Ergoterapi for vaksne

Ergoterapeuten hjelper menneske til å fungera optimalt i kvardagen når dei har problem med sine daglege gjeremål grunna sjukdom, skade eller anna funksjonsnedsetting.

Tilvising fysio- og ergoterapi

Kva kan ergoterapeuten hjelpa med?
  • Kartlegging av funksjon
  • Trening i daglege aktiviteter
  • Tilpasning av aktivitetar og arbeidsvanar
  • Søka om samt tilpasse hjelpemiddel
  • Tilrettelegging i heim, skule eller på arbeidsplass
  • Rettleiing, informasjon og rådgjeving
  • Rådgjeving ved endring av bustad og i planlegging av bustad.
Kven kan få ergoterapi?

Personer som har, eller står i fare for å få, vanskar med å klara sine daglege aktivitetar.

Korleis få kontakt med ein ergoterapeut?

Fyll inn vårt elektroniske skjema

Tilvisningsskjema til kommunal ergoterapeut gjeld berre for innbyggjarar i Time kommune.

Kva skjer vidare?

Etter tilvisning tar ergoterapeuten kontakt med deg. Ventetida varierer, og avhenger av nødvendig prioritering og ledig kapasitet. Viss du må venta ein månad eller meir, får du skriftleg svar og informasjon om ventetida.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Har du behov for å låne hjelpemiddel frå korttidslageret?

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00