Kommunalsjef Helse og velferd

Leiar for tenesteområdet Helse og velferd er kommunalsjef  Britt Ellinor Scott.

Fagleg trygge medarbeidarar, tilsette og leiarar er viktig i dette arbeidet, samt ein open og tett dialog med brukarar og pårørande. Målet er gje rett hjelp til rett tid på riktig nivå i omsorgstrappa.

I tenesteområdet er desse verksemdene:

 

  • Teneste- og samordningskontoret
  • Heimetenesta
  • Miljøtenesta
  • Psykisk helse og rusarbeid og
  • Institusjonstenesta
  • Helse og rehabilitering 
  • Nødvendig helsehjelp.
  • Hjelp til nødvendig livsopphald
  • NAV Klepp/Time

 

 

Bilete av Britt Ellinor Scott - Klikk for stort bileteBritt Ellinor Scott Linn Iren Nilsen Oppedal

 

Organisasjonskart_HelseOgVelferd - Klikk for stort bilete