Tilskot - natur, fisk, vilt

Klima- og miljødepartementet gjev kvart år tilskot til ulike miljøtiltak som vert sette i verk av organisasjonar, private verksemder, kommunar og privatpersonar. Dette er tilskot til trua naturtypar og artar, villaks, fiskeføremål, vilttiltak, vassforvalting, framande artar, klima m.m.

Søknadsfristen er 15. januar for dei fleste tilskotsordningane.

Les meir om krav til søknaden og søknadsfrist for dei enkelte ordningane i Regjeringa sitt rundskriv om tilskotsordningar i 2020. 

 

Alle søknadsskjema finnes på  Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00