Heimesjukepleie og rehabilitering

Heimesjukepleie er nødvendig helsehjelp som vert gitt til heimebuande.

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er nødvendige helse- og omsorgstenester. Målet er at du skal få bu heime, også ved alvorleg sjukdom. 

Heimesjukepleie er gratis.

 

Korttids- og rehabilitering

Korttids- og rehabiliteringsopphald skal sikra heildøgns helsehjelp til personar som har eit tidsavgrensa behov for rehabilitering etter sjukdom, skade eller nedsett funksjon.

Du får eit tidsavgresna opphald med medisinsk behandling, rehabilitering/fysioterapi, pleie og helsehjelp heile døgnet.

Dette kostar tenesta

Det er eigenbetaling for tenesta.

Omsorg

Andre tenester
Andre Tenester
Tenster pris
Korttidsopphald i institusjon 175 kr per døgn
Dag eller nattopphald i institusjon 95 kr per dag/natt
Leie av tryggleiksalarm/GPS 340 kr per månad
Aktivitetssenter 615 kr per månad
- med transport +55 kr per dag
Dagsenter 145 kr per dag
- med transport + 55 kr per dag
Middag/dessert levert til heimebuande 180 kr per måltid
Suppe/varmrett laurdag kveld levert til bukollektiv 80 kr per måltid
Varm middag og kaffimat levert til bukollektiv 120 kr per dag
Anna transport i kommunale bilar nyttar statens satsar for kilometertakst

 

Prisar for praktisk bistand/heimehjelp
Prisar for praktisk bistand/heimehjelp
Netto inntekt kr Beløp Timepris kr Maks kr per md.
Inntil 2G 202 702 210 210
2G - 3G 202 703 - 304 053 340 2 010
3G - 4G 304 054 - 405 404 340 2 275
4G - 5G 405 405 - 506 755 340 2 700
5G - 6G 506 756 - 608 106 340 3 440
6G ,>608 106 340 4 080

 

 

 

 Søk helse- og omsorgtenester her

 

 

Telefonnummer til aktuelle avdelingar

Kontaktinfo

Vakttelefon Heimesjukepleie Vest
Mobil 415 77 088
Vakttelefon Heimesjukepleie Nord
Mobil 951 49 983
Vakttelefon Heimesjukepleie Aust
Mobil 911 11 570
Vakttelefon Rehabilitering
Mobil 482 79 479