Kva er søknadspliktig?

Skal du bygga ein garasje, bod, tilbygg eller anna bygning på eigedommen din? Direktoratet for byggkvalitet har ein eigen rettleiar som kan hjelpa deg å avklare om du treng å søka.

Før du starter å byggje må du alltid sjekka kva reglar som gjeld for eigedommen din. Desse finn du i arealdelen til kommuneplanen, i kommunedelplan, i reguleringsplan eller områdeplan. Informasjon om gjeldande planar finn du på kommunen si nettside.

Frå 1. mai 2021 kan fleire byggje terrassar og tilbygg utan å søke. Kva tiltak dette gjeld finn du på Direktoratet for byggkvalitet si informasjonsside om dette temaet.

 

Det er 3 ulike typar byggesaker. Les meir om desse under kvar fane.

Byggetiltak som må søkast om av eit ansvarleg føretak

Plan- og bygningslovens § 20-1 beskriv kva slags byggetiltak som må søkast om. Som hovudregel må du ha eit ansvarleg føretak som skal senda inn søknaden og vera bindeleddet mellom deg og kommunen.

 • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
 • vesentleg endring eller vesentleg reparasjon av tiltak
 • fasadeendring
 • varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidlegare drift av tiltak
 • riving av tiltak
 • oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar
 • oppdeling eller samanføying av brukseiningar i bustader og annan ombygging som medfører bruksendring
 • oppføring av innhegning mot veg
 • plassering av skilt- og reklameinnretningar
 • plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg
 • vesentleg terrenginngrep
 • anlegging av veg, parkeringsplass og landingsplass
 • oppretting av ny grunneigedom, ny anleggseigedom eller nytt jordsameie, eller oppretting av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelda i meir enn 10 år, eller arealoverføring, jamfør matrikkellova

For detaljar, sjå plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-3

Byggetiltak kor du kan senda inn søknad sjølv

Følgande tiltak kan du søka om sjølv:

 • mindre tiltak på bebygd eigedom
 • alminnelege driftsbygningar i landbruket
 • midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg
 • oppretting av grunneigedom
 • andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan gjerast av tiltakshavar

For detaljar, sjå plan- og bygningslovens § 20-4.

Byggetiltak som ikkje treng å søkast om

Desse tiltaka er etter plan- og bygningslovens § 20-5 untatt frå søknadsplikt, så lenge dei er i tråd med gjeldande reguleringsplanar, lovar og forskrifter:

 • mindre frittliggande bygning som skal førast opp på bebygd eigedom, og som ikkje skal nyttas til varig opphald
 • frittliggande bygning som er større enn bygningar som nevnt i forrige punkt, som skal settast opp på bebygd eigedom, og som ikkje skal nyttast til varig opphald og som ikkje skal ha kjellar
 • mindre frittliggande byggverk knytta til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde
 • mindre tiltak i eksisterande byggverk
 • mindre tiltak utandørs
 • fasadeendring som ikkje medfører at bygningens karakter vert endra, og tilbakeføring av fasade til tidligare dokumentert utføring
 • andre mindre tiltak som kommunen finn grunn til å frita frå søknadsplikta

For detaljar, sjå plan- og bygningslovens § 20-5. Er du usikker på om tiltaket ditt er søknadspliktig, ta kontakt med kommunen. Du kan lesa meir om tiltak som ikkje treng å søkast om på direktoratet for byggkvalitet.

Sjølv om du ikkje treng å søke om tiltaket ditt, må du gi kommunen beskjed når tiltaket er ferdig. Dette er fordi kommunen skal oppdatera karta sine.

Hugs at tiltaket ditt kan vera i strid med andre regelverk, slik som veglova, tilfeller kor avkjøring til kommunal veg vert endra eller ved byggegrenser til kommunale vatn- og avløpsledningar, og anna.