ⓘ Aktuell informasjon

Teneste- og samordningskontoret

Time kommune gjev tenester til alle med behov for pleie- og omsorgstenester, utan omsyn til alder eller diagnose. For å få tenester må du søka om det.

Slik vert tenestene tildelte

Etter me har fått ein søknad om teneste, tek me kontakt med deg som søkar. Me kartlegg situasjonen din og avgjer om du har rett til å få tenesta. Du mottek eit brev, vedtak, som seier om du får innvilga tenesta.

Tenestene vert tildelt på lågast mogleg nivå slik tenestetrappa (PDF, 72 kB) viser.

Meir informasjon:

 • Samhandling skal sikra gode og likeverdige helsetenester til alle som treng det. For meir informasjon på nettsida til Helse Stavanger (Stavanger Universitetssjukehus)
 • På nettsida hva.kanhjelpe.no kan du finne råd, tips og erfaringar for å hjelpe deg med å finne løysningar som passar for deg
Pakkeforløp heim

Teneste- og samordningskontoret er kontaktpunkt for pakkeforløp heim

Barnekoordinator

Familier som venter eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som treng fleire typar tenester frå kommunen har rett til å få ein barnekoordinator i samsvar med helse- og omosrgstjenesteloven §7-2 a.  

Det er familien som har rett til barnekoordinator. 

Teneste- og samordningskontoret i Time kommune har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av barnekoordinator.

Dere skal få avgjørelsen om barnekoordinator skriftlig, og dere kan klage på avgjørelsen.

For meir informasjon om barnekoordinator, les på Helsedirektoratet sine sider.

Her finn du informasjon om koodinerande eining i Time kommune (PDF, 2 MB)

Koordinator / individuell plan

Ein koordinator er ein kontaktperson i kommunen for deg som har behov for to eller fleire langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester.
Du vil få ein koordinator som er din kontaktperson.

Koordinatoren din 

 • skal ha ei oversikt over tenester som eksisterer i Time kommune
 • formidler kontakt med dei som er aktuelle for deg og koordinera tenestene
 • skal sikra at dei ulike tenestene du får fungerer saman
 • ser til at du får vera med på å bestemma kva som er best for deg

Her finn du informasjon om koordinerande eining i Time  (PDF, 2 MB)
 

Individuell plan

Individuell plan (IP) gjev ein oversikt over ditt behov for offentlige tenester, kva du sjølv er ansvarleg for og kva det offentlege hjelpeapparatet er ansvarleg for.

 Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å laga planen.

Ein individuell plan skal sikra

 • at tenestene du mottar vert samordna og individuelt tilpassa
 • at alle tenesteytarane samarbeider med deg og/eller dine pårørande 

Du kan få ein individuell plan dersom du har to eller fleire helse- og omsorgstenester i kommunen.

Les mer om individuell plan på helsedirektoratet sine sider

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta

Kontaktinformasjon:
Anneth Svela
Telefon: 51 77 61 45
Mobil: 402 16 400

 

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren skal ha oversikt på relevante tilbod og tenester der du bur.

Dette kan kreftkoordinator hjelpe deg med:

 • Gje støtte, råd og rettleiing i kvardagen knytta til behandling, rehabilitering og lindrande sjukdom
 • Samordne tilbod og tenester mellom kommunen. og spesialisthelsetenesta.
 • Vera tilgjengeleg for pasientar og pårørande
 • Bidra til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunen

Du treng ikkje søke om å få kreftkoordinator, det er berre å ta kontakt

Kreftkoordinator ved Teneste- og samordningskontoret er kontaktpunkt for pakkeforløp heim og har mobil 482 02 107 / 476 08 160

Kreftkoordinator tenesta er gratis.
 

Interne og eksterne lenker
Brosjyre kreftkoordinator (PDF, 2 MB)
Kreftforeningen
Pasientforløp i palliasjon
"Døden - en del av livet"
Pakkeforløp heim

Tryggleiksalarm

Tryggleik  og varslingsteknologi:
I ein trygg og framtidsretta kommune som Time får du sjølvsagt tilbod om tryggingsalarm i heimen din.

Tryggleiksalarm for heimen

Tryggleiksalarmen skal sikra tryggleik for deg som bur heime . Du får ein alarmknapp som du har på deg rundt handleddet eller halsen. Alarmen er ein enkel måte å få kontakt med omsorgstenestene på.  Tryggleiksalarmen fungerer berre i heimen din.

Kommunen leverer og koplar til utstyret, bortsett frå ein ekstra husnøkkel som må skaffast til veie av søkjar. Det tek opptil to veker å få tryggleiksalarm montert etter at søknad, fullmaktskjema og husnøkkel er motteke av teneste- og samordningskontoret.

Det er eigenbetaling for denne tenesta. Sjå kva tenesta kostar under "Kva kostar tenesta".

Fritidskontakt

Fritidskontakt er ein kommunal teneste for personar som treng hjelp til å få ein aktiv fritid eller komma ut av ein isolert tilvere.

Fritidskontakten skal legga til rette slik at brukaren

 • kan delta i ulike fritidsaktivitetar/tilbod
 • får utvida det sosiale nettverket sitt
 • får kontakt og støtte på eigne premissar

Saksbehandlar vel ut fritidskontakt saman med brukar.

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta.

 

Vil du verta fritidskontakt ?

 • Er du over 18 år ?
 • Vil vera saman med eit barn, ungdom eller vaksen med hjelpebehov på ulike fritidsaktiviteter? 

Svarar du ja på begge spørsmåla  kan du søkje om å verta fritidskontakt i Time kommune. Du vil få opplæring før du startar.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til pårørande som utfører særleg tyngande omsorgsarbeid for pleietrengande familiemedlemmer. 
Omsorgsoppgåvene må vurderast som særleg tyngande og ha eit omfang utover det som er rimeleg ein kan forventa.

Kva kostar tenesta?

Nokre tenester er gratis, mens andre tenester har eigenbetaling

Prisar institusjon, dag- og aktivitetsenter med og utan transport, middag/dessert heimebuande, middag/kaffemat bukollektiv og utkjøyring hjelpemiddel
Helse- og velferd
Tenster pris
Korttidsopphald i institusjon 185 kr per døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 105 kr per dag/natt
Leie av tryggleiksalarm/GPS 363 kr per månad
Aktivitetssenter 100% 633 kr per månad
Aktivitetssenter 40% 253 kr per måned
Aktivitetssenter 20% 126 kr per måned
Dagsenter 149 kr per dag
- med transport + 62 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 194 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 86 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 129 kr per dag
Utkjøyring av hjelpemiddel frå hjelpemiddellageret 207 kr per tur
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst

 

Prisar praktisk bistand/heimehjelp
Prisar for praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2G 222 954 220 220
2G - 3G 222 955- 334 432 368 2 158
3G - 4G 334 433 - 445 909 368 2 441
4G - 5G 445 910 - 557 386 368 2 902
5G - 6G 557 387 - 668 863 368 3 693
6G 668 864 - 368 4 379

 

 

Kontakt oss
Telefonnummer Teneste- og samordningskontoret
Avdeling Telefon Verksemdsleiar
Teneste- og samordnigskontor 476 08 160 997 12 542

 

 

Søknadskjema

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 47 60 81 60
Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00