Folkehelse

Folkehelseprofil 2018-2021 for Time kommune (PDF, 3 MB) drøfter både kommunen sine utfordringar og løfter fram dei positive faktorane som er med på å skapa god folkehelse. Kunnskapsgrunnlaget er henta frå nasjonal og regional statistikk, samt kunnskap og erfaringar frå kommunal helse- og omsorgsteneste og utviklingstrekk i kommunen.

Folkehelseinstituttet har publisert Folkehelseprofil 2019 for Time kommune.

Ut frå tilgjengeleg kunnskap har kommunen drøfta og prioritert dei viktigaste utfordringane. Saman med politikarar, representantar for innbyggjarar og tilsette har ein kome fram til fem prioriterte område (PDF, 64 kB).

Prioriterte område skal inn i plan– og tiltaksarbeid på tvers av kommunalområda, jamfør kommunestyresak 38/18.

Time kommune har inngått avtale om «Partnarskap for folkehelse» (PDF, 3 MB) med Rogaland fylkeskommune. Avtalen gjeld for perioden 2018-2021 og forplikter kommunen til å arbeida for å fremja god helse og utjamna sosiale helseforskjellar.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00