Teneste- og samordningskontoret

Time kommune gjev tenester til alle med behov for pleie- og omsorgstenester, utan omsyn til alder eller diagnose. For å få tenester må du søka om det.

Slik vert tenestene tildelte

Etter me har fått ein søknad om teneste, tek me kontakt med deg som søkar. Me kartlegg situasjonen din og avgjer om du har rett til å få tenesta. Du mottek eit brev, vedtak, som seier om du får innvilga tenesta.

Tenestene vert tildelt på lågast mogleg nivå slik omsorgstrappa (DOCX, 60 kB)  viser. Det lågaste trinnet i omsorgstrappa er tildeling av praktiske hjelpemidlar for å kunna klara seg heime. På nettsida hva.kanhjelpe.no kan du finne råd, tips og erfaringar for å hjelpe deg med å finne løysningar som passar for deg.

Tenestene er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Teneste- og samordningskontoret er kontaktpunkt for pakkeforløp heim. For meir informasjon sjå her.

Samhandling skal sikra gode og likeverdige helsetenester til alle som treng det. For meir informasjon på nettsida til Helse Stavanger (Stavanger Universitetssjukehus)

Søk omsorgstenester
 

Søk helse- og omsorgtenester her

 

Dette kostar tenestene

Nokre tenester er gratis, mens andre tenester har eigenbetaling.

Prisar for omsorg

 

Klage på vedtak

Hvis du ikkje er einig i vedtaket som du har fått kan du klaga innan fire veker etter at du mottok brevet.

 


Telefonnummer omsorgstenester

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 476 08 160
Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.

Innbyggarservice
Telefon 51 77 60 00