Aktuelt fra landbrukskontoret

Søknader til Innovasjon Norge 2023

Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om i 2023?

Det vert arrangert webinar på teams den 07.12.2022 kl. 09.00-11.00 om dette.
Påmelding innan 05.12, meir info og påmelding kan du får hos Statsforvalteren i Rogaland.

 

Prioriteringar 2023 frå Innovasjon Norge

Det er nyleg vedteke prioriteringar for midlane frå Innovasjon Norge for 2023, som i hovudsak er som i fjor. Men det er forventa ei auke i midlar på ca 20 millionar / 30 %. Det vert meldt at dette gjev moglegheiter for å satse sterkare på unge bønder, dyrevelferdstiltak, distriktslandbruket, miljøtiltak og kanskje nokre sau- og storfekjøtt-prosjekt.

Meir info ligger hos Innovasjon Norge. Gå ned til «Landbruksmidler Rogaland» for å lese meir om kva som vert prioritert.

 

Søknader til Innovasjon Norge

Du kan frå 15.11 søke om midler til investeringar i 2023. Du søker elektronisk.

Innovasjon Norge ynskjer å kome i kontakt med søkjarar tidleg i prosessen, før du er ferdig med søknaden. Du kan ha dialog digitalt undervegs i arbeidet med søknaden, og spør dei om råd og rettleiing.

Brukarundersøking landbruk 2022

Time kommune gjennomfører ved ulike tidspunkt undersøking blant brukarar av ulike tenester i kommunen. Føremålet er å utvikle, tilpasse og betre tenestetilbodet og service i forhold til behovet til innbyggjarane, samtidig som ein skal utføre lovpålagte oppgåver og utøve forvaltning iht. gjeldande regelverk.

Årets undersøking blant brukarar av landbruksforvaltninga i Time kommune er samanliknbar med tilsvarande undersøking frå 2015. Det vart nytta same mal og i all hovudsak same spørsmål som i tilsvarande undersøking 7 år tilbake.

Hovudfunn:

1. 62% av respondentane gav tilbakemelding 4-6 (6 er svært fornøgd) det overordna spørsmålet om kor fornøgde dei er med saksbehandlinga av landbrukssaker i kommunen. Dei som var direkte misfornøgde, tilbakemelding 1-2, utgjer 15% av dei som svara. Gjennomsnittskår var 4,0 i 2022, det same som i 2015.
 
2. Tilbakmeldingane er at brukarane opplever å bli teken alvor og vert behandla med respekt. Dei tilsette har relevant fagkunnskap og gjev informasjon som er relevant og forståeleg.
 
3. I perioden som undersøkinga gjeld, var det redusert bemanning grunna sjukemelding og førtidspensjonering. Arbeidskapasiteten ved avdelinga var redusert frå 3 til 2 årsverk i om lag halvparten av denne tida. Undersøkinga viser tydeleg at brukarane har merka dette saksbehandlingstid og spørsmål knyta til behandling av saker. 
 

Les heile undersøkinga her. (PDF, 437 kB)

Regionalt miljøtilskot

I årets jordbruksavtale vart den totale ramma for regionalt miljøtilskot i Rogaland auka med om lag 45 %. Dermed er tilskotssatsane for fleire av ordningane auka. Mellom anna er maksavgrensinga (tidlegare kr 50000 per føretak) for tilskot til miljøvenleg husdyrgjødselspreiing fjerna, noko som vert relevant for fleire i Time som driv mykje areal.

Me minner om vilkåra for tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing: Det skal ikkje nyttast husdyrgjødsel på areala etter 10. august, og all bruk av husdyrgjødsel på dei omsøkte areala skal vera utført med miljøvenleg spreiemetode. Det betyr at dersom du til dømes har nytta slangespreiing med nedlegging om våren og etter 1. slått, men nyttar tankvogn med bladspreiar etter 2. slått, kan du ikkje søkja om tilskot til miljøvenleg spreiing på det aktuelle arealet.

Det vert opna for innsending av søknadar frå midt i september, og søknadsfristen er 15. oktober (likt som for produksjonstilskot).

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her.

 

Tildeling av kvotefri jakt på hjortekalv for jaktsesongen 2022

Time kommune tildeler kvotefri jakt på hjortekalv for jaktsesongen 2022 for samtlege godkjente hjortevald i kommunen.

Hjortebestanden i Time kommune har auka betydeleg dei siste åra, og det er aukande problematikk knytt til beiteskader på dyrka mark.

Miljødirektoratet sendte ut vedtak datert 9.8.2022, der det går fram at det vert innvilga dispensasjon frå §18 i hjorteviltforskrifta. Time kommune vert gjeve løyve til å tildela kvotefri jakt på hjortekalv for jaktsesongen 2022 for å motverka vidare auke i hjortebestanden og konfliktar knytt til dette.

Det går fram av vedtaket at grunneigarar må samtykka til at kvotefri jakt på hjortekalv skal skje på deira eigedom. Valdansvarleg må difor avklara dette med grunneigarar dersom det er ynskje om å fella hjortekalv utover den ordinært tildelte fellingskvoten.

Søknad om produksjonstilskot del 2 – 2022

01.10. vert det opna for søknad om produksjonstilskot del 2 for i år. Nedanfor har me nokre korte tips og påminningar som du kan ta med inn i søknadsarbeidet.

Lurer du på noko, vil Jon Egil Jakobsen hjå oss kunne hjelpe deg.

15. oktober er søknadsfrist

29. oktober er siste frist for å endre i tidlegare innsendt søknad

10. januar - enkelte opplysningar kan endrast fram til og med 10. januar, bl.a. opplysningar om;

 • avløysarutgifter
 • tal dyr på beite
 • ruge-egg levert i søknadsåret 
 • livkyllingar solgt i søknadsåret

 

Teljing av dyr pr. 01 oktober

Husk å telja dyra før du fyller ut søknaden. Dersom du held husdyrregisteret eller husdyrkontrollen oppdatert og nøyaktig til ei kvar tid, kan du nytte tala her. Elles bør du ut og telja dyra.

Ved denne søknadsomgang kan du forutan tal dyr også søkje tilskot for:

 • areal
 • vekstar
 • dyr på beite
 • bevaringsverdige husdyrrasar
 • solgt grovfôr
 • avløysarutgifter m.m.    

 

Nokre påminningar og råd når du søkjer

 • Sjekk hjelpetekst og rettleiing for det du skal søkje på
 • Om du er usikker på regelverket, - kontakt kommunen
 • Følg opp varselmeldingar som kjem opp når du legg inn søknaden
 • Dersom areal skal oppdaterast i Gardskart, - kontakt kommunen     
 • Som mjølkeku og ammeku skal du bare føre opp dyr som har kalva i løpet av siste 15 mnd. før teljedato. Kyr med lengre kalvingsintervall, skal førast som «øvrig storfe». For bevaringsverdige storferasar gjelder 18 mnd. – og dei skal vera registrert med rett rasekode i husdyrregisteret
 • Areal og vekstar skal førast inn. Hugs å fjerne eigedomar du eventuelt ikkje disponerer lenger. Opplys i søknaden om eventuelt jordbruksareal som er ute av drift   

 

Tilskot til dyr på beite

Du kan søka om beitetilskot for dyr føretaket ditt disponerer og som har beita i minst 16 veker, uavhengig av type beite (innmarksbeite, fulldyrka jord, overflatedyrka, utmarksbeite).

 • Dyra må ha hatt tilfredstillande beitemoglegheiter og hovuddelen av det daglege grovfôropptaket må ha skjedd ved beiting
 • Berre ein mindre del av grovfôrinntaket kan vera grovfôr som er tilført utanfrå eller slått på staden
 • Beitearealet skal ha tilfredstillande beitemoglegheiter for det talet dyr som beiter der

 

Du kan i tillegg søka om tilskot for dyr som har beita i utmark i minst veker. Om du har hatt dyr som har vore på beite i 16 veker, og som har vore på utmarksbeite minst 5 veker av dei 16 vekene, eller minst 5 veker utanom desse, kan du fylla inn tal dyr på begge stadane. Også for utmarksbeite må hovuddelen av det daglege grovfôrinntaket skje ved beiting i utmarka.

 

Kommunen kan krevja at du legg fram nødvendig dokumentasjon for at dyra har vore på utbeite. Slik dokumentasjon kan vera eigne notat (KSL), faktura for dyretransport, og/eller anna registrering som kan dokumentera tidsrommet og kor mange av ulike dyreslag på beita. Regelverket om beitetilskot kan vera vanskelig å forstå, ta difor kontakt med kommunen om du er usikker. Statsforvaltaren i Rogaland har på deira nettside tidlegare publisert informasjon om dette temaet.

 

Kontroll av spreieareal

I samband med kontroll av søknader om produksjonstilskot, kontrollerer kommunen ofte om regelverket for spreieareal er oppfylt.

Når ein nyttar spreieareal hjå andre, er det viktig at det føreligg skriftleg avtale om spreiing av husdyrgjødsel hjå andre. Samtidig skal det kvitterast på at gjødsla er motteken hjå vedkomande.

Det hender at vi kontrollerer spreieareal i alle ledd – du som leverandør, gardbrukar som mottakar, og eventuelt transportør/formidlar. Då er det viktig at slike avtaler kan leggjast fram.

Vil også minne om at innmarksbeite ikkje kan nyttast som spreieareal før arealet er godkjent til dette av kommunen. Det er berre fulldyrka og overflatedyrka jord som automatisk er godkjent spreieareal. Utmarksbeite kan ikkje godkjennast som spreieareal, utan å fyrst verte opparbeida som innmarksbeite. Ta gjerne kontakt dersom det er behov for å få godkjent innmarksbeite til spreieareal.     

 

Har du bruk for skjema til å skrive avtale og kvittering for husdyrgjødsel, finn du det her.

Vil du berekne eige spreiearel, finn du rekneark her.

Alt godkjent spreieareal er digitalisert og tilgjengelig her.

Ta kontakt om du treng hjelp til utrekninga.

 

Kontroll av gjødslingsplan

Av miljøomsyn er både spreieareal og gjødselplan tema kor kommunen vil ha stort fokus på ved kontrollar. Resultat så langt er hjå dei fleste positivt, og det syner at dei aller fleste har ein årlig gjødslingsplan, skiftenoteringar m.v. og gode avtaler med Norsk Landbruksrådgiving for jordprøvetaking og utrekning av gjødselmengd. Det er likevel føretaket sitt ansvar å justere den årlege planen ut frå tal dyr og spreieareal, og å ha god dokumentasjon på dette.   

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00