Omsorgsbustad med bemanning

Omsorgsbustad er eit bustadtilbod for personar som har særskilte pleie- og omsorgsbehov.

Slik er tilbodet

I omsorgsbustaden er det personale til stades heile eller delar av døgnet, og bebuarane får i tillegg andre pleie- og omsorgstenester.

 Søk omsorgsbustad her

 

 

Det er eigenbetaling for å bu i omsorgsbustad dvs husleige *, praktisk bistand og måltider

Prisar for omsorg

* Det er skilnad på husleigeprisar. Ved søknad om omsorgsbustad kan teneste- og samordningskontoret gje nærare informasjon om aktuelle leigeprisar.

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Anlaug Øie
Avdelingsleder
E-post
Telefon 51 77 63 66
Mobil 476 28 866