Ledige tomter

Kommunale bustadtomter

Omregulering av felt B8 og B9 på «Lyetoppen» vart vedteke i april 2022. Det vil mellom anna bli lagt ut 9 einebustadtomter for sal i løpet av 2023. Kvar tomt er på om lag 500 kvm. Du kan sjå reguleringsplanen for området her: Plankart til reguleringsplan 0448.00, føresegner til reguleringsplan 0448.00.

I tillegg er 3 - 4 ubebygde einebustadtomter på det eldste Lyefeltet under klargjering/frådeling/oppmåling. 

Det kjem ikkje kommunale bustadtomter for sal andre stader i kommunen dei komande åra.

Interesserte kjøparar kan melda seg til Innbyggjarservice i kommunen og vil bli kontakta når tomtene blir formelt lagt ut for sal. Kommunen nyttar rammeavtale med eigedomsmeklar i høve tomtesal.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00