Omsorgsbustad med bemanning

Omsorgsbustad er eit bustadtilbod for personar som har særskilte pleie- og omsorgsbehov.

Slik er tilbodet

I omsorgsbustaden er det personale til stades heile eller delar av døgnet, og bebuarane får i tillegg andre pleie- og omsorgstenester.

 Søk omsorgsbustad her

 

 

Det er eigenbetaling for å bu i omsorgsbustad dvs husleige *, praktisk bistand og måltider

Prisar for omsorg

* Det er skilnad på husleigeprisar. Ved søknad om omsorgsbustad kan teneste- og samordningskontoret gje nærare informasjon om aktuelle leigeprisar.

 

Telefonnummer til aktuelle avdelingar

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160
Anlaug Øie
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 83 07
Mobil 476 28 866
Dagny Marie Aasland Johannesen
Avdelingsleder heimetenesta Vest
E-post
Mobil 959 77 610