Overvass- og trafikksikringstiltak i Kong Haakons veg

Ny rasteplass ved fotballbana på Rosseland.

På Rosseland på Bryne legger vi nytt overvannsrør fra Frøylandsvatnet til Arne Garborgs veg, videre til Kong Haakons veg til Dronning Mauds gate. Anleggsstart er august 2021. Arbeidet fullføres i løpet av desember 2022.

Hva bygger vi og hvorfor?

I forbindelse med Time kommunes flomsikring av Rosselandsområdet på Bryne, er vi nå kommet til del 3 (blå sone i kartet) som er siste del av dette anlegget. Første del var ved den nye byggefeltet på Tunheim, andre del var fra Trollongane barnehage og ned til veikrysset ved tennishallen.

Del 3 inkluderer å skifte ut vann og avløpsledningene fra Frøylandsvannet til Arne Garborgsveg, videre i Kong Haakonsveg til Dronning Maudsgate. Total grøftelengde ca 640m. Hensikten med prosjektet er å sikre Rosselandsområdet mot flom ved regnskyll beregnet for 200 års gjentaksintervall. Rosselandsområdet ligger lavt og har ikke naturlig flomvei mot Frøylandsvannet. Flomvannet skal derfor ledes via sluk til rør med diameter 2000 mm.

Løsningen som er valgt for flomsikring er utredet og redegjort for i rapport flomsikringskonsept Bryne.

Samtidig med at nytt overvannsrør blir etablert, skal eksisterende spillvannsledninger (kloakk) i stor grad erstattes med nye ledninger. Det samme gjelder eksisterende vannledninger i grøftetrase.

Nytt veianlegg blir med fortau på østsiden, og g/s veg mot vest i hele anleggets lengde. Det skal også bygges ny oversiktelig "dropp off sone" i krysset ved Dronning Mauds gate for de som kjøres til skoler og idrettsaktiviteter her. Nordre del (PDF, 2 MB) – Søndre del (PDF, 2 MB)

Hva skjer akkurat nå? (sist oppdatert 24. november)

Kong Haakons veg vil fredag 25. november bli åpnet for normal trafikk igjen. Omkjøringsvegen over gartneriet blir stengt over helgen, når alle involverte som nødetater etc. er varslet. 
 
Det gjenstår noe opprydding og ferdigstilling på anlegget, men resterende arbeid vil bli utført som vanlig veiarbeid uten å stenge gaten.
 
Vi takker for utvist tålmodighet og håper gaten slik den nå er utformet kan bidra til et godt og sikkert trafikkbilde og et hyggelig nærmiljø.

Informasjonsmøte 23. august 2021

Mandag 23.august arrangerte vi informasjonsmøte i Storstova. 

Last ned presentasjon fra møtet her (PDF, 10 MB)

Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser i prosjektet anbefales sendt til Time kommunes postmottak på epost: post@time.kommune.no , eller meldes på telefon 51 77 60 00.

For henvendelser utenom kontortid benyttes vakttelefoner.

Kontaktpersoner i prosjektet

Funksjon

Navn

Mobil

Epost

Prosjektleder

Arvid Vistnes

901 55 424

arvid.vistnes@time.kommune.no

Byggeplassleder

Jan Sørheim

468 65 016

js@novaform.no

Anleggsleder entreprenør

Stig Håland

469 79 001

stig@grunn-service.no

Driftsleder entreprenør

Kåre Vigre

932 56 455

kvigre@grunn-service.no


 

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00