• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om opptak ved anna skule i Time kommune

Informasjon

Kva skule elevane høyrer til er heimla i Opplæringslova § 8-1 første ledd første punkt. Her står det at elevane: «har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet som dei soknar til».

Dette vert kalla for nærskuleprinsippet. I praksis betyr dette at elevane har rett til å gå på den skulen som ligg fysisk nærmast, eller som dei soknar til. Det er utarbeidd kart som viser rettleiande inntaksgrenser.

Det er fritt skuleval i Time kommune. Dette medfører at føresette kan søkja om plass til sin elev ved ein annan skule enn det som følgjer av rettleiande inntaksgrenser og nærskuleprinsippet. Om skulen har ledig elevplass, vil søknaden bli innvilga. Elevar som høyrer til skulen etter rettleiande inntaksgrenser, har første prioritet for plass.

Retten til skyss følger inntaksgrensene. Om føresette ønskjer ein annan skule enn det som er sett ut frå rettleiande inntaksgrenser, er ein sjølve ansvarlege for skyss.

For å gjere det føreseieleg for alle partar er gjeldande prinsipp at ein søkjer innan 1. desember for komande skuleår.

Dersom ein ønskjer å søkja plass i ein anna kommune enn der eleven er busett, må ein kontakta bustadskommunen for rettleiing om framgangsmåte.

Informasjon om saksbehandling:

  • Søknad om opptak ved anna skule blir behandla individuelt av kommunen, og resulterer i eit enkeltvedtak. Ein kan klaga på vedtaket, jf. Forvaltningslova § 28.
  • Søknaden blir behandla under føresetnad at begge føresette er informert og samtykker til søknaden. Vedtaket vil bli sendt til begge føresette, med mindre det er juridiske årsaker.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader