Teneste- og samordningskontoret

Time kommune gjev tenester til alle med behov for pleie- og omsorgstenester, utan omsyn til alder eller diagnose. For å få tenester må du søka om det.

Slik vert tenestene tildelte

Du sendar inn søknadsskjema til kommunen via kommunen si nettside. Kommunen tek kontakt me deg og avtalar eit møte for å gjera ein individuell vurdering av ditt tjenestebehov. Ut i frå denne vurderinga vert søknaden din innvilga eller avslått.

Tenestene vert tildelt på lågast mogleg nivå slik tenestetrappa (PDF, 72 kB) viser.

Meir informasjon:

 • Samhandling skal sikra gode og likeverdige helsetenester til alle som treng det. For meir informasjon på nettsida til Helse Stavanger (Stavanger Universitetssjukehus)
 • På nettsida hva.kanhjelpe.no kan du finne råd, tips og erfaringar for å hjelpe deg med å finne løysningar som passar for deg
Pakkeforløp heim

Teneste- og samordningskontoret er kontaktpunkt for pakkeforløp heim

Barnekoordinator

Familiar som ventar eller har barn med alvorleg sjukdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som treng fleire typar tenester frå kommunen har rett til å få ein barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven §7-2 a.  

Det er familien som har rett til barnekoordinator. 

Teneste- og samordningskontoret i Time kommune har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og rettleiing av barnekoordinator.

Avgjeringa om barnekoordinator vert gjort skriftleg, og dykk kan klage på avgjeringa.

For meir informasjon om barnekoordinator, les på Helsedirektoratet sine sider.

Her finn du informasjon om koodinerande eining i Time kommune (PDF, 2 MB)

Koordinator / individuell plan

Ein koordinator er ein kontaktperson i kommunen for deg som har behov for to eller fleire langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester.
Du vil få ein koordinator som er din kontaktperson.

Koordinatoren din 

 • skal ha ei oversikt over tenester som eksisterer i Time kommune
 • formidler kontakt med dei som er aktuelle for deg og koordinera tenestene
 • skal sikra at dei ulike tenestene du får fungerer saman
 • ser til at du får vera med på å bestemma kva som er best for deg

Her finn du informasjon om koordinerande eining i Time  (PDF, 2 MB)
 

Individuell plan

Individuell plan (IP) gjev ein oversikt over ditt behov for offentlige tenester, kva du sjølv er ansvarleg for og kva det offentlege hjelpeapparatet er ansvarleg for.

 Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å laga planen.

Ein individuell plan skal sikra

 • at tenestene du mottar vert samordna og individuelt tilpassa
 • at alle tenesteytarane samarbeider med deg og/eller dine pårørande 

Du kan få ein individuell plan dersom du har to eller fleire helse- og omsorgstenester i kommunen.

Les mer om individuell plan på helsedirektoratet sine sider

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta

Kontaktinformasjon:
Anneth Svela
Telefon: 51 77 61 45
Mobil: 402 16 400

 

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren skal ha oversikt på relevante tilbod og tenester der du bur.

Dette kan kreftkoordinator hjelpe deg med:

 • Gje støtte, råd og rettleiing i kvardagen knytta til behandling, rehabilitering og lindrande sjukdom
 • Samordne tilbod og tenester mellom kommunen. og spesialisthelsetenesta.
 • Vera tilgjengeleg for pasientar og pårørande
 • Bidra til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunen

Du treng ikkje søke om å få kreftkoordinator, det er berre å ta kontakt

Kreftkoordinator ved Teneste- og samordningskontoret er kontaktpunkt for pakkeforløp heim og har mobil 482 02 107 / 476 08 160

Kreftkoordinator tenesta er gratis.
 

Interne og eksterne lenker
Brosjyre kreftkoordinator (PDF, 2 MB)
Kreftforeningen
Pasientforløp i palliasjon
"Døden - en del av livet"
Pakkeforløp heim

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarmen skal sikra tryggleik for deg som bur heime. Du får ein alarmknapp som du har på deg rundt handleddet eller halsen.  Alarmen er ein enkel måte å få kontakt med omsorgstenestene på.  Tryggleiksalarmen fungerer berre i heimen din.

Tryggleiksalarmen er ikkje ein akutt teneste. Har du behov for akutt hjelp må du kontakte 113.

Kommunen leverer og koplar til utstyret, bortsett frå ein ekstra husnøkkel som må skaffast til veie av søkjar. Det tek opptil to veker å få tryggleiksalarm montert etter at søknad, fullmaktskjema og husnøkkel er motteke av teneste- og samordningskontoret.

Det er eigenbetaling for denne tenesta. Sjå kva tenesta kostar under "Kva kostar tenesta".

Fritidskontakt

Fritidskontakt er ein kommunal teneste for personar som treng hjelp til å få ein aktiv fritid eller komma ut av ein isolert tilvere.

Fritidskontakten skal legga til rette slik at brukaren

 • kan delta i ulike fritidsaktivitetar/tilbod
 • får utvida det sosiale nettverket sitt
 • får kontakt og støtte på eigne premissar

Saksbehandlar vel ut fritidskontakt saman med brukar.

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta.

 

Vil du verta fritidskontakt?

 • Er du over 16 år?
 • Vil vera saman med eit barn, ungdom eller vaksen med hjelpebehov på ulike fritidsaktiviteter? 

Svarar du ja på begge spørsmåla kan du søkje om å verta fritidskontakt i Time kommune. Du vil få opplæring før du startar.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til pårørande som utfører særleg tyngande omsorgsarbeid for pleietrengande familiemedlemmer. 
Omsorgsoppgåvene må vurderast som særleg tyngande og ha eit omfang utover det som er rimeleg ein kan forventa.

Omsorgsstønad er ein teneste som det må søkjast om.
Avgjerda om omsorgsstønad vert teken etter grundig kartlegging av behov og omsorgssituasjonen, og vurdert opp mot andre tenester. Omsorgsstønad er timebasert.

 

Kva kostar tenesta?

Nokre tenester er gratis, mens andre tenester har eigenbetaling

Prisar institusjon, dag- og aktivitetsenter med og utan transport, middag/dessert heimebuande, middag/kaffemat bukollektiv og utkjøyring hjelpemiddel
Helse- og velferd
Tenster pris
Korttidsopphald i institusjon 193 kr per døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 110 kr per dag/natt
Leie av tryggleiksalarm/GPS 379 kr per månad
Aktivitetssenter 100% 660 kr per månad
Aktivitetssenter 40% 264 kr per måned
Aktivitetssenter 20% 131 kr per måned
Dagsenter 162 kr per dag
- med transport + 65 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 200 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 89 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 134 kr per dag
Utkjøyring av hjelpemiddel frå hjelpemiddellageret 216 kr per tur
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst

 

Prisar praktisk bistand/heimehjelp
Praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2G 237 240 - 230
2G - 3G 237241- 355 861 391 2 296
3G - 4G 355 862-474 481 391 2 597
4G - 5G 474 482-593 101 391 3 088
5G - 6G 593 102-711 721 391 3 930
6G 711 722 391 4 659

 

 

Kontakt oss
Telefonnummer Teneste- og samordningskontoret
Avdeling Telefon Verksemdsleiar
Teneste- og samordnigskontor 476 08 160 997 12 452

 

 

Søknadskjema

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 47 60 81 60
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00