Hjelpetiltak

Alle kan ein eller annan gong i livet koma i ein vanskeleg livssituasjon og det kan vera behov for hjelp og støtte til å ta vare på omsorgsbehova til eigne barn. I slike tilfelle har barnevernet ansvar for å hjelpa familien.    

Barnevernet kan setta inn ulike hjelpetiltak for å auka foreldrekompetansen, kompensera for manglar i omsorga eller avlasta foreldra.

Bufdir

Bufdir si nettside om hjelpetiltak

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00