Pågåande prosjekt

Pågåande prosjekt

Overvass- og trafikksikringstiltak i Kong Haakons veg

Time kommune er i gong med planlegging av overvass- og trafikksikringstiltak i Kong Haakons veg, sone 3 (PNG, 3 MB) (blå sone i kartet). Prosjektet vil bli lyst ut som ein prosjektkonkurranse, kor det vert lagt vekt på bruk av vatnet som ein ressurs og samstundes ha fokus på trafikksikring. Prosjektet skal etter planen ferdigstillast sommaren 2021.

Har du innspel og/eller merknader, send dette inn som ein merknad til reguleringsplan 0518.00.

Kontaktpersonar:
Spørsmål om reguleringsplanen: wibecke.natas@time.kommune.no
Andre spørsmål: arvid.vistnes@time.kommune.no

Overvasstiltak i Elisberget aust/Tjødnavegen
Overvasstiltak Rosseland - Kjeldevegen med fleire

Det pågår anleggsarbeid i Kong Haralds gate. Bebuarane andre stader på Rosseland vert i liten grad ramma av arbeidet.

Prosjektet er i rute i høve til gjeldande framdriftsplan og skal ferdigstillast før årsskiftet 2019/2020.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00