkast om grensejustering for mindre areal.

Vilkår for grensejustering:

 • inntil 5 % av minste eigedom som blir omfatta av justeringa eller
 • maksimalt 500 m2 eller
 • eigedommane skal ikkje auke eller redusere sin verdi med meir enn folketrygdas grunnbeløp

Slik søker du:
Fyll ut Rekvisisjon av oppmåling - ikkje søknadspliktige tiltak, og legg med eit situasjonskart. Det må i tillegg føreligga ein avtale mellom partane som viser at desse er einige om korleis grensene skal justerast.

Arealoverføring

Arealoverføring opnar for å overføre større areal mellom to eigedommar enn kva som er mogleg i form av grensejustering.

Her finn du det du treng for å søka om arealoverføring.

Når du har fått godkjent ei arealoverføring må du senda inn Rekvisisjon av oppmålingsforretning.

Jordsameige

Eit jordsameige er eit sameige av grunn som ligg i utmark. Eit jordsameige kan registrerast som ei eiga matrikkeleining (eigedom) der fleire partar med kvar sin del eig ei eining saman.

Om du har spørsmål angåande jordsameige, ta kontakt med landbruksseksjonen i kommunen.

Deling av eigedom

Ved deling av eigedom, blir ein del av ein eksisterande eigedom delt frå og oppretta som ein eigen eigedom med eige matrikkelnummer; dvs. eige gardsnummer og bruksnummer.

Vilkår for deling av eigedom:

 • Ei frådeling må vere i samsvar med gjeldande arealplan, jamfør plan- og bygningslovens § 26-1. Form og storleik på tomta må vere eigna til bygging. Dette gjeld både for ny eigedom og for avgjevareigedommen.
 • Ein eigedom kan berre delast dersom ny byggetomt er sikra lovleg tilkomst og avkjørsel til offentlig veg, jamfør plan- og bygningslovens § 27-4.
 • Ein eigedom kan berre delas dersom ny byggetomt er sikra lovleg bortleiing av avløpsvatn, jamfør plan- og bygningslovens § 27-2.

Rekvisisjon av oppmåling - søknadspliktige tiltak.

 

Deling av festetomt
Dersom delar av ein eigedom skal festast bort for lengre tid enn 10 år, skal denne delen opprettast som en eiga tomt med eige gards-, bruks- og festenummer.

Deling av landbrukseigedom
Ved søknad om frådeling av ein landbrukseigedom, må søknaden og handsamast av landbruksstyresmaktene i samsvar med jordlova § 12.

Klage
Vedtak som blir gjort i delesaker, kan påklagast av parter som blir ramma av vedtaket, inntil 3 veker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes skriftleg til kommunen. Det kan ikkje klagast på forhold som er gjort bindande i reguleringsplan eller ved dispensasjon.

Anleggseigedom

Når det blir etablert ein eigedom over eller under ein annan eigedom, definerer ein dette i matrikkellova som ein anleggseigedom eller ein volumeigedom.

Vilkår

 • Det aktuelle arealet må vere knytt til ein bygning der det ligg føre godkjenning i samsvar med plan- og bygningslova.
 • Bygningen/konstruksjonen må strekkje seg inn under eller over ein annan eigedom.
 • Eigedommen over/under må kunne nyttast som ei sjølvstendig brukseining.
 • Anleggseigedom kan ikkje opprettast dersom bygningen kan etablerast som ein eigarseksjon.
 • Dersom anleggseigedommen og grunneigedommen skal nyttast under eitt, må det tinglysast ei fråsegn om at eigedommane ikkje kan seljast eller pantsettast kvar for seg.

Søknadsskjema for oppretting av ein anleggseigedom.

Klage
Vedtak kan påklagast av parter 3 veker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. Det kan ikkje klagast på forhold som er gjort bindande i reguleringsplan eller ved dispensasjon.

 

Samanslåing av eigedommar

To eller fleire eigedommar som ligg i same kommune og som har same heimelshavar, kan slåast saman til ein eigedom.

Kravskjema for samanslåing av eigedommar.

På kartverkets nettsider kan du lesa meir om samanslåing av eigedommar.

Denne tenesta er gratis.

Sjå tinglyste heftelsar på din eigedom

Ved å logga inn med Min-ID, kan du sjå kven som er tinglyst som eigar og kva heftelsar som er tinglyst på ein eigedom.

Du finn alt du treng på kartverket si nettside om dette.

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00