• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Les dette før du fyller ut skjema

Skjemautfylling

Melding til arbeidsgjevar om avvikling/utsetjing av foreldrepermisjon/fedrekvote

Les dette før du fyller ut skjema

Les dette før du fyller ut skjema


Retningslinjer for avvikling av foreldrepermisjon

Opplysningar om den tilsette

Ver venleg å fylla ut alle felta – me treng både mobiltlf. og e-post heime for å nå deg viss det er noko som må    avklarast ut frå meldinga di.

Tidspunkt og dekningsgrad

Når stønadsperioden startar må du velja om du vil ha foreldrepengar utbetalt med 100 % eller 80 % av full dagsats  med tilsvarande forlenging av stønadsperioden. Dekningsgraden gjeld for heile stønadsperioden og kan ikkje endrast. Valet gjeld for begge foreldra viss begge mottek foreldrepengar.

Ved 100 % dekning vert foreldra si samla stønadsperiode 49 veker

Ved 80 % dekning vert foreldra si samla stønadsperiode 59 veker

Ved adopsjon: 46 veker med 100 % stønad eller 56 veker med 80 % av full stønad.

Ved fleirbarnsfødslar eller adopsjon av fleire barn samtidig, vert stønadsperioden utvida med 5 veker per barn (100 % dekningsgrad) eller 7 veker per barn (80 % dekningsgrad).

I tillegg til varsel til arbeidsgjevar, må du sendeasøknad til NAV. Skjema og rettleiing finn du på http://familie.nav.no.

Fordeling av foreldrepermisjon ved 100% dekning

Foreldrepermisjonen er delt i 3. Mødrekvote 3+15 veker (inkl dei 6 vekene umiddelbart etter fødsel), fedrekvote 15 veker og fellesperiode 16 veker.

Med unntak av vekene som direkte er sette av til mor og far, kan dei resterande vekene fordelast mellom foreldra  etter avtale med dei respektive arbeidsgjevarane.

Fedrekvote: 15 veker ved 100 % dekning, 19 veker ved 80 % dekning.

Fedrekvoten kan avviklas gradert. Viss far ønsker å utsetta fedrekvoten, må han søka om dette før den siste dagen i perioden som er til felles fordeling mellom foreldra. Viss far søker om utsetting etter denne dagen, misser  han stønadsdagar. Fedrekvoten kan berre overførast til mor viss far på grunn av sjukdom ikkje kan ha omsorg for   barnet. Vedtak frå NAV må leggast ved søknaden.

For meir informasjon gå til http://familie.nav.no.

Her finn du mellom anna søknadsskjema og utfyllande informasjon om fleksible løysingar rundt uttak av  foreldrepengar.

For å ta ut gradert foreldrepermisjon må du senda søknad til NAV. Skjema og rettleiing finn du på https://familie.nav.no/hva-soker-du

Både  gradert uttak og utsetting/fleksibelt uttak skal avtalast med arbeidsgjever på førehand. Det er viktig at personalkontoret får melding om avtalen.

Avvikling av ferie

For å avgjera når permisjonen er ferdig, må avvikling av ferie og fedrekvoten og tas med.  Me anbefaler å ta ut ferie i ferieåret. Foreldrepermisjonen vert   utsett når den som mottek stønaden tek lovbestemt ferie.

Har du spørsmål om foreldrepermisjon – ta kontakt med personalavdelinga.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader