Rådmann Trygve Apeland

Rådmannen er øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov rammer fastsett av kommunestyret.

 
Rådmann Tryge Apeland - Klikk for stort bileteRådmannen skal sjå til at dei saker som vert lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidd og at vedtak vert sett i verk.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna, i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalet. Den underordna møter i eigenskap av rådmann.

Kommunestyret delegerer myndet til rådmannen å treffa vedtak i enkeltsaker eller typar av saker som ikkje er av prinsipiell karakter.

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen.

Rådmannen sine oppgåver og mynde er fastsett i kommunelova § 23.

 

Kontaktinfo

Trygve Apeland
Rådmann
E-post
Mobil 908 70 079