• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling

Les dette før du fyller ut skjemaet

Veiledning og informasjon til søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Ei moderasjonsordning sikrar at ingen familiar skal betala meir enn 6% av inntekta for ein barnehageplass. I tillegg kan familiar med låg inntekt søkja om gratis kjernetid (20 timar pr veke) for 2-, 3-, 4- og 5 åringar.

Foreldre som har rett på redusert sats etter nasjonale reglar, må søkja om dette. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandla søknad om reduksjon i foreldrebetalinga.

Inntekter som skal reknast med:
• Foreldrebetalinga skal reknast ut frå den samla skattepliktige person- og kapitalinntekta til husstanden
• Som ein husstand reknast ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar
• Som sambuarar reknast to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadane, eller som har felles barn
• Bur barnet fast i to heimar, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta til den forelderen som har same folkeregisteradresse som barnet

Dokumentasjon som skal følgja med søknaden:
• Sjølvmelding (ane) frå året før skal alltid leggjast med. Denne vil normalt innehalda dei fleste skattepliktige person- og kapitalinntekter. Finnes på Altinn.no
• Søkjar er pliktig til å opplysa om det er skattepliktige person- og kapitalinntekter som ikkje er registrerte på sjølvmeldinga

Tilleggsdokumentasjon:
• Dersom ein ikkje kan leggja fram sjølvmelding, som følgje av kort butid i landet, kan søkjar leggja fram anna dokumentasjon for inntekt
• Dersom inntekta er vesentleg redusert frå forrige års sjølvmelding kan det i tillegg til sjølvmelding leggjast med dokumentasjon som bekreftar tap av inntekt
• Kommunen tek i slike tilfeller ei skjønnsmessig vurdering av kva dokumentasjon som trengs, og korleis foreldrebetalinga skal bereknast

Ved vesentleg endra inntekt:
• Ved vesentleg og varig endring av inntekt samanlikna med siste års sjølvmelding, kan søkjar i tillegg til fjorårets sjølvmelding leggja fram annan dokumentasjon for inntekt
• Med vesentleg endring meiner ein stort inntektstap i form av arbeidsløyse i lengre tid, endring i samansetninga av husstanden eller liknande.


Søskenmoderasjon:
• Husstandar med fleire barn i barnehage som får innvilga redusert foreldrebetaling, får reduksjon for alle barna, med søskenmoderasjon i tillegg
• For 2.barn betaler ein 70% av det ein betaler for første barn, og for det 3. eller fleire barn betalar ein 50% av det ein betaler for det første barnet

Søknadsprosessen:
• Husstanden kan søkja om redusert betaling uavhengig av om barnet går i ein kommunal eller privat barnehage
• Søknaden gjeld ut påbegynt barnehageår
• Det må søkjast om redusert betaling for kvart barnehageår
• Eit barnehageår er frå oppstart ca 15.august og til ca 15.august året etter
• Redusert betaling gjeld frå månaden etter at søknad er innvilga
• Det vert normalt ikkje gitt reduksjon i foreldrebetalinga med tilbakeverkande kraft.

Endring i løpet av barnehageåret:
• Ein pliktar å informera kommunen om endringar i inntekter og /eller sivilstatus. Det gjeld også ved auka inntekt som medfører at rett til redusert foreldrebetaling fell bort
• Dersom det skjer vesentlege og varige endringar i løpet av eit barnehageår, kan ein søkja om redusert foreldrebetaling når det er behov for det

Ved spørsmål kan ein henvenda seg til fagstab i oppvekst eller servicetorget i Time kommune telefon 51776000

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader