Kart i landbruk

Me har fleire kart som kan brukast i landbruk. 

Nibio Gårdskart  Her kan du søka opp ein landbrukseigedom med gards- og bruksnummer, og få kart som viser oversikt over arealressursar på eigedommen.

Nibio Kilden  Her er mange kartdata samla. Dei kan kombinerast etter ønske.

Temakart Rogaland  Her kan du mellom anna sjå på spreieareal på beite og søknadsdata frå regionalt miljøtilskot.

Miljødirektoratet Naturbase  Naturbase gjev informasjon om utvalde område for natur og friluftsliv.

Her ligg eit kart som viser dei fleste reinseparkane i Time kommune. (PDF, 27 MB)

 

Fleire kart, blant anna kommunens kartportal, ligger her. 

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00