Overvass- og trafikksikringstiltak i Kong Haakons veg

 På Rosseland på Bryne legger vi nytt overvannsrør fra Frøylandsvatnet til Arne Garborgs veg, videre til Kong Haakons veg til Dronning Mauds gate. Anleggsstart er august 2021. Etter planen skal arbeidet være fullført i løpet av desember 2022.

Hva bygger vi og hvorfor?

I forbindelse med Time kommunes flomsikring av Rosselandsområdet på Bryne, er vi nå kommet til del 3 (blå sone i kartet) som er siste del av dette anlegget. Første del var ved den nye byggefeltet på Tunheim, andre del var fra Trollongane barnehage og ned til veikrysset ved tennishallen.

Del 3 inkluderer å skifte ut vann og avløpsledningene fra Frøylandsvannet til Arne Garborgsveg, videre i Kong Haakonsveg til Dronning Maudsgate. Total grøftelengde ca 640m. Hensikten med prosjektet er å sikre Rosselandsområdet mot flom ved regnskyll beregnet for 200 års gjentaksintervall. Rosselandsområdet ligger lavt og har ikke naturlig flomvei mot Frøylandsvannet. Flomvannet skal derfor ledes via sluk til rør med diameter 2000 mm.

Løsningen som er valgt for flomsikring er utredet og redegjort for i rapport flomsikringskonsept Bryne.

Samtidig med at nytt overvannsrør blir etablert, skal eksisterende spillvannsledninger (kloakk) i stor grad erstattes med nye ledninger. Det samme gjelder eksisterende vannledninger i grøftetrase.

Nytt veianlegg blir med fortau på østsiden, og g/s veg mot vest i hele anleggets lengde. Det skal også bygges ny oversiktelig "dropp off sone" i krysset ved Dronning Mauds gate for de som kjøres til skoler og idrettsaktiviteter her. Nordre del (PDF, 2 MB) – Søndre del (PDF, 2 MB)

Hva skjer akkurat nå? (sist oppdatert 22. april)

Overgang til - Fase 6 og 7 – Kong Haakons veg stengt i krysset ved Kvålevegen 

Mandag 25. april vil vi gå over til ny fase i prosjektet. Kvålevegen vil nå bli stengt ved for utkjøring til Kong Haakons veg. Port i Kvålevegen vil være åpnet for adkomst til Kvålevegen via Brøytvegen og Kvålefeltet. Kong Haakons veg vil fremdeles være stengt mellom Norheimsvegen og Kvålevegen. Beboere som har adkomst inn ved gjesteparkeringen til Rosselandstunet, vil ikke få endret adkomst nå.

Overgang til fase 6 medfører ikke endring for beboere i indre del av Kong Haakons veg, skole og idrettsområdet som allerede har midlertidig adkomst over gartneriet gjennom Eivindsholen og ut på FV4444.  

Det vil nå i en periode pågå arbeid i både fase 5, 6 og 7.  

Fase 6 og 7 

Bygging: 

  • Rørledninger Rosselandstunet til Rosselandsvegen
  • Etablere permanente løsninger for beboere langs rørtrase. 
  • Klargjøring for asfaltering fra Norheimsvegen og sørover i KHV 

Biltrafikk i fasen: 

  • Kong Haakonsveg mot sør stengt ved Rosselandstunet borettslag. 
  • Alle som har adkomst via Kvålevegen, må benytte utkjøring via Kvålefeltet. 
  • Rosselandsvegen stengt ved Rosselandsvegen 70 
  • Adkomst til skoler og idrettsanlegg, samt resterende beboere benytter omkjøringsvei etablert over Aarbakke gartneri. 
  • Følg skilting 

Gs-trafikk i fasen: 

Ekstra trafikksikringstiltak 

Det er foretatt trafikktellinger både i Langholsvegen og Kvålevegen. Det er registrert så stor andel kjøretøy som overskrider fartsgrensene at vi er pålagt å gjøre tiltak. Det vil derfor bli etablert flere fartsdumper både i Kvålevegen og Langholsvegen som et midlertidig strakstiltak under anleggsperioden. 

NB! Gående og syklende skal benytte eksisterende sykkel og gangsti i området ved Eivindsholen og Kong Haakons veg. Ny omkjøringsvei over Aarbakke gartneri er ikke tilrettelagt for myke trafikanter og skal ikke benyttes som gang- og sykkelsti. Vis også respekt for privat eiendom. 

 

Omkjøring

Det vil bli etablert midlertidige veianlegg for å håndtere trafikkavikling i anleggsperioden. Det er utarbeidet egen fremdriftsplan som viser tiltak og drift av omkjøringsveger i hele perioden.

Fremdrift

Det er utarbeidet fremdriftsplan som er koblet mot faseplaner. Ved endring av faser vil kjøremønster endres. På denne nettsiden vil gjeldende kjøremønster oppdateres fortløpende.

Aktivitet

Start

Stopp

Merknad

Informasjonsmøte

23.august kl 18:00

Kl 20:00

Storstova

Fase 0 (PDF, 3 MB)

Uke 33-2021

Uke 38-2021

 

Fase 1a (PDF, 2 MB)

Uke 39-2021

Uke 44-2021

 

Fase 1b (PDF, 2 MB)

Uke 41-2021

Uke 42-2021

 

Fase 1c (PDF, 2 MB)

Uke 42-2021

Uke 45-2021

 

Fase 2 (PDF, 2 MB)

Uke 45-2021

Uke 51-2021

Pågår parallelt med 5a og 3

Fase 5a (PDF, 2 MB)

Uke 45 - 2021 Ca uke 2 - 2022  

Fase 3 (PDF, 2 MB) og Fase 4 (PDF, 2 MB)

Uke 51-2021

Uke 11-2022

 

Fase 5 (PDF, 3 MB)

Uke 12-2022

Uke 20-2022

 

Fase 6 (PDF, 3 MB)

Uke 18-2022

Uke 34-2022

 

Fase 7 (PDF, 3 MB)

Uke 34-2022

Uke 36-2022

 

Fase 8 (PDF, 3 MB)

Uke 36-2022

Uke 44-2022

 

Fase 9 (PDF, 2 MB)

Uke 44-2022

Uke 50-2022

 

Ferdig

 

15/12-2022

 


Tidspunkt er foreløpige og vil kunne endres utover i prosjektgjennomføringen.

 

Varsling om endring av faser

Ved endring av faser og kjøremønster vil det bli sendt ut varsel via kommunens mobilvarslingssystem for de som bor i området. I tillegg vil det bli varslet på denne siden, samt på kommunens Facebookside.

Ved endring av kjøre, sykkel og gang mønster, vil prosjektet ha veiledere utplassert på strategiske steder for spesielt å veilede skolebarn med nytt bevegelses mønster.

Fuglefredningsområde

Den del av anlegget som skal utføres i fuglefredningsområdet ned mot Frøylandsvannet, skal utføres i en begrenset tidsperiode for å forstyrre fugle og dyrelivet så lite som mulig. Forvaltningsmyndighet har gitt gode føringer for hvordan dette skal håndteres.

Informasjonsmøte 23. august 2021

Mandag 23.august arrangerte vi informasjonsmøte i Storstova. 

Last ned presentasjon fra møtet her (PDF, 10 MB)

Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser i prosjektet anbefales sendt til Time kommunes postmottak på epost: post@time.kommune.no , eller meldes på telefon 51 77 60 00.

For henvendelser utenom kontortid benyttes vakttelefoner.

Kontaktpersoner i prosjektet

Funksjon

Navn

Mobil

Epost

Prosjektleder

Arvid Vistnes

901 55 424

arvid.vistnes@time.kommune.no

Byggeplassleder

Jan Sørheim

468 65 016

js@novaform.no

Anleggsleder entreprenør

Stig Håland

469 79 001

stig@grunn-service.no

Driftsleder entreprenør

Kåre Vigre

932 56 455

kvigre@grunn-service.no


 

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00