Skogbruk

Etter skoglova er det et krav om planting innan tre år etter hogst av skog, dersom arealet ikkje vert omdisponert til anna bruk.

Det kan søkast om tilskot til miljøtiltak i skog. Meir informasjon om tilskot og søknadsskjema finn du på Landbruksdirektoratet.no og Statsforvalteren i Rogaland.

Søknadsfrist er 1. oktober. 

Det vert ikkje gjeve tilskot til skogplanting på dyrka mark.

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00