Ungdomsteam

Time ungdomsteam jobbar for å førebygga rus og kriminalitet blant ungdom. Tilbodet er eit frivillig lågterskeltilbod spesielt for barn og unge i alderen 12-23 år og deira føresette. Me ønsker å spela ei viktig rolle for barn, ungdom og familiar.
Dette gjer me mellom anna gjennom å tilby

 •  råd og rettleiing, for ungdom og for foreldre
 •  tilpassa aktivitetar og tiltak for utsette grupper.


Ungdomsteamet samarbeider tett med mellom anna skular, helsesjukepleiar, barnevern, politi, helsestasjon for ungdom og fritidsklubbar, med mål om å skapa eit godt oppvekst- og læremiljø for barn og unge i kommunen.

Du kan snakka med oss om alt.
Ikkje nøl med å ta kontakt med oss dersom du er bekymra for ditt barn eller din ungdom.

 

Korleis kan eg få time?

For å få avtalt time kan du kontakta ein i teamet.

Du kan ta kontakt sjølv, eller via foreldre, fastlege/andre instansar du har vore i kontakt med.

Me skal ha kapasitet til å ta i mot ungdom på kort varsel, utan ventetid.

Kva kan eg få hjelp til?

Me kan hjelpa med:

 • kartleggingssamtale for å avklara situasjonen din
 • relasjonsarbeid
 • tankeviruskurs
 • individuell plan og ansvarsgruppemøte/samarbeidsmøte
 • hjelp til å søka støtte- eller treningskontakt
 • meistringssamtalar, motivasjonsarbeid, samtalar om bevisstgjering 
 • individuelt hasjavvenningsprogram
 •  finna aktivtetar med meining
 • å strukturera kvardagen
 • støtte til å handtera busituasjonen din
 • henvising til vidare behandling
 • støtte til pårørande


 

Kvar kan eg få samtale?

Du kan få samtale ved desse plassane:

 • på kontoret vårt på Rådhuset
 • på skulane
 • heime
 • i fritidsklubbane

Me driv også oppsøkande og kan treffa ungdommen der kor de ønsker.

Kostar det noko å få hjelp?

Nei, tenesta er gratis.

Teieplikt?

Me har teieplikt. Om du veit om det, så kan me snakka med foreldre, føresette eller andre instansar. Ungdomsteamet ønsker å inkludera desse der det vert vurdert som nødvendig og ungdommen samtykker. Dette for å sikra eit heilheitlig og godt tilbod til ungdommen.

Kven samarbeider me med?

Det kan vera:

 • SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggande tiltak)
 • Skulane i Time
 • Vidaregåande skular
 • Oppfølgingstenesta for vidaregåande skular (OT)
 • Familiesenteret
 • Fastlege
 • Helsestasjonen
 • NAV
 • Meistringssenteret rud & psyk
 • Barneverntenesta
 • PPT
 • Politi
 • Spesialisthelsetenesta, TSB

 

Bekymra for eit barn eller ein ungdom?

Kontakt oss

 

Monica Skretting Grude
E-post eller telefon: 48027363 

Sara Sommerstad Tjelmeland

E-post eller telefon: 90284312 

 

Ragnhild Hobberstad, SLT- koordinator

E-post eller telefon: 99 77 22 04

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00