Skulehelseteneste

Skulehelseteneste i Time kommune

Skulehelsetenesta skal arbeida for å:

- fremma eleven si psykiske og fysiske helse
- fremma gode sosiale og miljømessige forhold
- førebygga sjukdom og skade
- jamna ut sosiale forskjellar
- førebygga, avdekka og hindra vald, overgrep og omsorgssvikt.

I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon.  Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleier.        

 

Mer info om skulehelsetenesta finn du på her nettsia vår for helsestasjonen i Time.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00