Skogbruk

Etter skoglova er det et krav om planting innan tre år etter hogst av skog, dersom arealet ikkje vert omdisponert til anna bruk.

Det kan søkast om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Meir informasjon om tilskot og søknadsskjema finn du på Landbruksdirektoratet.no.

Det vert ikkje gjeve tilskot til skogplanting på dyrka mark.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00